Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 37-09 om ulykke - virksomhedspraktik - aktiv beskæftigelsesindsats - særlig erstatningsordning - nytteværdi - personkreds

Resume:

Kommunen har pligt til at udbetale erstatning for ulykker, der opstår under en virksomhedspraktik, der er etableret af bopælskommunen. Pligten følger efter den særlige erstatningsordning, der er etableret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om arbejdsskadesikrings bestemmelser og nyttekriteriet finder således ikke anvendelse i relation til ulykker under virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 42 og § 113

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 - § 2, stk. 1

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1590 af 13. dec 2007 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik - § 1, stk. 5, § 2, § 6, stk. 2 og § 8, stk. 3

Sagsfremstilling:

Som led i aktivering deltog en kontanthjælpsmodtager i virksomhedspraktik i et vognmandsfirma. Under virksomhedspraktikken udførte manden forefaldende arbejde og chaufførarbejde.

Virksomhedspraktikken var iværksat af bopælskommunen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Under praktikken udbetalte kommunen kontanthjælp.

Virksomhedspraktikken blev etableret, fordi sikrede havde mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet og kommunen behøvede en vurdering af arbejdsevnen for at kunne tage stilling til sikredes fremtidige forsørgelsesgrundlag. Under praktikken indtraf en ulykke.

Arbejdsskadestyrelsen anerkendte skaden som en ulykke og pålagde vognmandsfirmaet, der var praktikvært, sikringspligten. Firmaets forsikringsselskab klagede over afgørelsen og gjorde gældende, at sikringspligten hvilede på kommunen, der havde iværksat virksomhedspraktikken.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om kommunen eller praktikværten var sikringspligtig for en ulykke, der var opstået under virksomhedspraktik, som var iværksat i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Afgørelse:

Ankestyrelsen pålagde kommunen at betale en eventuel erstatning. Ankestyrelsen ændrede således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bestemmer, at staten eller kommunen betaler erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik, at arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder således et særligt retsgrundlag, som betyder, at lov om arbejdsskadesikring ikke finder anvendelse ved udpegning af rette forsikringsselskab.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.