Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 38-09 om erhvervssygdom - virksomhedspraktik - aktiv beskæftigelsesindsats - særlig erstatningsordning - nytteværdi - personkreds

Resume:

Kommunen har pligt til at udbetale erstatning for arbejdsskade, der opstår under en virksomhedspraktik, der er etableret af bopælskommunen. Pligten følger efter den særlige erstatningsordning, der er etableret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om arbejdsskadesikrings bestemmelser og nyttekriteriet finder således ikke anvendelse i relation til sygdom under virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 42 og § 113

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 - § 2, stk. 1

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1590 af 13. dec 2007 om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik - § 1, stk. 5, § 2, § 6, stk. 2 og § 8, stk. 3

Sagsfremstilling:

En kontanthjælpsmodtager deltog i en virksomhedspraktik på et plejehjem, og hun pådrog sig en eksemlidelse. Kvinden udførte forskellige opgaver i køkkenet.

Virksomhedspraktikken var iværksat af bopælskommunen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Under praktikken udbetalte kommunen kontanthjælp, da kvinden var sygemeldt. I 2005 indtrådte varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge. Virksomhedspraktikken blev etableret, fordi kontanthjælpsmodtageren havde mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet og kommunen behøvede en vurdering af arbejdsevnen for at kunne tage stilling til hendes fremtidige forsørgelsesgrundlag. Under forløbet fik kvinden konstateret en sygdom som følge af praktikken.

Arbejdsskadestyrelsen tilkendte sikrede erstatning for følgerne af den sygdom, der opstod under virksomhedspraktikken, der var iværksat af bopælskommunen. Kommunen blev pålagt at udbetale den tilkendte ydelse efter lov om arbejdsskadesikring.

Kommunen klagede over afgørelsen. Kommunen gjorde gældende, at sikredes arbejde under praktikopholdet havde haft nytteværdi for virksomheden, hvorfor hendes erhvervssygdom skulle behandles og anerkendes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring med AES som forsikringsselskab.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om kommunen eller praktikværten var sikringspligtig for en erhvervssygdom, der var opstået under virksomhedspraktik, som var iværksat i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Afgørelse:

Ankestyrelsen pålagde kommunen at udbetale en tilkendt erstatning for følger af sygdom, der var opstået under sikredes deltagelse i en virksomhedspraktik efter den særlige erstatningsordning, der var etableret i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen tiltrådte således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, men med en ændret begrundelse.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats bestemmer, at staten eller kommunen betaler erstatning ved en persons tilskadekomst under deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelse om erstatning m.m. ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering og tilbud om virksomhedspraktik, at arbejdsformidlingen henholdsvis kommunen yder erstatning m.m. for følger af arbejdsskader ved deltagelse i tilbud om virksomhedspraktik.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder således et særligt retsgrundlag, som betyder, at lov om arbejdsskadesikring ikke finder anvendelse ved udpegning af rette forsikringsselskab.

Der gælder intet krav om, at den, der deltager i virksomhedspraktik, skal have udført et arbejde af væsentlig nytte for at kunne få erstatning efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og den dertil hørende erstatningsordning.