Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 41-09 om kontanthjælp - påbegyndelse af arbejde - lønudbetaling - forsørgelse - fjorten dages løn

Resume:

Kontanthjælp udbetalt med udgangen af en måned skulle dække forsørgelsen i den kommende måned.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at efter tidspunktet for den første lønudbetaling opfyldte

manden ikke længere betingelserne for kontanthjælp.

Manden, der havde fået udbetalt kontanthjælp den 31. maj og dermed var forsørget i juni måned, kom i arbejde som 14 - dages lønnet fra den 16. juni. Lønnen, som han fik udbetalt den 21. juni, skulle han bruge til forsørgelse i starten af juli måned, indtil næste 14 dages lønudbetaling ville finde sted. Som følge af disse lønudbetalinger ville borgeren være forsørget i juli måned. Der var derfor ikke ret til kontanthjælp per 30. juni.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11, stk. 2

Sagsfremstilling:

En mand fik den 15. juni 2007 standset udbetaling af kontanthjælp som følge af, at han havde fået arbejde fra den 16. juni.

Han fik efterfølgende udbetaltkontanthjælpen med et beløb på 2.196,60 kr. for perioden 1. juni 2007 – 15. juni 2007.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse.

Det var nævnets opfattelse, at manden var berettiget til supplerende kontanthjælp i juni måned 2007, d.v.s kontanthjællp med fradrag af lønnen på 2.746 kr.

Begrundelsen var, at han med den optjente løn per 21. juni 2007 på 2.746 kr., og den optjente kontanthjælp for perioden frem til han kom i arbejde, endnu ikke kunne klare sin egen forsørgelse.

Da kontanthjælpen var bagudbetalt, fandt nævnet, at han med udgangen af juni måned 2007 var berettiget til udbetaling af supplerende kontanthjælp med fradrag af den indtjente løn.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse og oplyste, at den sociale begivenhed ophørte med virkning fra ansættelsestidspunktet den 16. juni 2007, da der var tale om ansættelse i ordinært arbejde.

Udbetaling af kontanthjælp for perioden fra den 1. juni 2007 – 15. juni 2007 kunne kun ske, såfremt den udbetalte løn ikke havde en størrelse, således at manden ville kunne klare hele sin forsørgelse for denne løn. Kommunen oplyste, at lønnen i denne periode skulle fratrækkes forholdsmæssigt, og bemærkede, at dette fejlagtigt ikke var sket. Kommunen anviste en beregningsmetode.

Kommunen ønskede Ankestyrelsens stillingtagen til, om den sociale begivenhed ophørte med virkning fra ansættelsestidspunktet, og om den udbetalte løn så i givet fald havde betydning i forhold til den kontanthjælpsperiode, der gik forud for ansættelsesforholdet.

Kommunen spurgte, om indførelsen af bagudbetalt kontanthjælp betød, at en borger havde krav på den kontanthjælp, der var optjent før påbegyndelse af et ansættelsesforhold uden fradrag af eventuel lønudbetaling, eller om aktivlovens § 11 betød, at den udbetalte løn kunne få betydning i forhold til retten til supplement.

I nærværende sag var spørgsmålet, om den løn, der blev udbetalt den 21. juni 2007, havde betydning i forhold til den kontanthjælp, dervedrørteperioden 1. juni 2007 – 15. juni 2007.

Nævnet fastholdt ved genvurderingen sin afgørelse.

Det blev supplerende bemærket, at når det i afgørelsen var anført, at der skulle udbetales kontanthjælp med fradrag af den udbetalte løn, mentes der indtægter, som kunne dække forsørgelsesbehovet i juli.

Nævnet fandt, at det var forholdene på udbetalingstidspunktet, der var afgørende for retten til kontanthjælp. Nævnet var derfor ikke enig i den bagudrettede brøkdelsberegning, der var skitseret i kommunens brev af 13. december 2007. Det var nævnets opfattelse, at vurderingen af, om der skulle udbetales supplement per 30. juni 2007 måtte afhænge af, hvilke indtægter, manden i øvrigt måtte forventes at få i juli.

Sagen blev behandlet i principielt møde til belysning af reglerne vedrørende retten til kontanthjælp, når kontanthjælpsmodtageren påbegyndte ordinært arbejde.

Afgørelse:

Den sociale begivenhed var ophørt ved udbetalingen af løn den 21. juni 2007,og dervar som følge heraf ikkeret til kontanthjælp per 30. juni 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at den udbetalte løn per 21. juni 2007 ikke havde betydning for tidligere udbetalt kontanthjælp.

Begrundelsen var, at kontanthjælpen udbetalt med udgangen af maj måned skulle dække forsørgelsen i den kommende måned, som var juni måned 2007.

Lønnen, der var udbetalt den 21. juni 2007, skulle bruges til forsørgelsen i starten af juli måned, indtil næste 14 dages lønudbetaling ville finde sted. Som følge af disse lønudbetalinger ville manden være forsørget i juli måned.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede således afgørelsen fra beskæftigelsesankenævnet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 42-19.