Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 43-09 om engangsbeløb - supplerende kontanthjælp - rådighed - forsinkelse - løn

Resume:

Ved vurdering af behov for engangshjælp og kontanthjælp skulle der lægges vægt på, om ansøger var i stand til at forsørge sig selv.

Der kunne kun udbetales kontanthjælp for den periode, hvor ansøger havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det forhold, at en arbejdsgiver først valgte at udbetale løn 1½ måned efter, at arbejdet var påbegyndt, måtte sidestilles med en forsinkelse af lønudbetalingen, der ikke bevirkede, atansøger med denne begrundelse var berettiget til hjælp.

Ankestyrelsen henviste til princippet i A-37-04, hvor den forsinkede lønudbetaling ikke bevirkede, at en person var berettiget til hjælp indtil den faktiske lønudbetaling.

Et eventuelt behov for hjælp ville i givet fald skulle vurderes efter bestemmelsen i aktivloven om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og med eventuel tilbagebetalingspligt, såfremt hjælpen ville kunne tilbagebetales i løbet af kortere tid.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11, stk. 2, § 13, stk. 1, § 81 og § 93, stk. 1, nr. 7

Sagsfremstilling:

En mand henvendte sig til kommunen den 12. juli 2007 og søgte om kontanthjælp. Han oplyste, at hans hidtidige ansættelse som arbejdsdreng var ophørt den 29. juni 2007. Han blev tilmeldt jobklub med start den 16. juli 2007.

Imidlertid fik han efterfølgende job med første arbejdsdag den 19. juli 2007. Hans første løn kom til udbetaling den 31. august 2007, da denne var 1½ måned bagudbetalt.

Kommunenoplyste, at der var bevilget bagudbetalt kontanthjælp for perioden 12. juli 2007 – 19. juli 2007, som blev udbetalt den 31. juli 2007 med 718,96 kr.

Der blev bevilget forudbetalt engangshjælp for perioden 12. juli 2007 – 31. juli 2007 og for perioden 1. august 2007 – 11. august 2007. I alt 2.380 kr.

Engangshjælp blev udbetalt den 23. juli 2007 med 537 kr., som dog efterfølgende blev reguleret af kommunen med udbetaling af en difference på 998 kr. pr. 30. januar 2008.

Beskæftigelsesankenævnet meddelteden 5. februar 2008, at kommunens beregning efter det oplyste var sket på baggrund af nævnets afgørelse af 7. januar 2008, hvorefter manden per 1. august 2007 havde ret til at modtage kontanthjælp for perioden fra den 12. juli 2007 og for den periode, hvor han stod til rådighed, samt at modtage engangshjælp fra den 1. august 2007 og frem til den 12. august 2007.

Han var derfor ikke berettiget til at modtage kontanthjælp frem til den 31. august 2007, hvor han modtog sin første lønudbetaling fra sin arbejdsgiver.

Nævnet lagde vægt på, at det af lovbemærkningerne til aktivloven fremgik, at hvor borgeren eksempelvis henvendte sig i midten af en måned, skulle der udbetales engangshjælp til kalendermånedens udgang. Ved indgangen til den efterfølgende kalendermåned udbetaltes der bagudbetalt kontanthjælp svarende til den venteperiode i måneden forinden, hvor borgeren havde stået til rådighed. Sammen med denne kontanthjælp udbetaltes engangshjælp til at dække ansøgers behov for hjælp i den del af den efterfølgende kalendermåned, hvor ansøger var uden forsørgelsesgrundlag. Derhenvisest til A-6-04.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det beløb, som han fik udbetalt den 1. august 2007 skulle dække hans forsørgelse frem til, at han fik udbetalt løn den 31. august 2007.

Nævnet lagde ligeledes vægt på, at der efter det oplyste ikke var oplysninger om, at han ikke havde økonomiske midler til at forsørge sig selv i august 2007 frem til hans første lønudbetaling.

Manden klagede til Ankestyrelsen oganførte, athan ikke havde økonomiske midler til at forsørge sig selv i august 2007 og frem til den første lønudbetaling den 31. august 2007.

Der blev gjort opmærksom på, at kommunen på første ansøgningsdag fik oplysninger om hans økonomiske forhold, og dermed også, at han ikke havde opsparede midler til rådighed. Kommunen måtte have glemt at videregive alle oplysninger i sagen.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at der ikke var sket partshøring af manden, inden der blev truffet afgørelse i sagen, idet nævnet, på baggrund af mandens bemærkninger til kommunen, og idet klagesagen var en direkte udløber af nævnets tidligere afgørelse af 7. januar 2008, fandt, at sagen var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes afgørelse på det foreliggende grundlag.

Manden sendte supplerende oplysninger til Ankestyrelsen, hvor han blandt andet gjorde rede for, at der var truffet en forkert afgørelse helt fra sagens start, da han den 12. juli 2007 henvendte sig til kommunen og ansøgte om kontanthjælp. Efterfølgende fik han job med første arbejdsdag den 19. juli 2007. Herefter var første lønudbetaling per. 31. august 2007, da denne var 1½ måned bagudbetalt.

Manden mente, at han burde være berettiget til kontanthjælp til første lønudbetaling og ikke kun til den 12. august 2007, da han stod uden midler til selvforsørgelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af reglerne for beregning af engangshjælp og kontanthjælp.

Afgørelse:

Manden var ikke berettiget til engangshjælp for perioden 12. juli 2007 til den 31. august 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviste sagen til kommunen til afgørelse af, om han var berettiget til supplerende kontanthjælp for juli måned (udbetaling den 31. juli 2007). Kommunen skulle indhente lønoplysninger fra mandens arbejdsplads til brug for beregningen.

Manden var ikke berettiget til kontanthjælp i august måned (udbetaling 31. august 2007).

Ankestyrelsen ændrede således Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Manden skulle ikke tilbagebetale den hjælp, som hanmåtte have fået udbetalt som følge af nævnets afgørelse, hvis hjælpen oversteg det beløb, som han eventuelt var berettiget til efter hjemvisningen til kommunen.

Begrundelsen for afgørelsen om engangshjælp var, at manden boede hjemme hos sine forældre og henvendte sig til kommunen den 12. juli for at søge om kontanthjælp. Han oplyste, at hans hidtidige ansættelse som arbejdsdreng var ophørt den 29. juni 2007, hvor han havde været 14-dages lønnet. Seneste lønudbetaling var på 1.934,10 kr. den 12. juli. Han blev tilmeldt jobklub med start den 16. juli 2007.

Imidlertid fik manden efterfølgende job med første arbejdsdag den 19. juli 2007. Hans første løn kom til udbetaling den 31. august 2007, da denne var 1½ måned bagudbetalt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at manden var i stand til at forsørge sig selv i juli måned.

Beskæftigelsesudvalget lagde i denne forbindelse vægt på, at mandens lønudbetaling den 12. juli på 1.934,10 kr., som skulle dække hans forsørgelse i den sidste halvdel af juli måned, måtte ses i forhold til satsen (engangshjælp) for hjemmeboende under 25 år på højst 2.449 kr., som skulle dække en måned.

Begrundelsen for at hjemvise spørgsmålet om supplerende kontanthjælp for juli måned til kommunen til afgørelse var, at manden, hvis han som normalt havde fået udbetalt løn i juli måned til forsørgelse i august, eventuelt herudover kunne have været berettiget til kontanthjælp for perioden 12. juli til den 19. juli, hvor han havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ved beregningen af kontanthjælpen skulle lønindtægten fra den 19. juli til den 31. juli dog fratrækkes efter reglerne i aktivlovens §§ 30 og 31.

Kommunen skulle derfor indhente lønoplysninger fra arbejdspladsen til brug for beregningen.

Et eventuelt behov for yderligere hjælp ville i givet fald skulle vurderes efter bestemmelsen i aktivloven om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter og med eventuel tilbagebetalingspligt, såfremt hjælpen ville kunne tilbagebetales i løbet af kortere tid.

Beskæftigelsesudvalget havde i forhold til begrundelsen for afslag på engangshjælp og hjemvisning af spørgsmålet om eventuelt supplerende kontanthjælp lagt vægt på, at manden var i arbejde fra den 19. juli.

Det forhold, at hans arbejdsgiver først valgte at udbetale løn 1½ måned efter, at han var påbegyndt arbejde, måtte sidestilles med en forsinkelse af lønudbetalingen, der ikke bevirkede, at manden med denne begrundelse blev berettiget til hjælp.

Beskæftigelsesudvalget henviste til princippet i A-37-04, hvor den forsinkede lønudbetaling ikke bevirkede, at en person var berettiget til hjælp indtil den faktiske lønudbetaling.

Grunden til at manden ikke var berettiget til kontanthjælp i august måned var, at han havde været i arbejde hele måneden.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. juli 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi, fordi den er erstattet af principafgørelse 42-19.