Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 49-09 om hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - aflæsningsenhed

Resume:

EnAccu Check Smart Pix aflæsningsenhed var ikke omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemiddelbekendtgørelsens bestemmelse om støtte til visse hjælpemidler til insulinkrævende diabetikere.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ansøgte ikke udgjorde en naturlig og nødvendig del af blodsukkermåleapparatet. Der var alene tale om en nem og smart måde at lagre data på og en smart måde at fremstille resultaterne på.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 112

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 7

Sagsfremstilling:

En mand, som var diabetiker og i behandling med insulin, havde fået bevilling på kanyler, testmateriale samt 50 % af udgifterne til et standard blodsukkerrmåleapparat. Manden var endvidere bevilliget tilskud til et digitalt glucometer samt 50 procent tilskud til software til computertilslutning.

Manden ansøgte om en Accu Check Smart Pix. Det ansøgte var en aflæsningsenhed, der modtog og fortolkede data fra Accu Chek Smart Pix blodsukkermåleapparater og insulinpumper. Aflæsningsenheden tilkobledes en computer, hvorved blodsukker/insulinniveau kunne aflæses grafisk på skærmen.

Kommunen gav afslag på det ansøgte hjælpemiddel i henhold til servicelovens § 112 med den begrundelse, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad var afhjulpet med bevillingen på 50 procent af udgifterne til et standard blodsukkermåleapparat, og det ansøgte hjælpemiddel vurderedes ikke at være nødvendigt for en fornuftig kontrol af blodsukkeret. Væsentlighedskriteriet vurderedes derfor ikke opfyldt.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om afslag på det ansøgte hjælpemiddel i henhold tilservicelovens § 112. Nævnet begrundede afgørelsen med at den ansøgte Accu Chek Smart Pix ikke var omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemid-delbekendtgørelsens § 7, stk. 1, idet det ansøgte fandtes at udgøre et supplement til blodsukkermåleapparatur.

Manden klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at manden led af neuropati som følge af hans diabetes, og at det medførte nedsat funktionsevne i bl.a. hænderne. Han benyttede på grund af neuropatien et blodsukkermåleapparat, hvor teststrimlerne sad i en tromle inde i apparatet. Blodsukkermåleapparatet foretog en række målinger ud over det, som kunne læses i displayet, og det var disse målinger, som han ønskede adgang til via Accu Check Smart Pixen. Manden ville derved bedre kunne kontrolleresin diabetes og undgå følgekomplikationer.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, om en Accu Check Smart Pix blodsukkeraflæsningsenhed var omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur efter § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoderefter serviceloven.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at en Accu Check Smart Pix var omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur som nævnt i bekendtgørelsens § 7.

Manden var ikke berettiget til en Accu Check Smart Pix aflæsningsenhed, da den ikke var omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7.

Ifølge hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7 kan der ydes støtte til injektions- og testmaterialer (f.eks. sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkermåleapperatur) til insulinkrævende diabetikere. Hjælpen til blodsukkermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at en Accu Check Smart Pix var en aflæsningsenhed, som havde til formål at overføre data fra blodsukkermåleapparatet til en computer. Computerprogrammet kunne lave kurver over blodsukkerets forløb og på den måde medvirke til, at det blev lettere at holde styr på blodsukkerniveauerne, men den ændrede ikke ved selve blodsukkermålingen.

Ankstyrelsen vurderede, at en Accu Check Smart Pix ikke kunne betragtes som en integreret og naturlig del af blodsukkermåleapparatet. Der var alene tale om en nem og smart måde at opsamle og lagre data på og en smart måde at fremstille resultaterne på.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at en Accu Check Smart Pix var omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur, og den kunne derfor ikke bevilliges efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand som var diabetiker og i behandling med insulin. Manden havde fået bevilling på kanyler, testmateriale samt 50 % af udgifterne til et standard blodsukkerrmåleapparat. Manden var endvidere bevilliget tilskud til et digitalt glucometer samt 50 procent tilskud til software til computertilslutning.

Mandenansøgte om en Accu Check Smart Pix. Det ansøgtevar en aflæsningsenhed, der modtog og fortolkede data fra Accu Chek blod-sukkermåleapparater og insulinpumper. Aflæsningsenheden tilkobledes en computer, hvorved blodsukker/insulinniveau kunne aflæses grafisk på skærmen.

Kommunen gav afslag på det ansøgte hjælpemiddel iht. Servicelovens § 112 med den begrundelse at den nedsatte funktionsevne, i væsentlig gradvar afhjulpet med bevillingen på 50 procent af udgifterne til et standard blodsukkermåleapparat og det ansøgte hjælpemiddel vurderes ikke at være nødvendigt for en fornuftig kontrol af blodsukkeret. Væsentlighedskriteriet vurderedes derfor ikke opfyldt.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse om afslag på det ansøgte hjælpemiddel iht. servicelovens § 112. Nævnet begrundede afgørelsen med at den ansøgte Accu Chek Smart Pix ikkevar omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemid-delbekendtgørelsens § 7 stk. 1, idet det ansøgte fandtes at udgøre et supplement til blodsukkermåleapparatur.

Mandenklagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsenvar det anført, atmanden lider af neuropati som følge af hans diabetes og det medfører nedsat funktionsevne i bl.a. hænderne. Han benyttede på grund af neuropatien et blodsukkermåleapparat hvor teststrimlerne sad i en tromle inde i apparatet. Blodsukkermåleapparatet foretog en række målinger ud over det, som kunne læses i displayet, og detvar disse målinger, somhan ønskede adgang til via Accu Check Smart Pixen. Manden vil derved bedre kunne kontrollerehans dia-betes og undgå følgekomplikationer.

Afgørelse:

Afgørelse

Ankestyrelsen fandt ikke, at en Accu Check Smart Pix var omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur, som nævnt i bekendtgørelsens § 7.

Manden var ikke berettiget til en Accu Check Smart Pix aflæsningsenhed, da den ikkevar omfattet af hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7.

Ifølge hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7 kunne der ydes støtte til injektions- og test-materialer (f.eks. sprøjter, kanyler, insulinpen, fingerprikker (lancetter), teststrimler og blodsukkermåleapperatur) til insulinkrævende diabetikere. Hjælpen til blodsuk-kermåleapparatur ydes med halvdelen af den samlede udgift.

Ankestyrelsen havde lagt vægt på, at en Accu Check Smart Pixvar en aflæsningsenhed, som havde til formål at overføre data fra blodsukkermåleapparatet til en computer. Computerprogrammet kunne lave kurver over blodsukkerets forløb og på den måde medvirkede til, at det blev lettere at holde styr på blodsukkerniveauerne men den ændrede ikke ved selve blodsukkermålingen.

Ankstyrelsenvurderede, at en Accu Check Smart Pix ikke kunne betragtes som en integreret og naturlig del af blodsukkermåleapparatet. Dervar alene tale om en nem og smart måde at opsamle og lagre dato på, og en smart måde at fremstille resultaterne på.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at en Accu Check Smart Pixvar omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur, og den kunne derfor ikke bevilliges efter hjælpemiddelbekendtgørelsens § 7.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.