Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 54-09 om stofmisbruger - forbehandling - behandlingsgaranti

Resume:

Et tilbud om forbehandling givet til en stofmisbruger opfyldte servicelovens krav om, at der skulle tilbydes behandling af stofmisbrugeren senest 14 dage efter henvendelsen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at den tilbudte forbehandling indholdsmæssigt og omfangsmæssigt rakte udover tilbud om rådgivning og enkeltstående samtaler og således opfyldte servicelovens krav om tilbud af behandling af stofmisbrugeren.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at tilbuddet var givet indenfor fristen på 14 dage.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 101

Sagsfremstilling:

En mandanmodedeet amt om behandling for stofmisbrug på en bestemt institution.

Amtet gav afslag på behandling på behandlingsinstitutionenog tilbød forbehandling gennem amtets behandlingsinstitution, somvar amtets normale procedure.

Afslaget blev klaget til det sociale nævn.

Det sociale nævnfandt,atamtets tilbud om forbehandling opfyldte servicelovens krav om, at der skulle iværksættes behandling senest 14 dage efter henvendelsen medønske ombehandling.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at den forbehandling, som amtet tilbød, både indholdsmæssigt og omfangsmæssigt rakte udover tilbud om rådgivning og enkeltstående samtaler og derfor opfyldte lovens krav om, at der var fremsat et behandlingstilbud. Nævnet begrundede endvidere afgørelsen med, at fristen på 14 dage var overholdt, da der ikke var gået mere end 14 dage fra det tidspunkt, hvor manden henvendte sig til amtet med ønske om behandling. Amtetoplyste, atmanden ikke ønskede at tage imod tilbuddet om forbehandling.

Mandens advokatklagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at den praksis som mange tidligere amtskommuner, nu kommuner, havde med at betragte forbehandlingstilbud som et behandlingstilbud og gøre modtagelsen af et sådant tilbud til en forudsætning for at kunne blive visiteret til ambulant eller døgnbehandling, ikkevar i overensstemmelse med lovens formål om hurtig og relevant misbrugsbehandling.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, om et tilbud om forbehandling opfyldte kravet i servicelovens § 101, stk. 2, om at et tilbud om behandling af stofsmisbrugere efter servicelovens § 101, stk. 1, skulle iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at det tilbud om forbehandling, sommanden blev tilbudt afamtet,opfyldte servicelovens krav om, at der skulle iværksættes tilbud om behandling senest 14 dage efter henvendelsen til amtet.

Ankestyrelsenlagde til grund, at det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget og socialudvalgets betænkning hertil, at et behandlingstilbud kunne være døgntilbud, dag- og ambulante tilbud, helst med differentierede målsætninger, ambitions- og kravsniveau. Tilbud om rådgivning eller enkeltstående samtaler kunne ikke opfattes som social behandling. Det fremgik endvidere, at forbehandling kunne betragtes som behandling, hvis dervar tale om en indsats, som rakte udover rådgivning og enkeltstående samtaler. Derudover fremgik det,at fristen regnedes fra den første personlige henvendelse med ønske om behandling.

Med hensyn til behandlingens indholdlagdeAnkestyrelsen vægt på, at det fremgik af servicedeklarationen for amtets behandlingsinstitution for stofmisbrugere, at forbehandlingen forløb i grupper to halve dage om ugen typisk i en periode over 12 uger. Indsatsen i forbehandlingen tog afsæt i gruppen, men rummede også individuelt udviklingsarbejde. Forbehandlingen havde overordnet til formål, at brugeren blev parat til at fortsætte i retningen af stoffrihed samt at forberede overgangen fra at være misbruger til at være stoffri.

Afamtets koncept for forbehandling fremgik det endvidere, at hver af de 12 uger i forbehandlingen havde et tema, som ville være gennemgående i morgenrunde, undervisning, opgaver samt gruppemøder. Eksempler på temaervar benægtelse, angst for et liv uden stoffer, sociale relationer, afgiftning / behandlingssteder m.v.

Det var Ankestyrelsens vurdering på baggrund af beskrivelsen af indholdet og omfanget af den af amtet tilbudte forbehandling, at forbehandlingen indholdsmæssigt og omfangsmæssigtrakte udover tilbud om rådgivning og enkeltstående samtaler, ogAnkestyrelsen fandt således, at den tilbudte forbehandling opfyldte servicelovens krav om tilbud af behandling af stofmisbrugere.

Med hensyn til tidsfristen på 14 dage havde Ankestyrelsen lagt til grund, at anmodningen om behandling var fremsatpå det tidspunkt, hvormanden var til samtale med en misbrugsrådgiver fra amtets behandlingsinstitution,dahan under denne samtale anmodede om behandling på den konkrete institution.

Manden var efterfølgende til formøde i forbehandlingen og meddelte samme dag, athan ikke ønskede at tage imod tilbuddet om forbehandling, dahan ønskede at blive behandlet på den konkreteinstitution.

Ankestyrelsen fandt, herefter at tidsfristen på 14 dage var overholdt.

Ankestyrelsen stadfæstede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 30. maj 2018, da den er erstattet af principafgørelse 23-18.