Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 61-09 om fleksjob - tilskud i egen virksomhed - beregning - tilbagebetaling - modregning

Resume:

En borger i fleksjob i egen virksomhed havde ikke krav på yderligere udbetaling af tilskud for en tidligere periode, hvor enkelte poster i beregningsgrundlaget havde været beregnet forkert. Samlet havde han modtagetfor meget i tilskud.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 75, stk.2

Bekendtgørelser:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 551 af 19. juni 2003 om fleksjob - § 5

Sagsfremstilling:

En borger var tilkendt fleksjob i egen virksomhed.

Der havde i en periode været udbetalt tilskud til fleksjobbet. Efterfølgende blev der uenighed om størrelsen af enkelte poster i det samlede tilskud, og der blev uenighed om hvilke poster, som skulle indgå i beregningsgrundlaget.

På baggrund af klagesagsbehandling og yderligere overvejelser og drøftelser, blev der dog enighed mellem borgerens organisation og kommunen om, hvorledes tilskuddet skulle have været beregnet.

Kommunen havde opgjort det således, at borgeren i en periode på ca. 1½ år havde modtaget 12.454,89 kr. for meget.

Borgerens organisation gjorde bl.a. gældende, at borgeren havde fået for lidt udbetalt i weekendtillæg og pension, og at kommunen ikke blot kunne modregne disse beløb i det for meget udbetalte. Der var bl.a. udbetalt for meget i feriepenge og anvendt en for høj timetakst.

Kommune og nævn havde truffet afgørelse om, at borgeren ikke havde ret til udbetaling af yderligere i tilskud.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, om der kunne ske modregning i en situation, hvor der var ydet tilskud til fleksjob, og kommunen i en periode havde udbetalt for meget på nogle poster samtidig med, at der på andre var udbetalt for lidt.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådtebeskæftigelsesankenævnets afgørelse om, at borgeren ikke havde ret til yderligere udbetaling af tilskud.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at det fremgår af reglerne om fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende, at tilskuddet ydes afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne med halvdelen eller totredjedele af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. Der blevsåledes ydeten økonomisk kompensation for den indtægtsnedgang, som pågældende person havde som følge af den nedsatte arbejdsevne.

I den foreliggende sag blev tilskuddet beregnet på baggrund af Jordbrugsoverenskomsten mellem Fagligt Fælles Forbund og GLS-A. De elementer, der indgik i overenskomsten, udgjorde grundlaget for beregningen af det tilskud, kommunen skulle yde til borgeren.

Det fremgik af sagen, at der havde været uenighed om elementerne i grundlaget for beregningen, og at der havde været usikkerhed om størrelsen af enkelte elementer. Det fremgik, at der bl.a. havde været tvivl om størrelsen af timelønnen, betaling for weekendtillæg og pension.

Det var Beskæftigelsesudvalgets opfattelse, at borgeren havde krav på en samlet ydelse for en given periode, og at en urigtig opgørelse af dele af elementerne i grundlaget for beregningen ikke betød krav på efterbetaling, hvis den udbetalte ydelse samlet set ikke var for lille.

Kommunen havdeberegnet, atder i perioden fra den 17. august 2004 til den 31. december 2005var udbetalt 12.454, 89 kr. for meget. Ved beregningen var det specificeret, hvilke elementer, der skulle indgå i beregningen, og det var opgjort, hvor meget borgeren faktisk havde fået udbetalt.

Der var enighed om, hvad der skulle indgå i beregningen eller opgørelsen af, hvad borgeren faktisk havde fået udbetalt.

Beskæftigelsesudvalget fandt på denne baggrund, at borgeren ikke havde krav på yderligere udbetaling af tilskud for perioden fra den 1. august 2004 til den 31. december 2005.

Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at der efter udvalgets opfattelse ved kommunens omberegning af tilskuddet ikke var tale om modregning. Det havde derfor ikke været relevant for udvalgets afgørelse at vurdere, om borgeren ved udbetalingerne af tilskuddet vidste eller burde vide, at der i beregningsgrundlaget var poster, som var opgjort til et for højt beløb.