Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 112-09 om fleksjob - tjenestemandspension - modregning - klageadgang - kompetence

Resume:

En kommunal arbejdsgivers meddelelse om, at en tilkendt tjenestemandspension fremover ville blive modregnet i lønnen til en ansat i fleksjob, kunne ikke påklages til beskæftigelsesankenævnet. Der var tale om en uenighed mellem en arbejdsgiver og en ansat, og denne uenighed måtte løses fagretligt.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 71, stk. 3, § 72, stk. 1 og § 128, stk. 1

Sagsfremstilling:

En kommunal tjenestemand var udsat for en ulykke og måtte ophøre med sit arbejde. Han blev tilkendt tjenestemandspension og blev efter en periode ansat i fleksjob i en selvejende institution. Opholdskommunen traf afgørelse om, at der skulle ydes løntilskud på 2/3. Kommunen fastsatte samtidig hvilken løn, der skulle danne grundlag for beregning af tilskuddet. Efter 1 års ansættelse blev arbejdsgiveren opmærksom på, at der blev udbetalt tjenestemandspension, og at denne skulle modregnes i lønnen.

Borgeren klagede og beskæftigelsesankenævnet tiltrådte afgørelsen. Nævnet begrundede afgørelsen med, at den var i overensstemmelse med den rammeaftale som KL. m.fl. havde indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

Borgeren klagede til Beskæftigelsesudvalget og anførte, at der ikke var hjemmel til den foretagne modregning.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der var mulighed for at klage over en arbejdsgivers modregning af tjenestemandspension i den grundløn, som lå til grund for beregning af løntilskuddet i fleksjob.

Afgørelse:

Beskæftigelsesudvalget ophævede nævnets afgørelse.

Afgørelsen var begrundet med, at løn og andre arbejdsvilkår skulle fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer efter forhandling. Der var ikke tale om en afgørelse truffet af opholdskommunen.

Arbejdsgiverens beslutning om at lade tjenestemandspensionen indgå i lønnen kunne derfor ikke påklages efter bestemmelserne i beskæftigelsesloven.

Udvalget lagde vægt på, at opholdskommunen efter § 71, stk. 3, træffer afgørelse om, hvilken brøk, der skal beregnes tilskud efter og hvilken løn, der skal beregnes tilskud af. Denne afgørelse var ikke påvirket af, om der forud for visitationen til fleksjob forelå et ansættelsesforhold mellem borgeren og en kommune, og at der som følge af dette ansættelsesforhold kunne være ret til pension med særligt tilknyttede vilkår.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.