Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 119-09 om førtidspension - kapitalindkomst - avance ved salg af fast ejendom - omregning i løbet af året - engangsindtægt - omregningstidspunkt - tilbagebetaling

Resume:

Avancer ved salg af 2 faste ejendomme skulle indgå i beregningsgrundlaget ved beregning af førtidspension.

Avancerne var skattepligtig kapitalindkomst og skulle indgå i beregningsgrundlaget. Der var tale om engangsindtægter af en sådan størrelse, at det var mest korrekt at henføre indtægterne til 12 måneders perioder, begyndende fra det tidspunkt, hvor de var til rådighed.

Pensionisten skulle tilbagebetale den for meget modtagne pension, idet hun havde tilsidesat sin oplysningspligt og modtaget for meget i pension mod bedre vidende.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 - § 32a, § 39, stk. 2, § 41 og § 42

Sagsfremstilling:

En pensionist havde solgt 2 ejendomme og derved fået udbetalt provenu herfra, som skulle indgå i indtægtsgrundlaget for de pågældende år.

Kommunen traf afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension for perioden 1. august 2006 til 31. juli 2008.

Det sociale nævn stadfæstede kommunens afgørelse om tilbagebetaling, men for perioden 1. august 2006 til 31. januar 2008.

Nævnet begrundede sin afgørelse med, at pensionen var blevet beregnet på et for lavt indtægtsgrundlag i perioden 1. august 2006 til 31. januar 2008, og at pensionisten som følge heraf med urette havde fået for meget udbetalt i pension.

Pensionisten klagede over nævnets afgørelse og mente at have oplyst kommunen om ændringer.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis om tilbagebetaling af for meget udbetalt i pension i forbindelse med kapitalindkomst.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at pensionisten skulle tilbagebetale det for meget udbetalte i pension for perioden 1. august 2006 til 31. januar 2008.

Ankestyrelsen fandt også, at avance ved salg af ejendomme skulle indgå i indtægtsgrundlaget ved beregning af førtidspension.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at avancerne var skattepligtig kapitalindkomst. Der var ikke hjemmel til at udelade indtægten i beregningsgrundlaget.

Ankestyrelsen vurderede, at avancerne var engangsindtægter af en sådan størrelse, at det var mest korrekt at henføre indtægterne til 12 måneders perioder, begyndende fra det tidspunkt, hvor de var til rådighed.

Ankestyrelsen fandt ikke, at pensionisten havde godtgjort at have givet underretning til kommunen i forbindelse med oplysninger om de forventede indtægter efter ejendomssalgene. Der var ikke i sagen noteret nogen henvendelse om ændringer i indkomstforholdene på tidspunktet for salg af ejendommene, som fandt sted dels den 31. juli 2006 og 2. januar 2007.

Ankestyrelsen fandt på det grundlag, at pensionisten havde tilsidesat sin oplysningspligt og modtaget for meget i pension mod bedre vidende.

Ankestyrelsen fandt, at tilbagebetaling af for meget udbetalt i pension skulle tilbagebetales i perioden 1. august 2006 til 31. januar 2008.

Ankestyrelsen stadfæstede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 26. marts 2019, da der er kommet nye regler på området.