Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 160-09 om rimelig begrundet enkeltudgift - social begivenhed. - personkreds - dødsfald

Resume:

En kvinde havde været udsat for ændringer af sine forhold ved, at hendes ægtefælle var afgået ved døden, idet hans bidrag til forsørgelsen bortfaldt. Den omstændighed, atkvinden 6 måneder senere var kommet i arbejde, betød ikke nødvendigvis, at den økonomiske situation var genoprettet. Kommunen måtte herefter tage stilling til, om en varmeregning kunne anses for at være en rimeligt begrundet enkeltudgift.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 81

Sagsfremstilling:

En kvinde var ansatsom handicaphjælper for sin ægtefælle. Han døde, og hun mistede derved sit job. Hun var sygemeldt i en periode, og efter ½ år fik hun arbejde som social– og sundhedshjælper. Samtidig blev årets varmeregnskab afsluttet med et krav om en efterbetaling på 4.522 kr.

Kommunen gav afslag på ansøgning om betaling af varmeregningen som enkeltudgift efter § 81 i aktivloven. Afgørelsen var begrundet med, at hun var i almindeligt lønarbejde og derfor ikke omfattet af personkredsen i § 81. Kommunen tilføjede, at udgiften ikke var uventet, idethun vidste, at ægtefællen havde haft brug for meget varme, og at han i perioder lukkede vinduerne op uden at slukke for varmen.

Det sociale nævntiltrådte kommunens afgørelse. Afgørelsen var begrundet med, at hun ikke havde været ude for ændringer af sine forhold, idet hun havde været i arbejde både på ansøgnings- og på afgørelsestidspunktet.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kvinden, at der var ændringer i hendes økonomi, fordi hendes ægtefælle var død, og hun derfor pludselig var alene med alle de udgifter, som de tidligere var to om at betale.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en person kunne anses for at have været udsat for ændringer af sine forhold.

Afgørelse:

Kvinden var omfattet af personkredsen i § 81 i aktivloven.

At miste sin ægtefælle og at miste sit jobvar 2 eksempler på at have været ude for ændringer i sine forhold.

Ankestyrelsen bemærkede, at ved ændringer i en persons forholdskulle forståsændringer i bredere forstand, beskæftigelsesmæssige forhold indgik, men også sygdom, samlivsophævelse og dødsfald var ændringer, der kunne give ret til hjælp efter aktivloven, sådan som det også var nævnt i lovens § 11, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ægtefællen døde i april 2008. Kvinden var således udsat for ændringer i sine forhold, og denne ændring bortfaldt ikke fuldstændig ved, at hun fik arbejde i oktober. Kommunen måtte derfor tage stilling til, om hun opfyldte lovens øvrige betingelser for at kunne få hjælp efter bestemmelsen.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.