Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 178-09 om revalidering - personkreds - døv - erhvervsrettede foranstaltninger

Resume:

Ansøger havde ikke ret til revalidering, idet han ikke var omfattet af den personkreds, der kunne bevilges revalidering. Det var en betingelse for at få bevilget revalidering, at erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke var tilstrækkelige til, at ansøger kunne klare sig selv.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at ansøgers handicapi form af døvhed i sig selv ikke var til hinder for, at han allerede nu med hjælpefteranden lovgivning kunne varetage et ufaglært arbejde og hermed blive selvforsørgende.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 46

Sagsfremstilling:

Kommunen traf afgørelse om afslag på revalidering.

Kommunen vurderede, at ansøgers arbejdsevne ikke var nedsat i en sådan væsentlig grad, atansøger opfyldte betingelserne for en revalidering. Kommunen vurderede endvidere, atansøgers behov for uddannelse kunne løses via SU-systemet.

Kommunen lagde vægt på, at ansøger havde brug for at få bevilget revalidering på grund af sinøkonomiske situation, og at dette i sig selv ikke var en indikation for revalidering. Kommunen lagde desuden vægt på, atansøger havde formået at være selvforsørgende igennem sit job om lørdagen.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, atansøger ikke kunne anses for at være omfattet af personkredsen, der kunne bevilges revalidering. Nævnet lagde vægt på, atansøger efter det oplyste ikke havde så væsentlige hindringer i sin arbejdsevne, atansøger ikke ville kunne blive selvforsørgende uden revalidering eller ved hjælp af andre tiltag i henhold til anden lovgivning.

Nævnet tillagde det afgørende betydning, at ansøger på ansøgningstidspunktet var i et uddannelsesforløb på VUC, samt atansøger havde deltidsbeskæftigelse.

Det forhold, atansøger var døv på begge ører, kunne ikke i sig selv føre til, at ansøger kunne anses for omfattet af personkredsen, der kunne bevilges revalidering. Nævnet lagde vægt på, at en vurdering af, om en person var berettiget til revalidering eller ej, alene skulle tage udgangspunkt i, om den pågældendes begrænsninger i arbejdsevnen var af sådan intensitet og karakter, at den pågældende ikke ville kunne blive selvforsørgende uden en revalidering.

Nævnet bemærkede, at ansøgeri forbindelse med sin uddannelse og arbejde havde mulighed for at søge kommunen om hjælp, såfremtansøger havde brug for eventuelle hjælpemidler, idet ansøger var døv på begge ører.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse. I klagen oplyste han, at han havde været jobsøgende hos Jobnet siden juni, efter han sagde sit arbejde op. Han fik afslag gang på gang på grund af sit handicap, idet han ikke kunne tale i telefon, skulle bruge alternative kommunikationsformer og ikke kunne kommunikere optimalt på andre måder end tegnesprog.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på yderligere belysning af den personkreds, der kunne bevilges revalidering.

Afgørelse:

Ansøger havde ikke ret til revalidering,idet han ikke var omfattet af den personkreds, der kunne bevilges revalidering.

Det var en betingelse for at få bevilget revalidering, at erhvervsrettede aktiviteter efter denne eller anden lovgivning, herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke var tilstrækkelige til, at ansøger kunne klare sig selv.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at ansøgers handicap i sig selv ikke var til hinder for, at han allerede nu med hjælp efter en anden lovgivning kunne varetage et ufaglært arbejde og hermed blive selvforsørgende.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at ansøger havde haft arbejde.

Beskæftigelsesudvalget lagde desuden vægt på, atansøger generelt og i forbindelse med sin uddannelse eller arbejde havde mulighed for at søge kommunen om hjælp til eventuelle hjælpemidler på grund af sit handicap. Der var desuden efter SU-reglerne mulighed for at søge handicaptillæg under uddannelsen.

Beskæftigelsesudvalget vurderede således, at hans døvhed ikke i sig selv kunne anses for en sådan begrænsning i arbejdsevnen, at han ikke kunne klare dig selv med hjælp fra en anden lovgivning.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgkom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.