Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 180-09 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus

Resume:

Ansøger var berettiget til at modtage kontanthjælp, idet ansøger måtte anses for at have opnået arbejdstagerstatus i Danmark. , da ansøger blev sygemeldt efter 18 dages beskæftigelse. Ophold i et andet EØS-land kunne derfor sidestilles med ophold i Danmark.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgvurderede, at der var tale om et reelt ansættelsesforhold uden tidsbegrænsning, ogatansøger efterfølgende havde været forhindret i at arbejde på grund af sygdom.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11, stk. 1, § 11, stk. 3, § 11, stk. 4 og § 11, stk. 6

Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet - artikel 7 -

Sagsfremstilling:

Kommunen traf afgørelse om, atansøger var berettiget til starthjælp.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøger ikke opfyldte opholdskravet for modtagelse af kontanthjælp. Endvidere vurderede nævnet, at kravet ikke gjaldt for EU/EØS borgere i det omfang , disse efter EU-retten havde opnået arbejdstagerstatus. I så fald talte opholdsperioder i et andet EU/EØS land med.

Nævnet vurderede,at ansøgerikke havde opnået arbejdstagerstatus. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, atansøger i perioden efter dokumenterede indrejse i februar 2005 alene havde haft arbejdeher i landet iperioden fra 12. marts til 30. marts 2007. Nævnet vurderede, at en arbejdsperiode af denne varighed ikke opfyldte kravet om arbejdstagerstatus.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse, idet ansøger var uforstående overfor, at der ikke kunne ydes kontanthjælp.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af EU-retlige regler i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp.

Afgørelse:

Ansøger var berettiget til at modtage kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg begrundede afgørelsen med, at ansøger måtte anses for at have opnået arbejdstagerstatus i Danmark. Ophold iandet EØS-landkunne derfor sidestilles med ophold i Danmark.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at ansøgervar omfattet af den persongruppe af EU/EØS- borgere, som efter EU-retten var berettigede til hjælpen, idet opholdskravet kunne opfyldes ved sammenlagt 7 års ophold i Danmark og ophold i andre EU/EØS- lande.

I den forbindelse lagde Beskæftigelsesudvalget vægt på, atansøger siden indrejsei Danmark i 2005 i perioden fra den 12. marts 2007 til den 30. marts 2007 havde været ansat her i landet. Der var ikke oplysninger om, at ansættelsesforholdet var aftalt til at være af tidsbegrænset omfang. Ansøger blev i foråret 2007 overfaldet og havde følger herefter. Ansøger søgte om kontanthjælp i november 2007, fordi kommunen standsede udbetalingen af sygedagpenge.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at der var tale om et reelt ansættelsesforhold, samt at ansøger efterfølgende havde været forhindret i at arbejde på grund af sygdom.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.