Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 190-09 om fripladstilskud - specialinstitution - særligt dagtilbud - pasningsbehov

Resume:

Der var ikke hjemmel i lovgivningen til at yde 50 procent fripladstilskud i den situation, hvor et barn var optaget i en specialinstitution, og hvor kommunen vurderede, at optagelsen både skyldtes, at der var et behandlingsbehov og et pasningsbehov. Ankestyrelsen ændrede derfor afgørelsen herom.

I den konkrete sag hjemviste Ankestyrelsen samtidig sagen til kommunen med henblik på, at kommunenskulle foretage en konkret vurdering af, om barnet opholdt sig i det særlige dagtilbud alene eller hovedsageligt af behandlingsmæssige grunde, eller om opholdet skete på et andet grundlag.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 32

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lovbekendtgørelse nr. 501 af 6. juni 2007 - § 19 og § 43

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mindre dreng, som var optaget i en specialbørnehave. Drengen led af infantil autisme.

Kommunen havde truffet afgørelse om, at der ikke længere kunne ydes 100 procent fripladstilskud til drengen, da han også havde et pasningsbehov. Kommunen gav 50 procents fripladstilskud, dakommunen vurderede, at drengen ikke var optaget i dagtilbud alene eller udelukkende af behandlingsmæssige årsager, men også fordi han havde et pasningsbehov.

Det sociale nævnstadfæstede kommunens afgørelse med den begrundelse, at nævnet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der for drengens vedkommende ikke var tale om, at han var i institution udelukkende af behandlingsmæssige grunde, men også fordi forældrene havde et pasningsbehov i forbindelse med erhvervsarbejde udenfor hjemmet.

Forældrene klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsenvar det anført, at forældrene tidligere havde modtaget 100 procent tilskud til drengen i specialinstitution.

Detvarendvidereanført, at drengen var visiteret til specialinstitution på grund af sin betydelige funktionsnedsættelse, og at det var korrekt, at forældrene også havde et pasningsbehov, men atforældrene ikke mente, at det betød, atde ikke kunne få 100 procent tilskud i et specielt dagtilbud.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvilken betydning det havde for egenbetalingen i et særligt dagtilbud, at man som forældre også havde et pasningsbehov.

Afgørelse:

Ankestyrelsen ændrede oghjemviste sagentil kommunen, som skulle foretage en konkret vurdering af, om drengen alene eller hovedsageligt var optaget i det særlige dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, eller om optagelsen i det særlige dagtilbud var sket på et andet grundlag end det behandlingsmæssige.

Der var ikke hjemmel i lovgivningen til alene at yde 50 procent tilskud til ophold i et særligt dagtilbud med den begrundelse, at forældrene også havde et pasningsbehov.

Det fremgik af bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at kommunalbestyrelsen skulle yde 100 procent tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvor et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde, og såfremt optagelsen i et særligt dagtilbud var sket på et andet grundlag end af behandlingsmæssige grunde give tilskuddet efter reglerne i dagtilbudsloven.

Kommunen skulle således fortage en konkret vurdering af, om drengen opholdt sig i det særlige dagtilbud alene eller hovedsageligt af behandlingsmæssige grunde, eller om det var sket på et andet grundlag.

Hvis drengen var optaget i det særlige dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, var det uden betydning, om forældrene også havde et pasningsbehov. Bestemmelsen knyttede sig til barnets behov for den behandling, som et særligt dagtilbud kunne yde. Kommunen skulle således foretage en vurdering af grunden til optagelse i det særlige dagtilbud. Hvis der var tale om, at det alene eller hovedsageligt skyldes barnets behov for behandling, skulle der ydes 100 procent fripladstilskud, også selvom forældrene alligevel ville have haft et pasningsbehov. Hvis kommunen derimod vurderede, at det hovedsageligt var andre grunde end behandlingsmæssige, der var årsag til, at barnet var i specialinstitutionen, fandt de almindelige regler om fripladstilskud anvendelse.

Reglerne i dagtilbudsbekendtgørelsens § 41 om, at der ydes tilskud på 50 procent af forældrebetalingen, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud, knytter sig til den situation, at et barner optaget i et almindeligt dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, og kan således ikke benyttes i den situation, hvor barneter optaget i et særligt dagtilbud kombineret med et pasningsbehov.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. oktober 2019, da den er erstattet af principafgørelse 47-19.