Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 196-09 om fleksjob - fuld tid - deltid - løntilskud

Resume:

En ansøger, der er bevilget flekskjob, har ret til tilbud om fleksjob på fuld tid, uanset den seneste ordinære beskæftigelse kun har været på 32 timer om ugen.

Beskæftigelsesudvalget lægger vægt på, at deltidsbeskæftigelse efter loven er defineret som beskæftigelsepå højst30 timer om ugen.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 742 af 7. juli 2009 - § 72, stk. 2 og § 72, stk. 3

Sagsfremstilling:

Kommunen havde truffet afgørelse om bevilling af løntilskud til fleksjob på 32 timer om ugen.

Ansøger klagede til beskæftigelsesankenævnet, som ændrede kommunens afgørelse således, at ansøger fik ret til løntilskud til fleksjob i 37 timer om ugen.

Kommunen fandt, at det var i modstrid med de intentioner, der lå til grund for ændringen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats inden for fleksjobsområdet, hvor man netop ønskede at undgå, at en ansøger, der var ansat på mindre end fuld tid, kunne få tilkendt et fleksjob med løn på fuld tid.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at afklare, hvad der skulle forstå ved fuld tid efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72, stk. 2, sammenholdt med lovens § 72, stk. 3.

Note:

Denne Principafgørelse erstatter 185-09

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunen skulle give tilbud om fleksjob på fuld tid svarende til 37 timer om ugen.

Ansøger var ikke omfattet af reglerne om fleksjob på deltid, idet den seneste ordinære beskæftigelse var på mere end 30 timer.

Det var beskæftigelsesudvalgets opfattelse, at ordlyden af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72, stk. 3, betød, at der alene var tale om deltidsbeskæftigelse, hvis beskæftigelsen over en periode på 4 uger i gennemsnit højst var 30 timer om ugen.

Efter loven var deltidsbeskæftigelse således i forhold til fleksjob defineret som beskæftigelsepå højst30 timer om ugen.

Den omstændighed, at baggrunden for reglerne om tilbud om fleksjob på deltid var at hindre, at en person, som havde været på deltid, og som fik tilkendt et fleksjob, kunne opnå en betydelig og utilsigtet indkomststigning, kunne ikke føre til en anden vurdering heraf.

Beskæftigelsesudvalget fandt derfor, at ansøger havde ret til fleksjob på fuld tid, uanset at der kunne blive tale om en indtægtsfremgang.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.