Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 252-09 om merudgifter - kortvarige ferieophold - udlandet

Resume:

Deltagelse i EM i skydning i Tyskland i en periode fra den 22. juli til den 28. juli 2007 kunne anses for at være et kortvarigt ferieophold. Ansøger var enungkørestolsbruger med rygmarvsbrok.

Sagen blev hjemvist til kommunen med henblik på, om ansøger var berettiget til dækning af udgifter til hjælper/merudgifter i forbindelse med deltagelsen i EM skydning i Tyskland.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 2, stk. 2, § 96, stk. 1 og § 100, stk. 1

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1128 af 13. november 2006 om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet - § 1, § 3 og § 4

Sagsfremstilling:

En mand søgte om dækning af udgifter til hjælper/merudgifter i forbindelse med deltagelsen i EM skydning i Tyskland.

Kommunen gav afslag på dækning af udgifter til hjælperens ophold.

På baggrund af formål og indhold med deltagelse i EM skydning vurderede kommunen, at deltagelse i EM i skydning ikke kunne sidestilles med ”kortvarigt ferieophold”.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet anførte, at der i forbindelse med kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kunne ydes tilskud til ekstra omkostninger forbundet med opholdet jf. bekendtgørelsens § 4.

Nævnet fandt dog, at deltagelse i EM, uafhængigt af omfanget af den reelle deltagelse, ikke kunne sidestilles med et ferieophold.

I ansøgers klage til Ankestyrelsen blev det anført, at en ferie var forskellig for forskellige mennesker. Nogle foretrak solbadning og andre foretrak en aktiv ferie og deltog i aktiviteter, som de var vilde med. Ansøger skulle have hjælper med til mange praktiske ting for at kunne holde ferie. Denne hjælp ville være den samme, uanset om ferien blev holdt som strandferie eller som aktiv ferie.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, omdeltagelse i EM skydning i Tyskland kunne anses for et kortvarigt ferieophold.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der var tale om et kortvarigt ferieophold og hjemviste sagen, om ansøger var berettiget til dækning af udgifter til hjælper/merudgifter i forbindelse med deltagelsen i EM i skydning i Tyskland.

Begrundelsen for afgørelsen var, at deltagelse i EM i skydning i Tyskland fra den 22. til den 28. juli 2007 kunne anses for omfattet af udtrykket ”kortvarige ferieophold” i bestemmelsen i udlandsbekendtgørelsen om hjælp til dækning af ekstra omkostninger forbundet med kortvarige ferieophold i udlandet.

Ankestyrelsen lagde vægt på omfanget af opholdet på 1 uge inkl. ankomstdag og afrejsedag, som kunne betegnes som ”kortvarigt”.

Ankestyrelsen lagde endvideretil grund, at formålet med opholdet var at deltage i EM i skydning på amatørplan. Formålet var således at afholde ”aktiv ferie”.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at det var normalt at afholde forskellige ”aktive ferier” som f.eks. golfferier, vandreferier, spejderture, cykelferier med videre.

Begrundelsen for hjemvisningen var, at der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kunne ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der var forbundet med opholdet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke havde taget stilling til, om der forelå et sådant særligt tilfælde, at der efter en konkret vurdering kunne ydes tilskud til ekstra omkostninger i forbindelse med opholdet i Tyskland.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 22. december 2016, da den ikke længere er gældende