Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 259-09 om merudgifter til børn - særlige tilfælde - ekstra omkostninger - kortvarige ferieophold - udland

Resume:

Et forældrepar med en dreng, født i april 2007 med et sjældent handicap, var berettiget til at deltage i en konference om barnets handicap i Tyskland fra den 18. til 19. oktober 2008 som et kortvarigt ferieophold. Efter en konkret vurdering var der tale om et særligt tilfælde. Der kunne derfor ydes tilskud til drengens hjælpere.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 2, stk. 2 og § 41, stk. 1

Sagsfremstilling:

Et forældrepar til en dreng med et sjældent handicap ansøgte om hjælp til at deltage i en konference i Tyskland om barnets handicap.

Kommunen gav afslag på dækning af udgifter til deltagelse i konference samt afslag på dækning af udgifter til at medbringe hjælpere.

Begrundelsen var, at kommunen i april 2008 havde truffet afgørelse om, at der kun kunne ydes 1 årlig udlandsrejse, hvortil der kunne ydes ekstra hjælp efter servicelovens § 41. Næste udlandsophold kunne derfor først blive efter april 2009.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse og gav afslag på merudgiftsydelse efter servicelovens § 41 til dækning af udgiften til medtagelse af hjælpere til konferencen i Tyskland.

Nævnet lagde vægt på, at der var blevet dækket merudgiftsydelse til afholdelse af 2 ugers ferie i Frankrig og at kommunen ved afgørelse april 2008 traf beslutning om, at der kunne bevilges dækning af udgifter til at medbringe drengens hjælpere på ferie 6 uger om året, hvoraf der 1 gang årligt kunne bevilges op til 14 dages sammenhængende ferie i udlandet fra den 1. marts 2008.

Opholdet i Tyskland måtte anses for at være et kortvarigt ferieophold i udlandet.

Forældrene klagede over nævnets afgørelse og anførte, at det var af principiel betydning, om forældrene og andre i samme situation havde ret til at tilegne sig (livs)nødvendig viden og erfaringer vedrørende sønnens sygdom.

Det måtte være rimeligt, at personer, der var afhængige af at rejse med en hjælper, fik ret til at få dækket merudgifter i forbindelse med deltagelse i sygdomsrelaterede konferencer i udlandet. Muligheden for at deltage i konferencer hjemme var ikke til stede, og en førende læge på området vurderede, at der ikke kunne tilbydes eller henvises til tilstrækkelig viden og information om ny forskning om sygdommen.

Med klagen fulgte en udtalelse fra en overlæge på Rigshospitalet. Overlægen anbefalede, at forældrene deltog i mindst 1 årlig konference i udlandet for at møde andre pårørende med lignende patienter.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om deltagelse i en konference vedrørende et barns handicap kunne sidestilles med et kortvarigt ferieophold i udlandet, jf. udlandsbekendtgørelsens § 4.

Afgørelse:

Deltagelse i en konference i Tyskland fra den 18. til den 19. oktober 2008 om et sjældent handicap kunne anses for omfattet af udtrykket ”kortvarige ferieophold” i bestemmelsen i udlandsbekendtgørelsen om hjælp til dækning af ekstra omkostninger forbundet med kortvarige ferieophold i udlandet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at omfanget af opholdet fra den 18. til den 19. oktober 2008 kunne betegnes som ”kortvarigt”.

Ankestyrelsen lagde endvideretil grund, at formålet med opholdet var at deltage i en konference om det sjældne handicap, som drengen led af.

Ankestyrelsen lagde ved vurderingen vægt på, at det var normalt at afholde forskellige former for ferier som f.eks. golfferier, vandreferier, spejderture, cykelferier, sommeruniversitet, sommerskole, højskole/familiehøjskole med videre.

Efter en konkret vurdering af familiens situation vurderede Ankestyrelsen, at det var særligt påkrævet at yde tilskud til dækning af ekstra omkostninger til drengens hjælpere i forbindelse med det kortvarige ophold i udlandet, som kunne sidestilles med et ferieophold.

Ankestyrelsen lagde ved denne vurdering vægt på, at drengen var født med et sjældent handicap,hvor der kun var få patienter med samme sygdom i Danmark. Forældrene havde derfor behov for at få viden på området og møde andre pårørende til samme sjældne handicap.

Ankestyrelsen ændrede det sociale nævns afgørelse for så vidt angik, at der var tale om et særligt tilfælde.

Ankestyrelsen tog ikke stilling til udstrækningen af den samlede ferie.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 22. december 2016, da den ikke længere er gældende.