Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 4-10 om revalidering - løntilskud - særlige forhold - alder - tilknytning til arbejdsmarkedet

Resume:

Ansøger havde krav på tilskud op til den overenskomstmæssige mindsteløn under sin revalidering. Ansøger var 48 år og havde mange års erhvervserfaring.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde ved afgørelsen vægt på lovbemærkningerne til bestemmelsen om revalidering med løntilskud, hvorefter det i hvert enkelt tilfælde afhænger af en konkret vurdering, om der foreligger særlige forhold, og at alder, arbejdsmarkedstilknytning og forsørgerpligt er væsentlige forhold, der sædvanligvis indgår i denne vurdering.

Udvalget bemærkede, at der i bestemmelsen om revalidering med løntilskud ikke er krav om, at et vist antal forhold skal være opfyldt ved den konkrete vurdering.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 51, stk. 1, nr. 3

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 51, stk. 3, nr. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om afslag på løntilskud op til den overenskomstmæssige mindsteløn under din revalidering til teknisk designer.

Resultatet er:

Du er berettiget til hjælp i form af tilskud op til den overenskomstmæssige mindsteløn under uddannelsen til teknisk designer

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Din kommune vil kontakte dig.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du opfylder betingelserne for ansættelse med løntilskud.

Vi har lagt vægt på, at du på tidspunktet for kommunens afgørelse var 48 år, og dermed langt over den sædvanlige uddannelsesalder. Vi har endvidere lagt vægt på, at du har mange års erhvervserfaring.

Vi har lagt vægt på, at revalidering som hovedregel sker med revalideringsydelse, og at der kræves særlige forhold for at modtage løntilskud under en revalidering.

I den forbindelse har vi lagt vægt på lovbemærkningerne til bestemmelsen om revalidering med løntilskud, hvorefter det i hvert enkelt tilfælde afhænger af en konkret vurdering, om der foreligger særlige forhold, og at alder, arbejdsmarkedstilknytning og forsørgerpligt er væsentlige forhold, der sædvanligvis indgår i denne vurdering.

Vi finder, at din høje alder og langvarige arbejdsmarkedstilknytning efter en konkret vurdering medfører, at du har særlige forhold, der berettiger til ansættelse med løntilskud under din revalidering.

Vi bemærker, at der i bestemmelsen om revalidering med løntilskud ikke er krav om, at et vist antal forhold skal være opfyldt ved den konkrete vurdering.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 30. april 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 27. maj 2009

Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

A Kommune meddeler ved afgørelse af 24. november 2008, at du ikke er berettiget til supplement op til fagets mindste overenskomstmæssige løn.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Nævnet finder ikke, at der foreligger særlige forhold, der giver dig ret til at modtage hjælp i form af tilskud op til fagets mindsteløn under uddannelsen til teknisk designer.

Nævnet lægger vægt på, at du er 48 år og således over den sædvanlige uddannelsesalder samt at du har flere års erhvervserfaring, blandt andet som lagermedarbejder og truckfører. Du har dog ingen forsørgelsespligt, hverken over for en ægtefælle eller barn.

Du klager over nævnets afgørelse.

I klagen oplyser du blandt andet, at du har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet siden 1976. Du har været selvforsørgende på ordinære vilkår frem til sygemelding den 8. november 2006 på grund af en diskusprolaps i nakken.

Du oplyser, at du er 49 år gammel, og har et langt arbejdsliv bag dig. Du anser dig selv for at være over den sædvanlige uddannelsesalder og har haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du har ikke forsørgerpligt overfor ægtefælle eller børn. Du blev skilt i 2005 og har sammen med din ekskone to børn på henholdsvis 21 og 24 år.

I klagen henviser du til Principafgørelserne A-49-02 og A-41-06.

Du mener ikke, at de særlige forhold, som ligger til grund for en tilkendelse af ansættelse med løntilskud er præciseret i lovgivningen. Du oplyser, at der ikke er truffet afgørelser for personkredsen, som opfylder to ud af tre særlige forhold, som i dit tilfælde.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen til afklaring af praksis for opfyldelse af betingelserne for ansættelse i revalidering med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, nr. 1, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 1, nr. 3.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.