Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 5-10 om kontanthjælp - fradrag - erstatning - tabt arbejdsfortjeneste

Resume:

En borger fik afslag på sin ansøgning om kontanthjælp, fordi hans behov blev dækket gennem en anden ydelse. Borgeren modtog erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter lov om erstatningsansvar.

Reglen om, at der ved ansøgning om kontanthjælp skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, gælder ikke for tabt arbejdsfortjeneste, som er erstatning for det aktuelle indtægtstab.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 14, stk. 3, nr. 2 og § 33

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om kontanthjælp

Resultatet er:

Du er ikke berettiget til kontanthjælp samtidig med at du modtager tabt arbejdsfortjeneste

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at få kontanthjælp, at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Du modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fraX Forsikring efter lov om erstatningsansvar.

I forbindelse med ansøgning om kontanthjælp skal kommunen se bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter lov om erstatningsansvar.

Det fremgår af lov om erstatningsansvar, at erstatning for det aktuelle indtægtstab ydes indtil den fremtidige erhvervsevne kan vurderes og der eventuelt kan fastsættes en erstatning for tab af erhvervsevne.

Vi har lagt vægt på, at du modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som ikke kan sidestilles med erstatning for tab af erhvervsevne. Ved din ansøgning om kontanthjælp skal der derfor ikke ses bort fra den erstatning du modtager for tabt arbejdsfortjeneste. Denne erstatning dækker tværtimod det behov, som kontanthjælpen skulle dække, hvis du ikke fik erstatningen.

Bemærkninger til klagen

Din advokat har anført, at kontanthjælp bør kunne sidestilles med sygedagpenge i din situation.

Vi bemærker, at der gælder helt forskellige regler for sygedagpenge og kontanthjælp. Blandt andet er der særlige regler om regres for sygedagpenge, hvor der ikke er regler om regres for kontanthjælp. Der ydes kun kontanthjælp, hvis borgerens behov ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Sygedagpenge og kontanthjælp kan derfor ikke sidestilles selv om en borger ikke længere kan få sygedagpenge og han fortsat er syg.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 16. juni 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 29. juni 2009

Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Kommunen traf den 9. januar 2009 afgørelse om afslag på ansøgning om kontanthjælp med den begrundelse, at der var gensidig forsørgerpligt mellem ægtefæller og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste skulle modregnes i kontanthjælpen.

Beskæftigelsesankenævnet traf den 16. juni 2009 afgørelse om, at ansøgeren ikke havde ret til udbetaling af kontanthjælp.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at det var en betingelse for at modtage kontanthjælp, at behovet for forsørgelse ikke kunne dækkes gennem andre ydelser. Nævnet lagde vægt på, at tabt arbejdsfortjeneste ikke er omfattet af aktivlovens undtagelser, hvorefter der ikke skal ske fradrag i hjælpen for visse former for indtægter med videre. Der er ikke lovhjemmel til at udbetale kontanthjælp samtidig med at borgeren modtager tabt arbejdsfortjeneste.

Borgerens advokat har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kontanthjælpen bør sidestilles med sygedagpenge i denne situation, hvor borgeren fortsat er sygemeldt.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at belyse praksis for fradrag ved ret til udbetaling af kontanthjælp, når ansøger modtager erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af trafikulykke. Erstatningen udbetales i henhold til motorkøretøjsforsikring.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.