Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 6-10 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstagerstatus - afledet ret - samlevende - familiemedlemmer

Resume:

Ansøger, der efter længere tids ophold i andet EU-land, vendte tilbage til Danmark med sin samlever, havde ikke en afledet ret til kontanthjælp som følge af, at samleveren efterfølgende fik arbejde i Danmark.

Definitionen af familiemedlemmer i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om unionsborgeres og deres familemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område omfattede ikke samlevende.

Det betød i forhold til retten til hjælp til forsørgelse, at ansøger selv skulle opnå arbejdstagerstatus efter sin tilbagevenden til Danmark for at få ret til kontanthjælp i stedet for starthjælp.

Der forelå ikke oplysninger i sagen om, at ansøger efter sin tilbagevenden til Danmark og forud for sin ansøgning om hjælp til forsørgelse havde haft arbejde i Danmark.

Ansøger var derfor fortsat alene berettiget til starthjælp.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, stk. 1, § 11, stk. 3, § 11, stk. 4, § 11, stk. 6 og § 13, stk. 1

Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet - artikel 10 -

Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet - artikel 11 -

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt du er berettiget til kontanthjælp i stedet for starthjælp

Resultatet er:

Du er alene berettiget til starthjælp

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Du opfylder ikke betingelserne for at modtage kontanthjælp, idet du på ansøgningstidspunktet ikke har haft ophold i Danmark i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.

Du er heller ikke omfattet af den persongruppe af EU/EØS-borgere, som efter EU-retten, er berettigede til hjælpen, idet opholdskravet kan opfyldes ved sammenlagt 7 års ophold i Danmark og ophold i andre EU/EØS-lande.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af ovennævnte bestemmelse i lov om aktiv socialpolitik, at der med EU/EØS-borgere, som efter EU-retten er berettigede til hjælpen, henvises til Rådets forordning nr. 1612/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet og den tilhørende EØS-aftale.

Du er ikke berettiget til kontanthjælp, idet du efter EU-retten, Rådets forordning nr. 1612/EØF af 15. oktober 1968 ikke har opnået arbejdstagerstatus.

Der foreligger ikke oplysninger i sagen om, at du efter din tilbagevenden til Danmark og forud for din ansøgning om hjælp til forsørgelse har haft arbejde i Danmark.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er opmærksomt på, at du mener, at du efterfølgende har fået ret til kontanthjælp i stedet for starthjælp, idet din samlever har fået arbejde i Danmark, og at du derfor mener, at du som følge af din samlevers arbejdstagerstatus har en afledet ret til kontanthjælp.

Begrundelsen for, at du ikke har en afledet ret til kontanthjælp er, at du ikke er omfattet af definitionen familiemedlemmer.

Artiklerne i Rådets forordning nr. 1612/EØF af 15. oktober 1968 om blandt andet definition af, hvad der nærmere skal forstås ved familiemedlemmer, er ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

Artikel 2 i direktiv 2008/38 nævner i sin definition af, hvad der skal forstås ved familiemedlemmer ikke samlevende.

Efter lov om aktiv socialpolitik afleder en samlevende i modsætning til en ægtefælle i øvrigt ikke en ret til forsørgelse. Dette skyldes, at der i modsætning til ægtefæller ikke er nogen gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagens oplysninger, at du er dansk statsborger. Det fremgår endvidere, at du har opholdt dig i Sverige fra den 4. juni 2002 frem til den 25. januar 2008, hvor du sammen med din samlever, som også er dansk statsborger, vendte tilbage til Danmark.

Det fremgår yderligere, at du og din samlever var uden arbejde og derfor søgte om hjælp til forsørgelse. Du og din samlever blev bevilget starthjælp fra den 11. februar 2008.

I starten af marts 2008 har din samlever fået arbejde i Danmark. Du har efterfølgende søgt om kontanthjælp, idet du mener, at du har en afledet ret hertil i og med, at din samlever nu har opnået arbejdstagerstatus.

A Kommune gav dig den 13. maj 2008 afslag på kontanthjælp.

Kommunens begrundelse var, at for at kunne få kontanthjælp i stedet for starthjælp, skal man have opholdt sig i Danmark i sammenlagt 7 ud af de seneste 8 år, jf. lov om en aktiv socialpolitik § 11, stk. 3.

Statsforvaltningen YY, Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte den 28. maj 2009 kommunens afgørelse, om at du alene var berettiget til starthjælp.

Nævnet fandt i forhold til det anførte om, at du mente, at du havde en afledet ret til kontanthjælp som følge af, at din samlever var kommet i arbejdet, at du selvstændigt skulle have opnået status som arbejdstager.

Du har klaget over beskæftigelsesankenævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Du har i klagen den 19. juni 2009 anført, at du mener, at din samlever har opnået status som vandrende arbejdstager, idet han, efter at I flyttede tilbage til Danmark fra Sverige i marts 2008 blev og fortsat er ansat i en fuldtidsstilling.

Du har videre med henvisning til vejledning fra Arbejdsdirektoratet om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp om familiemedlemmer anført, at du finder, at du som samlever har en afledet ret til kontanthjælp som følge af, din samlever har opnået status som vandrende arbejdstager.

Bemærkninger til klagen:

Du har i din klage som grundlag for, at du finder, at du kan ligestilles med familiemedlemmer henvist til bilagene til Arbejdsdirektoratets vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp, herunder nærmere bestemt bilag 2, afsnit 2.7 om fast samlivsforhold af længere varighed, hvoraf det fremgår, at reglerne for ægtefæller finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en person over

18 år samlever på fælles bopæl i fast samlivsforhold af længere varighed med en EU-borger over 18 år.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærker hertil, at det anførte i bilag 2, afsnit 2. 7 drejer sig om selve retten til ophold.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå, da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 28. maj 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 19. juni 2009

Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, om begge parter, når der var tale om et samlevende par, der vendte tilbage til Danmark efter flere års ophold i et andet EU-land, begge selvstændig skulle have opnået arbejdstagerstatus her i landet for at kunne få kontanthjælp, eller om den ene samlever havde en afledet ret til kontanthjælp, hvis blot den anden samlever havde opnået arbejdstagerstatus her i landet.