Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 9-10 om aktiveringsydelse - dagpenge - forsikret ledig - virksomhedspraktik - udlandet - EU-land

Resume:

Der var kun ret til aktiveringsydelse under ophold i Danmark for en forsikret ledig, mens der ikke var ret til ydelse eller dagpenge i de dage, hvor hun opholdt sig i udlandet under virksomhedspraktikken.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 2, nr. 1, § 26 og § 45, stk. 1

Lov om arbejdsløshedsforsikring - lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 - § 55, stk. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om retten til deltagelse i virksomhedspraktik i udlandet

Resultatet er:

Der var ikke ret til aktiveringsydelse i de dage, hvor NN opholdt sig i udlandet som led i virksomhedspraktikken.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale ydelser, hun har modtaget som følge af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke er hjemmel til, at NN havde ret til aktiveringsydelse eller dagpenge under opholdet i udlandet.

Vi har lagt vægt på, at Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for, at personer, der er forsikrede ledige, kan deltage i tilbud i udlandet, men at der ikke er fastsat regler om virksomhedspraktik i udlandet.

Vi har desuden lagt vægt på, at forsikrede ledige modtager aktiveringsydelse eller dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Ifølge bekendtgørelsen om ydelser under aktivering kan A-kassen som hovedregel ikke udbetale aktiveringsydelse for perioder, hvor et medlem ikke har ret til dagpenge.

Ifølge bekendtgørelsen om rådighed er det normalt en betingelse for ret til dagpenge, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet. Desuden gælder, at et medlem skal have bopæl og opholde sig i Danmark.

Der er ikke grundlag for at anvende nogen af undtagelsesreglerne i det foreliggende tilfælde. Ansøger har henvist til, at der er tale om ophold i EU-lande. Derfor bemærkes, at de regler, som er henvist til i bekendtgørelsen om rådighed som undtagelse for kravet om bopæl, kun er art. 71 a, i og § 71 b, ii, der vedrører retten til dagpenge under bopæl i et andet land end i det land, hvor pågældende er forsikret. Desuden vedrører § 5 ret til dagpenge under arbejdssøgning i et andet land.

Der er derfor ikke ret til dagpenge eller aktiveringsydelse under praktikopholdet uden for Danmark.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 25. juni 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 3. juli 2009

Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte den 25. maj 2009 NN afslag på tilbud om praktik med henblik på uddannelse som rejseleder. Der var tale om en virksomhedspraktik vedXX Rejser.

Afslaget var begrundet i, at virksomhedspraktikken foregik i udlandet.

Kommunen henviste til § 26 i beskæftigelsesindsatsloven, hvorefter ministeren kan fastsætte regler om muligheden for, at personer, der er omfattet af § 2, nr. 1 kan deltage i tilbud i udlandet.

Der var ikke lovhjemmel til at give tilbud om virksomhedspraktik i udlandet, da beskæftigelsesministeren ikke har fastsat regler herom.

Nævnet fandt, at der ikke kunne gives afslag på virksomhedspraktik hos XX Rejser med den begrundelse, at der var tale om praktik i udlandet.

Nævnet lagde vægt på, at selskabet var hjemmehørende i Danmark, og at den aktivitet, der var tale om, udgik fra Danmark.

Nævnet hjemviste derfor sagen til jobcentret til afgørelse af, om hun opfyldte beskæftigelsesindsatslovens betingelser for det tilbud, som hun havde ansøgt om, herunder om det var i overensstemmelse med hendes ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov og ville opfylde betingelsen om, at hun hurtigst muligt opnåede varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 22 og 27.

Nævnet fandt således, at beskæftigelsesindsatslovens bestemmelser om tilbud i udlandet ikke fandt anvendelse, selv om praktikken indebar ophold i udlandet.

Jobcentret har klaget over nævnets afgørelse

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at hverken § 22, § 26, stk. 1, § 27 eller andre bestemmelser i beskæftigelseslovgivningen giver hjemmel til, at ledige dagpengemodtagere kan deltage i virksomhedspraktik med ophold i udlandet.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om der kan gives tilbud om virksomhedspraktik hos arbejdsgiver i Danmark med den begrundelse, at der er tale om praktik i udlandet. Virksomheden er hjemmehørende i Danmark, og den aktivitet, der er tale om, udgår fra Danmark.

Retsregler

Vi har truffet afgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Det er lov nr. 419 af 10. juni 2003, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 938 af 25. september 2009.

Der henvises til:

§ 2, nr. 1) om ledige, der modtager dagpenge eller ydelser efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Pr. 1. januar 2010 affattes § 2, nr. 1: Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.”

§ 26 om hjemmel til at fastsætte regler om muligheden for deltagelse i tilbud i udlandet

§ 45, stk. 1 om ret til aktiveringsydelse efter § 55, stk. 4 i lov om arbejdsløshedsforsikring for personer, der er omfattet af § 2, nr. 1)

Endvidere er anvendt lov om arbejdsløshedsforsikring mv. arbejdsløshedsforsikringsloven).

Det er lov nr. 114 af 24. marts 1970, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008.

Vi henviser til:

§ 55, stk. 2 om aktiveringsydelse. (Reglen fandtes tidligere i § 55, stk. 4, og det lægges til grund, at det er en fejl, at henvisningen ikke er tilrettet i beskæftigelsesindsatslovens § 45, stk. 1. )

Endvidere henvises til følgende bekendtgørelser, der er udstedt i henhold til loven om arbejdsløshedsforsikring m.v.:

Bekendtgørelse om ydelser under aktivering, nr. 1340 af 4. december 2006, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 718 af 3. juli 2009:

§ 9, stk. 3 om aktiveringsydelsen

Bekendtgørelse om rådighed, nr. 179 af 19. februar 2007, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 616 af 18. juni 2007, samt nr. 85 af 5. februar 2009 og nr. 724 af 3. juli 2009

§ 3 - 5 om betingelsen om rådighed og ophold i Danmark

Vi vedlægger uddrag af lovene og bekendtgørelserne

Endelig er inddraget EF-forordning nr. 1408/71:

Kapitel 6 om arbejdsløshed, herunder art. 71 a,i og 71 b,ii om ret til ydelser under bopæl i et andet land.

Vi har behandlet sagen efter reglerne om sager af principiel eller generel betydning i § § 59 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Det er lov nr. 453 af 10. juni 1997, som senest er bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 og ændret ved ændringslov nr. 482 af 12. juni 2009.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 3. juli 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.