Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 10-10 om beskæftigelsesindsats - tilbud - individuelle kontaktforløb - jobsøgning

Resume:

Et kursusforløb i jobsøgning kan gives efter beskæftigelsesindsatslovens bestemmelse om det individuelle kontaktforløb. Men der er ikke en pligt for kommunen til at give et sådant kursusforløb som et egentlig tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens regler herom.

Det ligger inden for beskæftigelsesindsatslovens formålsbestemmelse om at bistå ledige til hurtigt og effektivt at komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende, at der er adgang til at give et sådant kursusforløb efter bestemmelsen om det individuelle kontaktforløb.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 1, § 2 og § 15

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sag om tilmelding til et 2 ugers kursusforløb i jobsøgning

Resultatet er:

A Kommune havde ret til at tilmelde NN til kursusforløbet.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale eventuelle dagpenge, som NN måtte have fået udbetalt som følge af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

På de næste sider kan I læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at kursusforløbet i jobsøgning er en del af det individuelle kontaktforløb, og at der er adgang til at give et sådant kursusforløb i beskæftigelsesindsatslovens bestemmelse om det individuelle kontaktforløb.

Beskæftigelsesudvalget har ved vurderingen heraf lagt vægt på bemærkningerne til lovforslag LF 193 02/03 om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats angående det individuelle kontaktforløb.

Det fremgår heraf, at et kontaktforløb kan bestå af kurser i jobsøgning.

Udvalget er således ikke enigt i nævnets vurdering af, at kursusforløbet skal gives som et tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens bestemmelser om tilbud.

Udvalget finder endvidere, at det ligger inden for beskæftigelsesindsatslovens formålsbestemmelse om at bistå ledige til hurtigt og effektivt at komme i beskæftigelse og blive selvforsørgende, at der er adgang til at give et sådant kursusforløb efter bestemmelsen om det individuelle kontaktforløb.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at A Kommune den 4. februar 2009 tilmeldte NN der er forsikret ledig, til et 2 ugers kursus i jobsøgning.

Det fremgår af kommunens revurdering, at afgørelsen om tilmelding var truffet efter

§ 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat om det individuelle kontaktforløb.

Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen YY ophævede den 5. marts 2009 kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at kommunen ikke havde været berettiget til at give det omhandlende tilbud som et pligttilbud.

Nævnet henviste til, at tilbud efter § 84, stk. 2, skulle have en varighed af mindst 4 uger, før der var pligt til at tage imod tilbuddet.

Nævnet bemærkede i den forbindelse, at der forud for et tilbud, der varer mere end 4 uger, skal udarbejdes en jobplan. Nævnet henvist her til beskæftigelsesindsatslovens § 29.

Kommunen klagede den 30. marts 2009 over beskæftigelsesankenævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Kommunen har i klagen anført, at 2 ugers jobsøgningsforløbet var en del af et forløb, der havde til formål at få den ledige hurtigere i job, idet et projekt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen ”Hurtig i gang” havde vist, at korttidsledigheden kunne nedbringes ved at give nyledige en tidlig og intensiv indsats i ledighedsforløbet. Det forløb kommunen havde sammensat havde til formål at tage en tidlig kontakt og blive ved med at holde en intensiv og hyppig kontakt, hvor der hele tiden var fokus på job.

For så vidt angik nævnets henvisning til beskæftigelsesindsatslovens § 84, anførte kommunen, at denne bestemmelse imidlertid vedrørte ret og pligt til tilbud efter kapitel 16 i beskæftigelsesindsatsloven, det ville sige pligt og ret til tilbud efter 6 eller 9 måneders sammenhængende ledighed.

Dette anførte kommunen, var ikke tilfældet her, hvor tilbuddet var givet efter beskæftigelsesindsatslovens § 15.

Beskæftigelsesankenævnet har i genvurdering den 23. april 2009 anført, at nævnet ikke finder, at et kursusforløb kan være et kontaktforløb.

Nævnet anførte videre, at tilbudsmuligheder fastslås i beskæftigelsesindsatslovens kapitel 10-12, og kapitel 16 fastslår efter nævnets opfattelse, hvornår der er ret og pligt til tilbud, samt tilbuddets varighed.

Nævnet fandt ikke, at der var pligt til tilbud, når tilbuddet kun havde en varighed på 2 uger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 5. marts 2009

Klagen til Ankestyrelsen af 30. marts 2009

Beskæftigelsesankenævnets genvurdering af 23. april 2009 og af 3. juni 2009

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, om der kunne gives et kursusforløb i medfør af bestemmelsen i beskæftigelsesindsatsloven § 15 om det individuelle kontakthjælp.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.