Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 12-10 om økonomisk hjælp - husleje - varetægtsfængslet - bopæl i Sverige

Resume:

En dansk statsborger med bopæl i Sverige havde ikke ret til økonomisk hjælp til betaling af husleje i Sverige mens han var varetægtsfængslet i Danmark.

Det var en forudsætning for at få hjælp til husleje under varetægtsfængsling i Danmark, at han havde bopæl i Danmark.

Som varetægtsfængslet havde han ikke status som arbejdstager, hvilket betød, at EU-reglerne om arbejdstageres rettigheder ikke fandt anvendelse. Endvidere kunne hjælp til husleje under fængsling ikke betegnes som en social sikringsydelse af en arbejdstager. Reglerne i EU-forordningerne 1612/68 og 1408/71 kunne således ikke anvendes.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 3, stk. 1, § 5, stk. 1 og § 29

Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet - artikel 7 -

Vejledninger:

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 19 af 4. april 2008 om EU/EØS borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp -

Note:

Denne afgørelse afløser Principafgørelse O-126-94

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om hjælp til husleje i Sverige under varetægtsfængsling i Danmark

Resultatet er:

Du har ikke ret til økonomisk hjælp til betaling af husleje for din bopæl i Sverige mens du var varetægtsfængslet i Danmark

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en forudsætning for at få hjælp til husleje under varetægtsfængsling i Danmark, at man har bopæl i Danmark.

Du opfylder ikke betingelsen, fordi du ikke bor i Danmark. Det er oplyst i sagen, at du gennem flere år har haft bopæl i Sverige samtidig med, at du har haft arbejde i Danmark.

Det er en betingelse for at få hjælp efter aktivloven, at man opholder sig lovligt i Danmark. Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikke få hjælp efter aktivloven. Det fremgår af vejledningen til aktivloven, at hjælpen er bestemt til at opfylde behov her i landet.

EU reglerne om arbejdstageres rettigheder finder ikke anvendelse i det tilfælde, hvor en indsat i fængsel søger om hjælp til husleje. Det skyldes, at en person, som er varetægtsfængslet, ikke kan betegnes som arbejdstager. Endvidere kan hjælp til husleje under fængsling ikke betegnes som en social sikringsydelse af en arbejdstager. Reglerne i forordningerne 1612/68 og 1408/71 kan således ikke anvendes.

EU reglerne om ligebehandling af arbejdstagere finder heller ikke anvendelse på din situation, da reglerne drejer sig om ligebehandling af personer, der er bosat i den kompetente stat (og som kan betegnes som arbejdstagere i den situation, hvor de søger om en ydelse. )

Det fremgår i øvrigt af vejledningen om EU borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp, at en grænsearbejder, der bor i et andet EU land og indtil ledighed arbejdede i Danmark, skal have eventuel hjælp fra myndighederne i bopælslandet.

Samlet vurderer vi, at der heller ikke er hjemmel i EU-reglerne til at yde dig hjælp til betaling af husleje i Sverige i den situation, hvor du er varetægtsfængslet i Danmark uanset at du forud for varetægtsfængslingen har været arbejdstager i Danmark i flere år samtidig med at du har haft bopæl i Sverige.

Vi har ikke taget stilling til, om du eventuelt kan have ret til hjælp fra Sverige, hvor du bor.

Bemærkninger til klagen

Du har anført, at Ankestyrelsens Principafgørelse O-126-94 ikke finder anvendelse på din situation, fordi du har arbejde i Danmark.

Vi bemærker, at situationen i Principafgørelsen er anderledes end i dit til fælde, fordi den varetægtsfængslede både boede og havde arbejde i Tyskland. Men reglen om, at hjælp efter aktivloven har til formål at opfylde behov i Danmark, gælder også i dit tilfælde

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 12. juni 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 7. juli 2009

Nævnets genvurdering

Dit brev af 25. august 2009

Kommunen gav afslag på ansøgning om hjælp til husleje i forbindelse med at du var varetægtsfængslet. Begrundelsen for afslaget var, at ansøger havde fast ophold i Sverige. Formålet med § 5 i aktivloven var at opfylde behov her i landet.

Beskæftigelsesankenævnet var enigt i kommunens afgørelse. Du havde ikke ret til økonomisk hjælp til betaling af huslejeudgifter i Sverige under din varetægtsfængsling i Danmark.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøgning om huslejehjælp vedrørte opfyldelse af behov i Sverige, og at formålet med aktivloven var at opfylde behov her i landet. Nævnet lagde vægt på, at du havde bopæl i Sverige. Ydelser, der ikke tog sigte på arbejdstagere, var ikke omfattet af EU forordningen 1408/71. Det havde ikke betydning for denne bedømmelse, om man var skattepligtig i Danmark.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at nævnets afgørelse går imod EU retten og at Danmark er forpligtiget af EU forordning 1408/71. Forordningen differentierer ikke sociale ydelser, men fastlægger, at enhver EU borger har ret til alle sociale ydelser i et og samme land. Du har endvidere anført, at Principafgørelse O-126-94 ikke kan anvendes i din situation.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om en person, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, har ret til hjælp til betaling af husleje under afsoning i Danmark.