Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 13-10 om ledighedsydelse - fratrædelsesgodtgørelse - overenskomst - fradrag

Resume:

Der skulle ikke ske fradrag i ledighedsydelsen for en fratrædelsesgodtgørelse, som var udbetalt efter overenskomst. Det fremgik af sagens oplysninger, at der blev udbetalt løn i opsigelsesperioden, og at fratrædelsesgodtgørelsen først blev udbetalt efter, at ansøger endeligt var fratrådt sin stilling.

Fratrædelsesgodtgørelsen trådte derfor ikke i stedet for løn i opsigelsesperioden.

Det betød, at ansøger var berettiget til udbetaling af ledighedsydelse fra et tidligere tidspunkt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 74, stk. 1, nr. 2 og § 74d, stk. 5

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse - § 7 og § 12

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 114 af 13. juni 2001 om fleksjob og ledighedsydelse m.v. - afsnit 4. 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN´s sag om tidspunktet for udbetaling af ledighedsydelse

Resultatet er:

Du har ret til udbetaling af ledighedsydelse allerede med virkning fra 1. januar 2009

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Det følger af reglerne om fradrag i ledighedsydelse, at indtægter, der træder i stedet for løn, rådighedsløn, honorarer m.v., herunder også arbejdsfortjeneste og fratrædelsesgodtgørelse, medfører fradrag i ledighedsydelse.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at din særlige fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales efter overenskomst ikke skal anses for at træde i stedet for løn i opsigelsesperioden.

Der skal derfor ikke ske fradrag i din ledighedsydelse.

Vi har lagt vægt på, at du har modtaget løn i opsigelsesperioden, og din særlige fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomst udbetales efter, at du er fratrådt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå, da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen YY´s afgørelse af 8. juli 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 13. juli 2009

Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at du den 23. juni 2008 blev opsagt i dit fleksjob. Du fik et opsigelsesvarsel på 6 måneder efter funktionærloven med fratræden den 31. december 2008.

Ifølge opsigelsen fik du ved din fratræden, udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn og arbejdsgiverpensionsbidrag efter funktionærlovens § 2a.

Herudover fik du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på 3 måneders løn og arbejdsgiverpensionsbidrag efter overenskomst.

Kommunen modtog i starten af januar 2009 ansøgning fra dig om udbetaling af ledighedsydelse.

Kommunen traf 29. januar 2009 afgørelse om, at du først var berettiget til udbetaling af ledighedsydelse med virkning fra 1. april 2009.

Begrundelsen for kommunens afgørelse var, at der skulle ske fratræk for fratrædelsesgodtgørelsen på 3 måneders løn og arbejdsgiverpensionsbidrag, som du modtog efter overenskomst.

Kommunen henviste til § 7, stk. 2, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse. Kommunen fandt, at der var tale om en indtægt, der trådte i stedet for de indtægter, der var nævnt i § 7, stk. 1, herunder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og fratrædelsesgodtgørelse, hvor der skulle ske fradrag.

Derimod skulle der ikke ske fratræk for fratrædelsesgodtgørelsen efter funktionærlovens § 2a. Kommunen henviste her til § 12, nr. 9 i oven nævnte bekendtgørelse. Det fremgår her, at fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a er en indtægt, der ikke medfører fradrag.

Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen YY tiltrådte den 8. juli 2009 kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel i medfør af lov om aktiv socialpolitik § 74 d, stk. 5, til at undlade fradrag i ledighedsydelsen for den overenskomstmæssige fratrædelsesgodtgørelse. Nævnet henviste til, at § 12, nr. nr.1-13 i bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001, udstedt i medfør af lov om aktiv socialpolitik § 74 d, stk. 5, var udtømmende. Nævnet henviste til Principafgørelse 82-09.

Dit forbund klagede den 13. juli 2009 på dine vegne over nævnets afgørelse.

Forbundet fandt, at den særlige fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomsten skulle ses sammen med funktionærlovens § 2a og ikke trådte i stedet for en lønindtægt. Der var henvist til den pågældende overenskomst § 23, hvoraf forbundet fandt, at der var tale om en overbygning/supplement til fratrædelsesgodtgørelse.

Forbundet anførte videre i klagen, at hvis der blev sammenlignet med andre områder, var udgangspunktet, at fratrædelsesgodtgørelse ikke medførte fradrag i dagpenge og efterløn, når arbejdsgiverens opsigelsesvarsel var overholdt som i din situation. Der var henvist til Principafgørelse Y-2-04.

Forbundet har afslutningsvis anført, at det er forbundets vurdering, at § 12, nr. 1-13 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 er udtømmende, idet der står, at der ikke sker fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder. Forbundet finder, at det er en liste med eksempler og ikke en udtømmende liste.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen til afklaring af anvendelsen af reglerne om fradrag i ledighedsydelse, når det drejer sig om særlig fratrædelsesgodtgørelse efter overenskomst.