Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 15-10 om revalidering - personkreds - uddannelse - revalideringstilbud

Resume:

En bygningsmaler, der ikke længere kunne varetage arbejdet som bygningsmaler på grund af en knæskade, var omfattet af personkredsen med begrænsninger i arbejdsevnen, som har ret til revalidering. Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at personen ikke havde andre kompetencer, der umiddelbart medførte, at hun kunne komme til at klare sig selv uden revalidering.

Da personen imidlertid også havde en uddannelse som psykoterapeut, havde hun ikke uden videre ret til HF og derefter en pædagoguddannelse. Hun havde allerede kompetencer, der kunne bygges videre på for at bringe hende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesudvalget ændrede således nævnets afgørelse om, at hun ikke var omfattet af personkredsen for revalidering. Nævnet havde fundet, at hendes arbejdsevne inden for det psykoterapeutiske område ikke kunne anses for nedsat.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 46 og § 47

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om revalidering

Du er omfattet af personkredsen, der har ret til revalidering

Du har ikke uden videre ret til HF- og senere pædagoguddannelse

Det betyder, at kommunen i samarbejde med dig skal tilrettelægge en jobplan, der kan bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet med anvendelse af dine allerede opnåede kompetencer, herunder din uddannelse til psykoterapeut.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet.

Din kommune vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Du er omfattet af den personkreds, der har krav på revalidering. Vi vurderer, at du har begrænsninger i arbejdsevnen, der hindrer, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Revalidering er derfor nødvendig.

Vi har lagt vægt på, at du på grund af din knæskade ikke kan varetage knæbelastende arbejde og derfor ikke længere kan klare arbejde som bygningsmaler. Du har heller ikke kompetencer, der umiddelbart medfører, at du kan komme til at klare dig selv uden revalidering.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at du har en 4-årig diplomuddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, som du afsluttede i 2008. Vi vurderer imidlertid ikke at denne uddannelse umiddelbart kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Med din baggrund som bygningsmaler vil det være vanskeligt for dig at komme ind på arbejdsmarkedet som terapeut uden særlige foranstaltninger, som bedst kan varetages under en revalidering.

Du har imidlertid ikke uden videre ret til HF- og senere pædagoguddannelse. Vi vurderer, at du via terapeutuddannelsen allerede har kompetencer, der kan bygges videre på for at bringe dig hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel som nævnt af direktøren for Psykoterapeutisk Institut være som selvstændig terapeut, kontaktperson på ambulatorier, i fængselsvæsenet, eller i privat regi som HR medarbejder.

Bemærkninger til klagen

Du har blandt andet oplyst, at uddannelsen til terapeut ikke kan sammenlignes med den håndværksmæssige uddannelse, hvor du er eksamineret.

Vi bemærker, at det ikke er afgørende, hvis du har mulighed for med revalidering at komme ind på arbejdsmarkedet med uddannelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå, da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 26. august 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 14. september 2009

Nævnets genvurdering

Kommunen traf den 31. marts 2009 afgørelse om, at du ikke var berettiget til revalidering. Kommunen vurderede, at du stod til rådighed for det ordinære arbejdsmarked uden hjælp, hvis skånebehovet i forhold til knæbelastende arbejde blev tilgodeset. Kommunen vurderede, at du grundet din psykoterapeutiske uddannelse kunne stå til rådighed for det psykoterapeutiske fagområde. Kommunen lagde vægt på din uddannelse og samlede erhvervserfaring.

Nævnet var enigt med kommunen i, at du ikke var berettiget til revalideringsstøtte til gennemførelse af pædagoguddannelsen.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at du ikke vurderes at være omfattet af personkredsen for revalidering. Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at du ikke har væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne af psykiske eller sociale årsager.

Nævnet lagde videre vægt på, at du ved en arbejdsskade i 2005 pådrog dig en menisklæsion, hvilket medførte, at du ikke kan varetage knæbelastende arbejde.

Nævnet lagde desuden vægt på, at du er uddannet bygningsmaler, og at du har mange års arbejdsmarkedserfaring indenfor bygningsmalerfaget.

Nævnet lagde endeligt vægt på, at du har en 4-årig uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi, som du afsluttede i 2008. Nævnet fandt herefter, at din arbejdsevne inden for det psykoterapeutiske område ikke kunne anses for nedsat.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen har du anført, at du ikke længere kan være bygningsmaler på grund af en knæskade. Den 4-årige uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi er en diplomuddannelse, der ikke er godkendt af et ministerium. Psykoterapeuttitlen er ikke beskyttet. Uddannelsen til terapeut kan derfor ikke sammenlignes med den håndværksmæssige uddannelse, hvor du er eksamineret.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at belyse reglerne om personkredsen for revalidering, herunder betydningen af en tidligere uddannelse.