Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 16-10 om starthjælp - ophold i udlandet - ganske særlige forhold - samvær - dom

Resume:

En kvinde kunne modtage starthjælp under sit ophold i USA for den periode, hvor opholdet var nødvendigt, for at datteren kunne have samvær med sin far. Der var tale om et ganske særligt forhold, der førte til, at kvinden kunne modtage hjælp, selvom hun opholdt sig i udlandet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt det afgørende, at opholdet var for en periode, hvor kommunen havde fritaget kvinden for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

En amerikansk dom gav faderen ret til samvær med sin datter i de større danske skoleferier. Vilkårene stred ikke imod, hvad der ville kunne bestemmes i Danmark. Datteren, der var 7 år, måtte efter flyselskabernes retningslinier ikke rejse alene, og der kunne ikke med sikkerhed tilbydes en ledsageordning mod betaling til den endelige destination.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 5, stk. 2, nr. 4

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse iNN´s sag om starthjælp under ophold i USA

Resultatet er:

NNvar berettiget til starthjælp under ophold i USA i perioden fra og med den 4. april 2009 til og med den 13. april 2009.

NN var ikke berettiget til starthjælp under ophold i USA i perioden fra og med den 31. marts 2009 til og med den 3. april 2009 samt i perioden fra og med den 14. april 2009 til og med den 16. april 2009.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at NN ophold i USA i perioden fra og med den 4. april 2009 til og med den 13. april 2009 var et ganske særligt forhold, der medfører, at hun kunne modtage starthjælp, selvom hun opholdt sig i udlandet.

Vi har lagt vægt på, at opholdet var nødvendigt for at datteren kunne have samvær med sin far, der bor iXX, USA.

I denne forbindelse har vi lagt vægt på, at datteren er 7 år og ifølge flyselskabernes retningslinier ikke må rejse alene i den alder. Der kan ikke med sikkerhed tilbydes en ledsageordning mod betaling til den endelige destination, idet der ikke er en direkte fly-rute mellem København og XX.

Vi har lagt vægt på, at NN i perioden 31. marts 2009 til 15. april 2009 af kommunen var fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi har lagt vægt på, at datterens far har ret til samvær med hende i de større danske skoleferier.

Vi har lagt til grund, at retten i en delstat iUSA, den 18. august 2008 har fastsat omfanget af samvær. Vilkårene strider ikke imod, hvad der ville kunne bestemmes i Danmark. Vi har ligeledes lagt til grund, at datteren havde påskeferie fra sin skole fra og med den 4. april 2009 og til og med den 13. april 2009.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 27. maj 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 24. juni 2009

Nævnets genvurdering

A Kommune meddeler ved afgørelse af 30. marts 2009 afslag på starthjælp i perioden 31. marts 2009 – 15. april 2009.

Kommunen begrunder afslaget med, at NN vælger at blive i USA i ovennævnte periode indtil datterens samvær med faderen er overstået.

Nævnet ændrer delvist kommunens afgørelse.

Nævnet finder, at NN har ret til at bevare sin starthjælp under opholdet i USA i perioden fra og med 4. april 2009 til og med 13. april 2009, jf. aktivlovens § 5, stk. 2, nr. 4, jf. stk. 3.

Nævnet begrunder denne del af afgørelsen med, at der foreligger helt særlige forhold, der bevirker, at pågældende kunne bevare hjælpen, selvom hun opholdt sig i udlandet i denne periode, og at opholdet ikke var til hinder for, at hun kunne opfylde de almindelige betingelser for at kunne modtage hjælp.

Nævnet finder, at NN ikke har ret til at bevare starthjælpen under sit ophold i USA i perioden fra og med 31. marts 2009 til og med 3. april 2009 samt i perioden fra og med 14. april 2009 til og med 16. april 2009, jf. aktivlovens § 5, stk. 2, nr. 4.

Det er nævnets opfattelser, at der ikke er helt særlige forhold, der bevirker, at hun kunne bevare hjælpen under opholdet i udlandet i disse to perioder, der ligger henholdsvis før og efter datterens påskeferie fra skolen.

Nævnet lægger vægt på, at datterens far har ret til samvær med hende i de større danske skoleferier, således også i påskeferien.

Nævnet lægger vægt på, at datteren havde påskeferie fra sin skole fra og med den 4. april 2009 til og med den 13. april 2009. NN rejste til USA 31. marts 2009 og vendte tilbage til Danmark den 17. april 2009. Opholdet i USA var således både før og efter påskeferien, hvilket var på et tidspunkt, hvor datterens far ifølge domstolsafgørelse ikke havde ret til samvær med sin datter.

Nævnet lægger endelig vægt på, at det forhold, at NN ikke havde pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet på det tidspunkt, hvor hun opholdt sig i USA, ikke i sig selv giver hende ret til at bevare hjælpen under ophold i udlandet.

Kommunen klager over nævnets afgørelse

Det er kommunens opfattelse, at nævnet udvider rammerne for anvendelsen af § 5 i aktivloven. Kommunen henviser til Beskæftigelsesministeriets skrivelse af 18. august 2006 om udbetaling af kontanthjælp, rådighedsforpligtelsen og kontanthjælp under ophold i udlandet. Der henvises ligeledes til Socialministeriets skrivelse nr. 109 af 30. juni 1998 om kontanthjælpsmodtageres og revalidenders mulighed for at tage på ferieophold i udlandet.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om aktivlovens § 5, stk. 2, nr. 4, kan finde anvendelse i en situation, hvor ophold i udlandet er nødvendigt for at kunne opfylde en domstolsafgørelse om ret til samvær.