Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 17-10 om ledighedsydelse - sanktioner - hjemmel - ugyldighed - standsning

Resume:

Der var ikke hjemmel til at anvende sanktionsreglerne i lov om sygedagpenge ved standsning af ledighedsydelse.

Det betød, at kommunens standsning af ledighedsydelse var ugyldig.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 74b og § 74a, stk. 5

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NN's sag om standsning af ledighedsydelse

Resultatet er:

Kommunens standsning af ledighedsydelse var ugyldig.

Det betyder, atNN fortsat har ret til udbetaling af ledighedsydelse, såfremt hun opfylder betingelserne.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der ikke er hjemmel til at anvende sanktionsreglerne i lov om sygedagpenge ved standsning af ledighedsydelse.

Vi har lagt vægt på, at lov om aktiv socialpolitik § 74 b regulerer, hvornår ret til ledighedsydelse bortfalder. Der er ikke i denne bestemmelse henvist til lov om sygedagpenge.

Vi har lagt vægt på, at kommunen har standset ledighedsydelsen tilNN efter lov om sygedagpenge.

Vi bemærker i den forbindelse, at bestemmelsen i lov om aktiv socialpolitik § 74 a, stk. 5, henviser til reglerne om sygeopfølgning i lov om aktiv socialpolitik § 12 b.

Vi bemærker, at vi ikke med denne afgørelse har taget stilling til, omNN i øvrigt opfylder betingelserne for fortsat at modtage ledighedsydelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 28. maj 2009

Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. juni 2009

Nævnets genvurdering

A Kommune meddeler ved afgørelse af 8. september 2008, atNN uden rimelig grund er udeblevet fra opfølgningssamtale. Ret til ledighedsydelse bortfalder derfor fra den 10. september 2008, jf. lov om sygedagpenge § 21, stk. 1, nr. 3, og lov om aktiv socialpolitik § 74a, stk. 5.

Nævnet ophæver kommunens afgørelse.

Nævnet finder, at der ikke er hjemmel til at anvende § 21, stk. 1, nr. 3, til at standse ledighedsydelsen.

Kommunen oplyser i klagen, at NN modtog ledighedsydelse men var sygemeldt. Sagen blev fulgt op efter reglerne om opfølgning, jf. § 74a, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

DaNN ikke medvirkede i kommunens opfølgning af sagen, traf kommunen den 8. september 2008 afgørelse om ophør af ledighedsydelse, jf. § 21, stk. 1, nr. 3, i lov om sygedagpenge.

Kommunen finder, at sagen er principiel, idet nævnets afgørelse betyder, at kommunen på den ene side ifølge lov om aktiv socialpolitik er forpligtet til at følge op efter reglerne i lov om sygedagpenge, men på den anden side ikke har nogen sanktionsmulighed, såfremt borgeren ikke medvirker. Kommunen mener, at det således alene er borgeren, der afgør, om sagen skal følges op eller ej.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om reglen i lov om sygedagpenge § 21 kan anvendes som hjemmel til at standse udbetaling af ledighedsydelse efter § 74a i lov om aktiv socialpolitik.