Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 19-10 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed

Resume:

Der kan efter lov om kompensation til handicappede i erhvervbevilges tilskud til personlig assistance til personer i fleksjob, herunder selvstændige i fleksjob.

Det er en betingelse for bevilling af tilskud til personlig assistance, at personen med funktionsnedsættelsen selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og at ansættelsen af den personlige assistent ikke har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

I sagen fremgik det ikke med tilstrækkelig klarhed, hvordan arbejdet var tilrettelagt i den selvstændige virksomhed.

Kommunen skulle derfor søge dette afklaret til belysning af behovet for tilskud til personlig assistance til den selvstændige.

Love:

Lov om kompensation til handicappede i erhverv - lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 - § 5, stk. 1, nr. 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om bevilling af tilskud til personlig assistance, når der samtidig er bevilliget fleksjob i egen virksomhed.

Resultatet er:

• Der kan bevilges tilskud til personlig assistance til en selvstændig i fleksjob.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vi er tillige enige i, at A Kommune skal undersøge, hvordan arbejdet tilrettelægges i NNs virksomhed til nærmere belysning af behovet for tilskud til personlig assistance. Denne del hjemvises således til A Kommune.

Begrundelsen for afgørelsen

Det fremgår af lov om kompensation til handicappede i erhverv, at personlig assistance kan ydes under beskæftigelse i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som også omfatter fleksjob til selvstændige.

Det er en betingelse for bevilling af tilskud til personlig assistance, at personen med funktionsnedsættelsen selv skal kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver, og at ansættelsen af den personlige assistent ikke har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er således tillige enigt i beskæftigelsesankenævnets vurdering af, at kommunen nærmere skal undersøge, hvordan arbejdet tilrettelægges i NNs virksomhed til belysning af behovet for tilskud til personlig assistance.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 13. februar 2009

• Klagen til Ankestyrelsen

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at NN driver selvstændigt landbrug/biavl. Det fremgår endvidere, at hun tidligere fra 2003 til og med 31. december 2007 var bevilget tilskud til personlig assistance til at bistå hende med praktiske arbejdsfunktioner, tunge løft og særligt fysisk krævende arbejde med dyr og maskiner. Der var tale om tilskud til personlig assistance i gennemsnitlig 20 timer ugentligt.

Det fremgår yderligere, at NN er bevilget fleksjob med 50 procent løntilskud pr. 1. januar 2008.

Det fremgår endvidere, at hun den 3. februar 2008 indgav ansøgning om forlængelse af bevillingen om tilskud til personlig assistance.

A Kommune gav afslag på ansøgningen om personlig assistance med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2008, hvor NN fik bevilget fleksjob.

Begrundelsen for kommunens afgørelse var, at NNs overgang til fleksjob i egen virksomhed med en 50 procent løntilskudssats kompenserede for hendes nedsatte arbejdsevne.

Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen YY ændrede den 13. februar 2009 kommunens afgørelse.

Begrundelsen for nævnets afgørelse var, at personlig assistance og løntilskud i fleksjob udgjorde to forsørgelsesgrundlag, der godt ville kunne udbetales samtidig, såfremt betingelserne i øvrigt var opfyldt, jf. § 5, i lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Begrundelsen var endvidere, at NN havde et konkret behov for personlig assistance til praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som fulgte af beskæftigelsen i hendes landbrugsvirksomhed, jf. § 13 i bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv.

Nævnet fandt, at NN også i 2008 og indtil videre på det foreliggende grundlag havde et konkret behov for personlig assistance til praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som fulgte af beskæftigelsen i hendes landbrugsvirksomhed, og at ansøgningen om personlig assistance fra 1. januar 2008 derfor burde imødekommes, såfremt betingelserne for tildeling af personlig assistance i øvrigt var opfyldt.

Nævnet pålagde derfor kommunen at undersøge, hvordan arbejdet blev tilrettelagt i NNs landbrugsvirksomhed, herunder på hvilken måde, og i hvor mange timer ugentligt, NN havde og i den forløbne periode havde haft behov for personlig assistance.

Kommunen skulle herefter træffe en ny afgørelse om personlig assistance med virkning fra den 1. januar 2008 og indtil dato.

A Kommune har den 11. marts 2009 klaget over beskæftigelsesankenævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Kommunen ønskede sagen principielt behandlet med henblik på sammenhæng mellem jobbets karakter, funktionalitet samt anvendelse af personlig assistance ordningen. Kommunen fandt, at løntilskuddet overvejende skulle anvendes til at kompensere for de ekstra udgifter, NN havde ved de arbejdsopgaver, hun ikke selv kunne udføre.

Formålet med at behandle sagen

Sagen erbehandlet til belysning af, om der kan ydes tilskud til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samtidig med beskæftigelse i fleksjob.