Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 21-10 om arbejdsløshedsforsikring - feriegodtgørelse - fradrag

Resume:

Der skulle ske fradrag i efterlønnen for udbetalt feriegodtgørelse. Feriegodtgørelse for tidligere eller løbende optjeningsår kan udbetales til lønmodtageren, hvis den pågældende forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager.

Beskæftigelsesudvalget lagde til grund, at medlemmet havde fået feriegodtgørelsen udbetalt kontant, og tog ikke stilling til, om betingelserne for udbetaling af feriegodtgørelsen efter ferieloven var opfyldt.

Love:

Lov om arbejdsløshedsforsikring - lovbekendtgørelse nr. 975 af 26. september 2008 - § 99, stk. 1

Lov om ferie - lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 - § 30, stk. 1

Note:

Lovbestemmelsen er ændret ved lov nr. 482 af 12. juni 2009

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om efterløn.

Resultatet er:

• Der skal ske fradrag i din efterløn for de 14, 6 dages ferie optjent i 2004, som du fik udbetalt den 1. juni 2004.

Vi er således kommet til det samme resultat som Arbejdsdirektoratet.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget finder, at der skal ske fradrag i din efterløn for de 14, 6 dages ferie optjent i 2004, som du fik udbetalt den 1. juni 2004.

Vi har lagt til grund, at du fik udbetalt feriegodtgørelsen som et engangsbeløb efter ferielovens § 30, stk. 1. Vi har ikke taget stilling til, om betingelserne for udbetaling af feriegodtgørelse efter ferielovens § 30, stk. 1 var opfyldt.

Vi har lagt vægt på, at feriegodtgørelsen blev udbetalt indenfor 3 måneder før du overgik til efterløn, og der skal derfor efter reglerne ske fradrag i efterlønnen for feriegodtgørelsen.

Vi har videre lagt vægt på, at a-kassen ikke vidste, at du ville få udbetalt feriegodtgørelsen, før pengene var udbetalt. Der har således ikke været en anledning for a-kassen til at vejlede dig om muligheden for at udskyde udbetalingen og dermed undgå fradrag i efterlønnen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Arbejdsdirektoratet traf afgørelse i sagen

• Arbejdsdirektoratets afgørelse af 21. november 2008

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. december 2008

• Arbejdsdirektoratets genvurdering af 15. januar 2009

• Yderligere oplysninger af 20. juli 2009

• Kammeradvokatens notat om kompetence til at træffe afgørelse efter ferielovens § 30, stk. 1

• Telefonnotat af 21. januar 2010

Retlige overvejelser

Feriegodtgørelse udbetalt efter ferielovens § 30, stk. 1 - tidligere praksis

Det følger af ferielovens § 30, stk. 1, at feriegodtgørelse for tidligere eller løbende optjeningsår kan udbetales til lønmodtageren, hvis den pågældende forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager.

Arbejdsmarkedets Ankenævn har tidligere truffet afgørelse i sager, hvor arbejdsgiver havde udbetalt feriegodtgørelsen kontant efter ferielovens § 30. stk. 1 til et medlem, der overgik til fleksibel efterløn.

Arbejdsmarkedets Ankenævn stillede medlemmet som om feriegodtgørelsen ikke var udbetalt, idet Arbejdsmarkedets Ankenævn fandt, at arbejdsgiver ikke havde haft ret til kontant udbetaling, idet den pågældende ikke havde forladt arbejdsmarkedet.

Kammeradvokaten har efterfølgende på Arbejdsdirektoratets foranledning udarbejdet et notat om spørgsmålet om kompetencen til at træffe afgørelse om kontant udbetaling efter ferielovens § 30, stk. 1.

Kammeradvokaten udtaler i notatet, at det nævn (tidligere Arbejdsmarkedets Ankenævn, i dag Beskæftigelsesudvalget), som afgør spørgsmål om arbejdsløshedsforsikring, herunder efterløn, ikke samtidig har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende spørgsmål efter ferieloven.

Fradrag for feriegodtgørelse i efterløn

Det følger af reglerne, at feriegodtgørelse, der udbetales efter ferielovens § 30, stk. 1 i perioden med efterløn eller indenfor 3 måneder før medlemmets overgang til efterløn, medfører fradrag i efterlønnen.

Ferieloven blev pr. 1. januar 2004 ændret med virkning for ferie optjent fra 1. januar 2002, således at feriepenge for ferie, der ikke var afholdt i løbet af ferieåret eller udbetalt efter ferielovens § 30, stk. 1, kunne udbetales ved ferieårets slutning, hvis det pågældende arbejdsforhold var ophørt. Fik medlemmet i stedet udbetalt feriepengene ved ferieårets slutning, skulle der ikke ske fradrag i efterlønnen for feriegodtgørelsen.

A-kasserne vejledte ikke om, hvilken betydning den nye bestemmelse i ferieloven havde for retten til efterløn. En del medlemmer blev derfor fortsat rådet til at holde ferien med feriegodtgørelse eller få feriepengene udbetalt efter ferielovens § 30, stk.1.

Arbejdsmarkedets Ankenævn traf flere afgørelser om, at medlemmer, der havde fået fejlrådgivning eller slet ikke havde fået vejledning, og hvor der havde været en anledning til vejledning, skulle stilles som om de havde fået korrekt vejledning om mulighederne for at undlade at holde ferien og herefter få feriepengene udbetalt uden fradrag i efterlønnen.

Retstilstanden er herefter ændret, idet bekendtgørelsen om fleksibel efterløn pr. 29. april 2006 blev ændret med virkning for feriegodtgørelse optjent fra 1. januar 2005, således at der nu også skal ske fradrag i efterlønnen for feriepenge, der blev udbetalt ved ferieårets slutning.

Det følger af reglerne, at a-kassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, som et medlem har efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og om rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

Derudover skal en a-kasse give det enkelte medlem individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særlig behov herfor.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 3. juli 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.