Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 28-10 om hjælpemiddel - reparation - el-scooter

Resume:

En anmodning fra en borger om reparation af en el-scooter bevilget som hjælpemiddel kunne ikke begrunde en revurdering af bevillingen i lyset af C-42-08. Den bevilgede el-scooter måtte således fortsat anses for et hjælpemiddel.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at C-42-08 havde virkning for fremtidige tilkendelser, og at en reparation ikke kunne sidestilles med en ny tilkendelse.

Ankestyrelsen lagde til grund, at 3-hjulede el-scootere med virkning fra offentliggørelsen af C-42-08 skulle betragtes som forbrugsgoder. Det lagdes endvidere til grund, at der ikke var fastsat regler, der tog stilling til den retlige status for genstande bevilget som hjælpemidler, når samfundsudviklingen havde gjort, at den type genstande skulle betragtes som forbrugsgoder.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 112, stk. 6

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 1, stk.1 og § 4

Afgørelse:

Afgørelse i sagen om NNs 3-hjulede el-scooter

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i sag om afklaring af efter hvilke regler anmodninger om reparation eller udskiftning af el-scootere, der er bevilget som hjælpemidler efter servicelovens § 112, skal behandles når anmodningen er indgivet efter offentliggørelsen af Ankestyrelsens principafgørelse C-42-08.

Resultatet er

• NN er berettiget til at få repareret den bevilgede 3-hjulede el-scooter som hjælpemiddel

•A Kommune var ikke berettiget til at foretage udskiftning på baggrund af ansøgningen om reparation af den som hjælpemiddel bevilgede el-scooter

Det betyder, at NN ikke skal betale for en ny el-scooter.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X. Begrundelsen for vores afgørelse er dog delvist en anden end nævnets.

Kommunen skal kontakte NN.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi har lagt til grund, at 3-hjulede el-scootere med virkning fra offentliggørelsen af C-42-08 betragtes som forbrugsgoder. Vi har endvidere lagt til grund, at der ikke er fastsat regler, der tager stilling til den retlige status for genstande bevilget som hjælpemidler, når samfundsudviklingen har gjort dem til forbrugsgoder.

Efter Ankestyrelsens opfattelse kan en anmodning fra borgeren om reparation af en bevilget el-scooter imidlertid ikke begrunde, at der foretages en revurdering af bevillingen i lyset af C-42-08. Den bevilgede el-scooter må således fortsat anses for et hjælpemiddel.

Vi har herved lagt vægt på, at C-42-08 har virkning for fremtidige tilkendelser, og at en reparation ikke kan sidestilles med en ny tilkendelse.

Vi har i relation til NNs tilfælde lagt vægt på, at NN i 2000 blev bevilget en 3-hjulet el-scooter som hjælpemiddel.

Vi har lagt vægt på, at NN har anmodet kommunen om at reparere el-scooteren.

Vi har endvidere lagt vægt på, at der af sagen ses at have været behov for reparation men ikke for en udskiftning af den bevilgede el-scooter.

Vi finder derfor, at kommunen ikke var berettiget til at foretage en revurdering af bevillingen af el-scooteren i lyset af C-42-08, idet der alene var anmodet om en reparation af el-scooteren og der ikke var ansøgt om et nyt hjælpemiddel til erstatning for det bevilgede.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har oplyst, at C-42-08 har medført, at alle el-køretøjer skal betragtes som forbrugsgoder. Ifølge C-1-03 skal kommunen tage stilling til efter hvilke regler et tidligere bevilget hjælpemiddel skal behandles efter. Ved ansøgning om udskiftning/reparation behandles sagen efter ny lov.

Vi skal henvise til begrundelsen for vores afgørelse. Vi finder i øvrigt ikke at C-1-03 er anvendelig i den foreliggende sag, idet afgørelsen vedrører forholdene for hjælpemidler tilkendt efter bistandsloven, som blev ophævet med ikrafttræden af serviceloven 1. juli 1998.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 3. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 23. september 2009, samt uddybende bemærkninger

• Nævnets genvurderinger

A Kommune meddelte ved afgørelse af 16. april 2009 NN, at hun var bevilget et el-køretøj med et tilskud på maksimalt 50 % af udgiften på standardproduktet.

Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X ændrede kommunens afgørelse og bevilgede el-køretøjet som hjælpemiddel.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der ingen oplysninger var om, at det oprindelige køretøj ikke kunne opfylde borgerens behov, og ingen oplysninger om andre grunde til at genoptage sagen om bevilling. Der var alene ansøgt om reparation.

A Kommune har klaget over nævnets afgørelse.

Kommunen har anført, at C-42-08 har medført, at alle el-køretøjer skal betragtes som forbrugsgoder. Ifølge C-1-03 skal kommunen tage stilling til efter hvilke regler et tidligere bevilget hjælpemiddel skal behandles efter. Ved ansøgning om udskiftning/reparation behandles sagen efter ny lov.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 40-19.