Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 30-10 om merudgift - personkredsen - dværgvækst

Resume:

En ansøger, som led af dværgvækst med følger i form af rygmarvsforsnævring, der medførte inkontinens og lammelser i benene ved overbelastning, var omfattet af personkredsen efter merudgiftsreglerne.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren på grund af sin dværgvækst måtte bruge meget lang tid på personlig hygiejne, påklædning, madlavning, indkøb, samt at hun måtte have hjælp til større indkøb, rengøring, ved lige-holdelse af hjemmet mv.

Til transport anvendte hun specialbygget cykel, men skulle bruge ekstra energi og kræfter herpå. Hun benyttede sjældent offentlige transportmidler på grund af afstanden til stoppesteder, problemer med at komme op og ned af sæderne, inkontinens og pludselige lammelser i benene.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at hun på grund af sin lidelse havde måttet tage sygeorlov fra sin uddannelse.

Ankestyrelsen fandt videre, at ansøgerens dværgvækst og tilknyttede lidelser medførte, at der ofte måtte sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at hun måtte søge om specialbygget cykel og fodtøj og havde fået til budt boligændring, ligesom kommunen havde henvist til, at hun kunne søge om selvvalgt hjemmehjælp.

Endvidere lagde Ankestyrelsen vægt på, at hun vedvarende havde behov for hjælp fra andre.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter - § 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hjælp til merudgifter efter servicelovens § 100

Resultatet er:

• Du er omfattet af personkredsen efter reglerne om nødvendige merudgifter.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Vi skal samtidig anmode A Kommune om at tage stilling til, om du har udgifter som følge at dine lidelser af en sådan størrelse, at du er berettiget til at modtage dækning af nødvendige merudgifter.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi finder, at du, som følge af din dværgvækst (achondroplasi) og rygmarvsfor-snævring (spinal stenose), der medfører inkontinens og lammelser i benene ved overbelastning, har en varigt nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i din daglige tilværelse.

Vi har herved lagt vægt på, at din bevægefunktion ikke vil blive bedre, samt at det er muligt, at symptomerne på spinal stenose forværres med tiden, da man ikke vil operere dig.

Endvidere har vi lagt vægt på, at du selv klarer personlig hygiejne, påklædning mv. om end det tager lang tid. Du klarer for det meste selv madlavningen, men det er meget besværligt, hvorfor du ofte ikke orker at lave andet end rugbrød. Ind imellem hjælper dine forældre med madlavningen. Du kan godt komme rundt i lejligheden, men bruger meget mere energi og kræfter på det end andre. Du kan selv foretage mindre indkøb, selv om det kræver megen organisering, men får hjælp af dine forældre til større indkøb. Du må endvidere have hjælp til at vedligeholde og rengøre dit hjem.

Til transport anvender du specialbygget cykel, men skal bruge ekstra energi og kræfter på det end andre og bliver derfor hurtigere træt. Du benytter meget sjældent offentlige transportmidler på grund af afstanden til stoppesteder, problemer med at komme op og ned af sæderne, inkontinens og pludselige lammelser i benene.

Vi har endelig lagt vægt på, at du har måttet tage sygeorlov fra din uddannelse, da du ikke føler, du kan få en normal hverdag til at hænge sammen. Du har problemer med at passe de daglige gøremål samtidig med, at du studerer. Du må også ofte af-lyse eller udskyde aftaler med andre på grund af smerter og træthed.

Vi finder endvidere, at din dværgvækst med følger medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Vi har herved lagt vægt på, at du må ansøge om specialbygget cykel og fodtøj. Du har endvidere fået tilbudt boligændring af køkken, ligesom kommunen har henvist til, at du eventuelt kunne søge om selvvalgt hjemmehjælp.

Endvidere har vi lagt vægt på, at du vedvarende har behov for hjælp fra andre. Dine forældre hjælper med madlavning, rengøring, tøjvask og større indkøb.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 23. april 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 19. maj 2009

• Nævnets genvurdering

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.

Sagsfremstilling

Ved afgørelse af 9. januar 2009 meddelte A Kommune afslag på fortsat bevilling af merudgifter efter servicelovens § 100.

Kommunen fandt, at du ikke var omfattet af personkredsen.

Kommunen vurderede, at du har en varig nedsat funktionsevne, dværgvækst. Denne funktionsnedsættelse har konsekvenser i din dagligdag, men kommunen vurderede, at disse konsekvenser ikke er af indgribende karakter.

Der var desuden efter kommunens vurdering ikke ofte sat ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at din dagligdag kan fungere.

Det Sociale Nævn traf afgørelse den 23. april 2009.

Det Sociale Nævn fandt, at du ikke har ret til merudgiftsydelse efter servicelovens § 100.

Begrundelsen var, at dine merudgifter til omsyning af dit tøj ikke overstiger bagatelgrænsen på 6.000 kr. om året, jf. servicelovens § 100, stk. 3.

Nævnet fandt, at du ikke er omfattet af personkredsen efter § 1 i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, idet din funktionsevnenedsættelse ikke medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Nævnet havde i den forbindelse lagt vægt på, at du selv klarer din personlige pleje og påklædning, du kan selv tilberede din mad og komme omkring i hjemmet, hvor der ikke er foretaget nogle særlige boligændringer. Du får dog hjælp af andre til at vedlige-holde dit hjem. Du kan selv køber ind men det kræver stor grad af organisering, hvorfor du også får hjælp af andre til at handle ind.

Nævnet havde endvidere lagt vægt på, at du er i stand til at cykle på din special-byggede cykel. Du fravælger så vidt muligt offentlige transportmidler pga. flere forhold fx distancen til stoppesteder, din inkontinens og besvær med at komme op og ned af sæderne i tog og bus.

Nævnet fandt, at du er omfattet af personkredsen i servicelovens § 100 efter bekendtgørelsens § 3, hvorefter personer, som pga deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil.

Nævnet havde lagt vægt på, at du efter bekendtgørelsens § 3 alene kan få dækket merudgifter i forbindelse med specialsyning af dit tøj, og at dine nødvendige udgifter ril omsyning af tøj alene var sandsynliggjort til 1445,50 kr. om året.

Nævnet havde endvidere lagt vægt på, at dine udgifter til specialsyning af sandaler skal søges dækket efter reglerne om hjælpemidler, idet § 100 er subsidiær i forhold til øvrige bestemmelser i den sociale lovgivning.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du vurderer, at du har behov for, at der ofte sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for, at du kan føre en normal tilværelse.

Du har endvidere anført, at du nu havde fået oplyst, at din rygmarvsforsnævring ikke kan opereres, så du har behov for medicin til at afhjælpe din inkontinens. Din ryg vil hele tiden blive svagere.

Du tilføjede, at du havde søgt om hjælp til boligændringer, men måtte afslå disse, da den løsning, som kommunen foreslog, ville forringe køkkenet i din andelslejlighed. Du har i forvejen et velfungerende komfur, men kan ikke nå grundet højden. I stedet blev du tilbudt et campingblus, som kunne afhjælpe problemet med højden, men løsningen har ikke de samme faciliteter (ovn m.m.), som dit oprindelige komfur.

Nævnet fandt, at der ikke var kommet nye oplysninger eller anbringender frem, der kunne give grundlag for at ændre afgørelsen.

Nævnet bemærkede dog, at såfremt din funktionsevne forværres væsentligt, kan du ansøge kommunen på ny om merudgiftsydelse efter servicelovens § 100.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at belyse personkredsen efter de gældende regler om merudgifter i forhold til en person med nedsat funktionsevne som følge af dværgvækst.