Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 31-10 om merudgifter - personkreds - indgribende karakter - nye regler - afgørelsestidspunkt

Resume:

En ansøger med væsentlige funktionshæmmende følger af bl.a. Ehlers Danlos syndrom var omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser efter de nugældende regler, der trådte i kraft den 1. december 2008.

Ved afgørelsen blev der foretaget en helhedsvurdering af funktionsnedsættelsen hos ansøgeren.

Ansøgeren havde markante bevægeapparatklager med baggrund i Ehlers Danlos syndrom og afledt hypermobilitetstilstand, som invaliderede hendes hverdag.

Ansøgeren havde endvidere fået bevilget en række hjælpemidler, hjælp til boligindretning, samt støtte til køb af bil.

Ansøgeren kunne deltage i madlavning, men kun i begrænset omfang, idet hun var afhængig af hjælp fra ægtefælle og hjælpemidler. Ansøgeren kunne alene klare lettere rengøring og indkøb. Ansøgerens evne til at færdes ude og inde var reduceret væsentligt. Fritidsaktiviteter og forældrerolle var ligeledes væsentligt påvirket og det sociale samvær var reduceret.

Der var ikke grundlag for at kritisere, at nævnet havde truffet afgørelse efter både de dagældende og nugældende regler.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter - § 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hjælp til merudgifter efter servicelovens § 100.

Resultatet er:

Det Sociale Nævn kunne træffe afgørelse både efter de gamle og de nye regler.

Du er fra 1. december 2008 omfattet af personkredsen efter reglerne om merudgifter på baggrund af dine lidelser.

Vi er således kommet til et andet resultat end Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Du er ikke omfattet af personkredsen efter de tidligere regler om merudgifter.

Vi tiltræder således nævnets afgørelse for så vidt angår de tidligere regler.

Vi skal samtidig anmodeA Kommune om at tage stilling til, om du har udgifter som følge af dine lidelser af en sådan størrelse, at du er berettiget til at modtage dækning af nødvendige merudgifter.

Begrundelsen for afgørelsen

Vedrørende afgørelsen efter de fra 1. december 2008 gældende regler

Begrundelsen for afgørelsen er, at din funktionsnedsættelse, som følge af dine lidelser har konsekvenser, der kan betragtes som havende indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Ankestyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at der efter de nye regler skal foretages en samlet helhedsvurdering ved bedømmelsen af funktionsnedsættelsen hos personer, der ansøger om nødvendige merudgifter. Det er ansøgerens evne til i det daglige at fungere som skal vurderes. Ansøgerens funktionsevne på en række områder indgår i det samlede billede af, hvordan den daglige tilværelse klares af ansøgeren.

I den samlede helhedsvurdering indgår bl.a. ansøgers evne til, at færdes ude og inde, deltage i den almindelige husholdning og rengøring, varetage den personlige pleje, gå på indkøb og handle ind, benytte offentlig transport, være forælder, deltage i fritidsaktiviteter, kommunikere med andre og indgå i socialt samvær.

Vægtningen må afhænge af ansøgers funktionsnedsættelse og konkrete livssituation. Ansøgers funktionsevne skal som udgangspunkt være nedsat på flere livsområder.

Af de lægelige oplysninger fremgår bl.a., at du har markante bevægeapparatklager med baggrund i Ehlers Danlossyndrom og den afledte hypermobilitetstilstand, som invaliderer din hverdag. Der er ikke behandlingsmæssige muligheder for bedring og tilstanden er kronisk med udsigt til løbende forværring.

Vi har endvidere lagt til grund, at du har fået bevilget en række hjælpemidler, hjælp til boligindretning, samt støtte til køb af bil.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du deltager i madlavningen, men i begrænset omfang. Du er ved madlavningen afhængig af hjælp fra din ægtefælle og brug af hjælpemidler. Du kan alene klare lettere rengøring og indkøb. Din evne til at færdes ude og inde er reduceret væsentligt.

Vi har videre lagt vægt på, at du er forælder. Dine fritidsaktiviteter er ligeledes påvirket og dit sociale samvær er reduceret.

Du kan endvidere ikke længere cykle, men har fået bevilget 3-hjulet cykel med hjælpemotor, ligesom du har fået bevilget støtte til køb af bil.

Vi finder, at du har en funktionsnedsættelse i din hverdag, der er af et omfang af indgribende karakter i din daglige tilværelse.

Herudover er det efter de nye regler et krav, at lidelsen skal medføre, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Vi finder også, at denne betingelse er opfyldt.

Vi har herved lagt vægt på, at du er bevilget handicapbil, du har fået bevilget mange hjælpemidler, samt er afhængig af hjælp fra din ægtefælle.

Du er derfor omfattet af personkredsen efter de nye regler om merudgifter.

Vedrørende afgørelsen efter de tidligere gældende regler

Vi finder, at din funktionsnedsættelse ikke var af indgribende karakter i din daglige tilværelse efter den tidligere gældende praksis og regler.

Vi henviser til, at der efter praksis krævedes en svær funktionsnedsættelse for at være omfattet af merudgiftsreglerne.

Ankestyrelsen finder således, at du ikke var omfattet af personkredsen efter de tidligere gældende regler og praksis om merudgifter, hvorefter funktionsevnen skulle være betydeligt nedsat i forhold til især de mest fundamentale dele af den daglige livsførelse.

Vedrørende klage over, at nævnet traf afgørelse efter de nye regler

Ankestyrelsen har ikke fundet grundlag for at kritisere, at nævnet traf afgørelse efter dagældende merudgiftsbekendtgørelses § 1, stk. 2, samt § 1, stk. 2 i nugældende merudgiftsbekendtgørelse.

Ankestyrelsen har herved lagt vægt på, at de nye regler er gunstigere for ansøgeren.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

- De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

- Nævnets afgørelse af 17. december 2008

- Klagen til Ankestyrelsen af 19. januar 2009

- Nævnets genvurdering

- Nævnets bemærkninger af 19. februar 2009

- E-mail fra dig af 18. og 20. december 2008, 5. og 27. januar, 1. marts, 23. april,

9. august og 30. september 2009

- brev fra dig af 2. marts 2009

Sagsfremstilling

A Kommune meddelte den 10. juli 2008 afslag på ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter. Kommunen fandt, at du ikke vurderedes omfattet af personkredsen i § 100, stk. 1. Kommunen vurderede, at det ikke fandtes godtgjort, at din sygdom havde medført konsekvenser af indgribende karakter for din daglige tilværelse.

Ved afgørelsen lagde kommunen vægt på en konkret og samlet vurdering af oplysningerne om din funktionsevne beskrevet i samtaleskema, sammenfatning og dine kommentarer til sammenfatning. Der indgik aftaleskema og dine kommentarer til dette. Endvidere indgik den lægefaglige vurdering og konklusion.

Kommunen var opmærksom på dine oplysninger om, at du var bevilget flere hjælpemidler efter § 112 i serviceloven. Kommunen vurderede, at disse ydelser ikke kunne opfattes som betydelige hjælpeforanstaltninger og de bevirkede ikke i sig selv, at du var berettiget til støtte til merudgifter, når kommunen havde afgjort, at din sygdom ikke vurderedes at have indgribende konsekvenser for dig i hverdagen.

I den samlede vurdering indgik afgørelser fra Ankestyrelsen C 25-05 og C 27-07.

Du klagede over kommunens afgørelse til Det Social Nævn, som den 17. december 2008 stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet vurderede, at du ikke har en varigt nedsat funktionsevne, således som det begreb skal forstås i relation til der dagældende merudgiftsbekendtgørelses § 1, stk. 2. samt § 1, stk. 2 i den nugældende merudgiftsbekendtgørelse, idet dine lidelser ikke skønnedes at have konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Nævnet havde lagt vægt på, at du selv klarer din personlige hygiejne, bortset fra at du ikke kan klippe dine tånegle eller smøre kroppen ind i creme efter bad, at du i det daglige så vidt muligt ordner vasketøj ved at opdele opgaverne i etaper, at du ved brug af de hjælpemidler du enten har fået bevilget eller selv anskaffet, deltager i madlavningen, at du kan klare lettere opvask, men at det som oftest er din mand, der klarer opvasken og rydder op i køkkenet efter aftensmaden, idet du er for træt, at du selv kan forestå mindre indkøb, og at du sammen med din mand deltager i større indkøb og at du selv kører bil.

Nævnet lagde endvidere vægt på Ankestyrelsens principafgørelse C-25-05, C46-06 og C27-07.

Du har i din klage bl.a. anført, at nævnet ikke kunne træffe afgørelse efter de nye regler, samt at nævnet ikke – som det er lovens intension - havde foretaget en helhedsvurdering.