Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 32-10 om merudgifter - personkreds - indgribende karakter - fleksjob

Resume:

En ansøger, som havde mistet højre hånd, var ikke omfattet af personkredsen for merudgifter efter serviceloven, da hans funktionsnedsættelse ikke fandtes at være af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Afgørelsen blevtruffet på baggrund af en samlet helhedsvurdering af oplysningerne om ansøgerens livssituation og funktionsnedsættelse.

Selvom ansøgeren havde nogle funktionsbegrænsninger i sin hverdag, fandt Ankestyrelsen ikke, at det var i et omfang af indgribende karakter i hans daglige tilværelse. Ansøgeren kunne fortsat foretage sig mange ting og var ikke begrænset i sin dagligdag i forhold til en række almindelige aktiviteter. Han kunne foretage personlig hygiejne, bruge offentlig transport, foretage almindelig oprydning, indkøb og madlavning.

Udfra en samlet vurdering fandtes ansøgeren alene begrænset i forhold til opgaver, som forudsatte brug af to hænder.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter - § 1

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om hvorvidt du er omfattet af personkredsen for merudgiftsydelser

Resultatet er:

• Du er ikke omfattet af personkredsen som kan bevilliges merudgifter efter servicelovens § 100.

Det betyder, at du ikke kan få betalt merudgifter.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X.

Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for afgørelsen er, at din funktionsnedsættelse ikke har konsekvenser, der kan betragtes som at have indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at der skal foretages en helhedsvurdering ved bedømmelsen af funktionsnedsættelsen hos personer, der ansøger om nødvendige merudgifter. Blandt de forhold, der skal indgå er: boligforhold, erhvervsforhold, personlige forhold, om den pågældende er forældre, helbredsforhold mv.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en samlet helhedsvurdering af oplysningerne om din livssituation og funktionsnedsættelse.

Vi har lagt til grund, at du ved en arbejdsulykke i 2004 mistede din højre hånd og håndled. Du har nu protese.

Vi har endvidere lagt til grund, at du er tilkendt flexjob 20 timer ugentligt og har i den forbindelse fået bevilliget personlig assistance i 5 timer om ugen til hjælp på arbejdspladsen. Det er oplyst, at du bl.a. får hjælp til at skifte hjul, og til af- og påspænding af maskiner. Derudover er der foretaget særlig tilpasning af arbejdsredskaber og du er bevilliget blue-tooth for at kunne passe dit arbejde.

Vi har lagt vægt på, at din funktionsevne er nedsat i et vist omfang. Udover, at du er i flexjob fremgår det af samtaleskemaet, at du har problemer med at binde snørrebånd, lyne jakker/trøjer, knappe knapper og klippe negle. Skære kød og brød, kan ikke sætte ildfaste fade på bordet, ikke vaske op i hånden og ikke bære tunge ting. Du kan heller ikke gå til sport som tidligere eller beskæftige dig med din tidligere hobby – modelbiler da du har problemer med finmotorikken og du kan ikke længere udføre have og markarbejde.

Selvom du har nogle funktionsbegrænsninger i din hverdag finder vi ikke, at det er i et omfang af indgribende karakter i din daglige tilværelse. Du kan fortsat foretage dig mange ting, og er ikke begrænset i din dagligdag i forhold til en række almindelige aktiviteter. Du kan foretage personlig hygiejne, bruge offentlig transport, foretage almindelig oprydning, indkøb og madlavning.

Udfra en samlet vurdering er du alene begrænset i forhold til opgaver, som forudsætter brug af to hænder. Selvom amputationen er sket i en sen alder er der flere og flere opgaver som tidligere blev udført med den ødelagte hånd som nu kan udføre med den anden.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 12. maj 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 2. juni 2009

• Nævnets genvurdering

• Ressourceprofil samt oplysninger om personlig assistance.

Sagsfremstilling

Kommunen traf den 21. januar 2009 afgørelse om afslag på merudgiftsydelse, idet den fandt at du ikke var omfattet af målgruppen. Kommunen lagde ved afgørelsen vægt på, at funktionsnedsættelsen ikke var i en sådan grad, at der var tale om indgribende karakter i dagligdagen.

Nævnet stadfæstede ved afgørelse af 12. maj 2009 kommunens afgørelse med samme begrundelse.

A klagede den 2. juni 2009 på dine vegne. A finder, at din varigt nedsatte funktionsevne har konsekvenser, som er af indgribende karakter i din daglige tilværelse.

A henviser til begrænsningerne i dit funktionsniveau og behov for hjælp, således som det er beskrevet i samtaleskemaet.

Der henvises videre til, at der er sat ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, idet du er ansat i fleksjob og i den forbindelse er bevilget personlig assistance og arbejdsredskaber.

Der henvises endvidere til lovændringen pr. 1. december 2008.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om en person med fysisk handicap i form af manglende højre hånd, der er i fleksjob, hvor der er bevilliget personlig assistance og arbejdsredskaber, er omfattet af personkredsen for merudgifter.