Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 37-10 om brøkpension - supplerende kontanthjælp - udmåling - forsørgelsespligt - ikke EU/EØS

Resume:

Ved udmåling af supplerende kontanthjælp til brøkpension kunne der ikke tages hensyn til, at ansøgeren havde forsørgelsespligt over for børn, der opholdt sig uden for EU/EØS.

Der blev lagt vægt på, at når den almindelige kontanthjælps størrelse afhang af, om ansøgeren havde forsørgelsespligt over for børn, var hjælpen betinget af, at børnene opholdt sig her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Der kunne derfor heller ikke ved udmåling af kontanthjælp som supplement til brøkpension godkendes udgifter til forsørgelse af børn eller andre, der ikke opholdt sig i Danmark eller i et andet EU/EØS-land.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 27a

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om kontanthjælp

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt det har betydning for udmåling af hjælp efter aktivlovens § 27a, at du har forsørgelsespligt over for dine børn og din tidligere ægtefælle i XX land.

Resultatet er

• Du har ikke ret til mere i hjælp

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi har taget udgangspunkt i, at der kan ydes økonomisk hjælp til personer, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening.

Hvilken hjælp, der kan ydes, afhænger af en konkret vurdering af ansøgerens indtægter og godkendte faste udgifter.

Vi har lagt vægt på, at når kontanthjælpens størrelse efter aktivlovens § 25 afhænger af, om ansøgeren har forsørgelsespligt over for børn, er hjælpen betinget af, at børnene opholder sig her i landet eller i et andet EU/EØS-land.

Vi finder derfor, at der heller ikke ved udmåling af hjælp som supplement til brøkpension kan godkendes udgifter til forsørgelse af børn eller andre, der ikke opholder sig i Danmark eller i et andet EU/EØS-land.

Vi finder det dog kritisabelt, at hverken kommunen eller Beskæftigelsesankenævnet har forholdt sig til dine oplysninger om din forsørgelsespligt.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 3. april 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 6. april 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen traf den 18. december 2008 afgørelse om, hvilken hjælp der kunne ydes som supplement til din brøkpension. Kommunen forholdt sig ikke til dine oplysninger om din forsørgelsespligt over for dine børn og din tidligere ægtefælle i XX land.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at du ud fra en konkret økonomisk vurdering ikke var berettiget til at modtage yderligere supplement efter aktivlovens § 27a til din førtidspension.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at du var enlig.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen har du navnlig anført, at du har forsørgelsespligt over for dine børn og din tidligere ægtefælle i XX land.