Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 39-10 om revalidering - forlængelse af revalideringsperiode - revalideringsplan

Resume:

En udenlandsk kvinde havde ret til forlængelse af revalideringsperioden med 1 år således, at perioden blev forlænget fra 4 til 5 år.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at hun på grund af sproglige vanskeligheder havde behov for længere tid til at gennemføre jobplanen.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at det ikke var dokumenteret, at forlængelsen medførte, at gennemførelse af uddannelse som markedsføringsøkonom måtte anses for at være udsigtsløs.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 49 og § 56

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om forlængelse af revalideringsplan

Resultatet er:

• NN har ret til at få forlænget revalideringsperioden med et år.

Det betyder, at NN kan læse HF over 3 år.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget vurderer, at der er grundlag for at forlænge revalideringsperioden fra 4 til 5 år.

Ved denne vurdering har vi lagt vægt på, at hun på grund af sproglige vanskeligheder har behov for længere tid til at gennemføre jobplanen.

Samtidig vurderer vi, at det ikke er dokumenteret, at forlængelsen medfører, at gennemførelse af uddannelse som markedsføringsøkonom må anses for at være udsigtsløs.

På denne baggrund vurderer vi, at der ikke er grundlag for at ændre den lagte jobplan, hvorefter NN er bevilget revalideringsstøtte til gennemførelse af uddannelse som markedsføringsøkonom.

Ved vurdering af, hvorvidt en fastlagte revalideringsplan fortsat er realistisk har vi taget hensyn til, at formålet med en revalidering er at støtte revalidenden i at gennemføre den revalideringsplan, som er fastlagt efter aftale mellem revalidend og kommune.

Endvidere har vi taget hensyn til det i sagen foreliggende oplysninger om, at NN følger den i jobplanen forudsatte uddannelse, at hun er blevet bedre til dansk, og at både psykolog og studievejleder har anbefalet, at hun støttes med endnu et år.

Det forhold, at det anbefales, at hun læser HF over 3 år betyder ikke, at hun ikke har fulgt eller vil være i stand til at følge den fastlagte revalideringsplan. Vi har herved taget hensyn til, at hun indtil videre har fulgt undervisningen i forhold til den fastlagte revalideringsplan.

Bemærkninger til klagen

I klagen henviser kommunen til, at forlængelse af revalideringsperioden udover 5 år kan alene ske, såfremt der foreligger nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold.

Vi bemærker, at der i den konkrete sag ikke tale om forlængelse af revalideringsperiode udover 5 år. I den forbindelse henviser vi til, at perioden med forrevalidering ikke indgår ved denne beregning. I øvrigt bemærker vi, at forlængelsesreglerne i aktivlovens § 56 gælder alle tilfælde af forlængelse af den fastsatte revalideringsperiode.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 28. maj 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 26. juni 2009

• Nævnets genvurdering

Kommunen traf afgørelse om afslag på forlængelse af revalideringsplanen.

Nævnet fandt, at der ikke er grundlag for at ændre den lagte erhvervsplan, hvorefter hun er bevilget revalideringsstøtte til gennemførelse af uddannelse som markedsføringsøkonom. Nævnet vurderede, at en forlængelse af uddannelsesplan ikke ændrer ved sigtet med den bevilgede revalideringsplan.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse. I den forbindelse henviste kommunen til, at forlængelse af revalideringsperioden udover 5 år alene kan ske, såfremt der foreligger nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller andre helt specielle forhold. Jobcenter var uenigt heri, idet manglende sprogkundskaber ikke kan betragtes som helt specielle forhold, særligt ikke når pågældende har opholdt sig her i landet i 9 år og opnået karakteren 2 i skriftlig dansk som dermed er bestået.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om utilstrækkelige danskkundskaber kan anses for sådan specielle forhold, der kan begrunde forlængelse af revalideringsperioden.