Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 45-10 om arbejdsskade - personkreds - familiepleje - omfattet af loven

Resume:

En familieplejer er omfattet af lovens personkreds. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at kommunen aflønner familieplejeren med A-indkomst, og at der bliver optjent feriepenge, hvilket er kendetegnende ved et tjenesteforhold. Ankestyrelsen har videre lagt vægt på, at der udover løn fra kommunen, bliver udbetalt penge til dækning af udgifter til plejebarnets kost og logi. Det fremgår videre, at der bliver dækket udgifter til plejebarnets tøj, nødvendig kørsel, to fritidsaktiviteter, medicin og støtte til barnepige. Familieplejeren har således ingen økonomisk risiko ved at have et plejebarn, hvilket ellers kendetegner en selvstændig erhvervsdrivende. Det er også indgået i Ankestyrelsens vurdering, at kommunen har en vis instruktionsbeføjelse over for og tilsyn med plejefamilien. Der findes derfor ud fra en konkret vurdering at være et tjenesteforhold mellem familieplejer og kommunen.

Love:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009 - § 2

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om en arbejdsskade

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt du som familieplejer er omfattet af arbejdsskadesikringsloven

Resultatet er:

Du er omfattet af lovens personkreds

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Spørgsmålet om anerkendelse af din psykiske lidelse som erhvervssygdom hjemvises til Arbejdsskadestyrelsen

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen vedrørende spørgsmålet om anerkendelse af din anmeldte psykiske sygdom.

Begrundelse for afgørelsen om personkreds

Vi vurderer, at der er tale om et ansættelsesforhold mellem dig som familieplejer og din kommune, og at du er omfattet af lovens personkreds.

Den sikrede personkreds omfatter personer, der ansættes her i landet til at udføre arbejde for en arbejdsgiver. Der skal således være indgået en aftale om udførelse af et arbejde. Arbejdet kan være lønnet eller ulønnet og kan være varigt, midlertidigt eller forbigående. Personer, der står i et tjenesteforhold til arbejdsgiver, vil derfor være omfattet af lovens personkreds.

Det fremgår af sagen, at du har en kontrakt som familieplejer med din kommune. Kontrakten indeholder oplysninger om plejefamilie og plejebarn, vederlagets størrelse og eventuelle aftaler i øvrigt.

Ifølge din kontrakt med kommunen får du udbetalt løn, og herudover får du udbetalt 4.228 kr./md. for udgifter til kost og logi samt 883 kr./md. for udgifter til tøj. Derudover dækker kommunen nødvendig kørsel, udgifter til to fritidsaktiviteter, medicin samt støtte til barnepige.

Endvidere fremgår det af sagen, at der er en handleplan, som beskriver barnets behov og hermed definerer dine konkrete opgave som familieplejer.

Vi har særligt lagt vægt på, at kommunen ifølge dine lønsedler aflønner dit arbejde som A-indkomst, og at du blandt andet optjener feriepenge, hvilket kendetegner et tjenesteforhold.

Vi har videre lagt vægt på, at kommunen dækker dine udgifter til dit plejebarn, og at du således ikke har påtaget dig en økonomisk risiko, hvilket ellers kendetegner en selvstændig erhvervsdrivende.

Det er endvidere indgået i vores vurdering, at kommunen har en vis instruktionsbeføjelse, og at de fører tilsyn med plejeforholdet.

Det forhold, at en familieplejers ansættelsesforhold ikke er omfattet af funktionærloven, jf. U 2005.1376 V, kan ikke i sig selv føre til, at man som familieplejer ikke er omfattet af arbejdsskadesikringslovens personkreds.

Vi finder derfor ud fra en konkret vurdering, at der foreligger et tjenesteforhold mellem dig og kommunen.

Vi bemærker, at din sag blev forelagt Erhvervssygdomsudvalget den 2. oktober 2007, og at udvalget ikke var enigt om, at du havde en posttraumatisk belastningsreaktion. Udvalget fandt derimod, at du havde uspecificeret belastningsreaktion, som udelukkende eller i overvejende grad måtte anses for at være forårsaget af arbejdets særlige art. De fandt tillige, at du havde en depressiv enkeltepisode.

Begrundelse for hjemvisning af spørgsmålet om anerkendelse

Arbejdsskadestyrelsen skal tage stilling til spørgsmålet om anerkendelse af din anmeldte psykiske sygdom som en erhvervssygdom.

Oplysningerne i sagen fremgår særligt af din anmeldelse, lønspecifikation fra din kommune december 2006, kontrakt med din kommune og udtalelse fra Erhvervssygdomsudvalget den 2. oktober 2007.

Bemærkninger til klagen

Dit forbund har i uddybende anke oplyst, at du ikke er selvstændig. Der er vedlagt lønsedler og skatteoplysninger, som dokumenterer, at du har fået A-indkomst og optjent feriepenge.

En advokat har på vegne af dit forbund i brev af 16. april 2009 med bilag oplyst, at familieplejere tidligere har været anerkendt efter loven i flere tilfælde, og at ordlyden i lovens § 2 i hovedsagen har været den samme siden 1978. Derudover henviser advokaten til korrespondance, herunder med Arbejdsskadestyrelsen i 1990, hvor Arbejdsskadestyrelsen bekræftede over for en assurandør, at kommunen var forsikringspligtig over for plejefamilier.

Advokaten oplyser videre om vilkårene for familieplejen i årene 2001-2006, herunder at plejeforældre i henhold til ferieloven anses for lønmodtagere.

Endvidere har advokaten i brev dateret 11. maj 2009 fremsendt dokumenter i forbindelse med ophøret af din ansættelse.

Vi bemærker, at vi har inddraget oplysningerne under sagens behandling, og at vi har fundet grundlag for en ændret vurdering. Vi henviser i det hele til ovenstående begrundelse.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 26. november 2008. Ved denne afgørelse fik du afslag på, at du var omfattet af arbejdsskadesikringsloven

klagen til Ankestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

brev fra dit forbund af 17. december 2008 og 28. januar 2009, brev fra Arbejdsskadestyrelsen af 26. januar 2009 samt breve fra forbundets advokat af 24. februar 2009 til henholdsvis Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, brev af 16. april 2009 samt brev af 11. maj 2009