Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 51-10 om sygedagpenge - bortfald - medvirken - orientering

Resume:

En kommune kunne ikke lade sygedagpengene bortfalde umiddelbart fordi ansøger oplyste, at hun 4 uger senere ville tage på ferie. En afgørelse om bortfald af sygedagpenge forudsatte, at der forinden var orienteret om konsekvenserne ved ikke at medvirke ved den planlagte arbejdsprøvning.

Hvis kommunen vurderede, at afklaringsforløbet ikke længere var realistisk, fordi borgeren ønskede at holde en længere ferie midt i forløbet, kunne afgørelsen om forlængelse af sygedagpenge genoptages, og dagpengene eventuelt stoppes, hvis der ikke var andre forlængelsesmuligheder.

Love:

Lov om sygedagpenge - lov nr. 563 af 9. juni 2006 - § 21, stk. 1, nr. 3, § 2 og § 3

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om bortfald af sygedagpenge tilNN

Resultatet er:

•Kommunen er ikke berettiget til at lade dagpengene bortfalde 28. oktober 2008.

Det betyder, at dagpengene skal fortsætte efter denne dato, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt.

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen V.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at lade dagpengene bortfalde, at borgeren undlader at medvirke i en aktuel situation.

Det er endvidere en betingelse for at lade sygedagpengene bortfalde, at borgeren er skriftligt orienteret om konsekvenserne ved at undlade at medvirke ved kommunens opfølgning.

Sagen opfylder ikke betingelsen, fordi kommunen alene havde orienteret om konsekvenserne ved at udeblive fra mødet, men ikke skriftligt har orienteret om konsekvenserne ved ikke at deltage i et aktuelt element i afklaringsforløbet.

Vi bemærker i den forbindelse, at kommunen havde mulighed for at genoptage afgørelsen af 9. oktober 2008 om forlængelse af sygedagpenge, hvis grundlaget for afgørelsen havde ændret sig væsentligt.

Hvis kommunen vurderede, at afklaringsforløbet ikke længere var realistisk på grund af de nye oplysninger om, atNN ville rejse væk 4 uger midt i afklaringsperioden, kunne dagpengene stoppes med henvisning hertil, hvis der ikke var noget andet forlængelsesgrundlag.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har anført, atNN oplyste, at hun ønskede at besøge sin familie og at det betød mere for hende end noget andet. Kommunen havde tidligere oplyst om feriereglerne.

Ankestyrelsen bemærker, at kommunen kunne inddrage det anførte om ferieplanerne i vurderingen af, om forlængelse med henblik på et afklaringsforløb fortsat var realistisk.

Med hensyn til om der vejledt tilstrækkeligt om ferielovens regler, bemærker vi, at vurderingen af, omNN har undladt at medvirke ved opfølgningen, og om hun var orienteret skriftligt om konsekvenserne heraf, kan foretages uafhængigt af om vejledningsforpligtelsen i forhold til ferieloven er overholdt. En (urigtig) antagelse om, at feriepengene ville være tabt, hvis der ikke blev holdt ferie, kan ikke anses for at være en rimelig grund til ikke at medvirke ved kommunens opfølgning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 19. marts 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. april 2009

• Nævnets genvurdering

Det fremgår af sagen, atNN havde modtaget sygedagpenge i over et år, og at kommunen 9. oktober 2008 havde forlænget dagpengene efter § 27, stk.1, nr. 2 idet der var brug for yderligere afklaring af arbejdsevnen.

I brev af 23. oktober 2008 indkaldte kommunenNN til opfølgningssamtale 28. oktober 2008. Af brevet fremgår, at udeblivelse fra samtalen ville medføre, at kommunen stoppede udbetalingen af dagpenge.

Kommunen traf 28. oktober 2008 afgørelse om, at dagpengene bortfaldt fra samme dato. Afgørelsen var begrundet med, atNN på mødet havde oplyst, at hun ønskede at holde ferie i 4 uger. Hun havde købt flybillet til afrejse 24. november 2008 til Q. Af afgørelsen fremgår, at det på mødet blev præciseret, at afklaringsforløbet ikke kunne afbrydes, og at krav om ferie ville medføre, at dagpengene ophørte straks på grund af manglende medvirken.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, atNN ikke på standsningstidspunktet undlod at medvirke ved kommunens opfølgning, fordi forudsætningen ikke var indtruffet på afgørelsestidspunktet. Nævnet tilføjede, at kommunen ikke havde orienteret skriftligt om konsekvenserne ved ikke at medvirke. Nævnet bemærkede yderligere, at retten til dagpenge ophører dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne ikke længere er opfyldt.

Nævnet bemærkede i øvrigt, at kommunen ikke havde vejledt tilstrækkeligt om mulighederne for at få feriepenge udbetalt uden at holde ferie.

A Kommune har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunen tidligere har vejledt om mulighederne for at holde ferie, og atNN oplyste, at hun ønskede at besøge sin familie og at det betød mere for hende end noget andet.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, hvornår en person kan anses for ikke at medvirke i dagpengesagen, når dagpengene er forlænget for at der kan ske en afklaring af arbejdsevnen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 20. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.