Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 60-10 om bilstøtte - ægtefælleindtægt - økonomiske forhold

Resume:

Ægtefællens indtægtsforhold skulle indgå i vurderingen af, om en kvinde, der var bevilget støtte til køb af bil, skulle have nedsat afdragene.

Støtte til køb af bil beregnes på grundlag afen ansøgersøkonomiske forhold på tidspunktet for udnyttelse af bevillingen, og ændringer i ansøgerens forhold, der sker efter udnyttelsestidspunktet, medfører ikke ændringer i beregningen af støtten.

Ankestyrelsen fandt, at ved vurderingen af, om ansøgeren i øvrigt havde ret til henstand med eller eftergivelse af afdragene på sit billån, skulle der foretages en vurdering af, hvor meget hun kunne afdrage uden at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til hendes eller hendes families underhold. Ved familie måtte forstås egne børn og ægtefælle.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 114

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 - § 3, § 16 og § 19

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om nedsættelse af afdraget på dit billån

Resultatet er:

• Din ægtefælles økonomiske forhold skal indgå i vurderingen af din mulighed for at afdrage dit billån

Det betyder, at du ikke har ret til nedsættelse af afdragets størrelse.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Støtte til køb af bil beregnes på grundlag af ansøgerens økonomiske forhold på tidspunktet for udnyttelse af bevillingen, og ændringer i ansøgerens forhold, der sker efter udnyttelsestidspunktet, medfører ikke ændringer i beregningen af støtten.

Ved vurderingen af, om du i øvrigt har ret til henstand med eller eftergivelse af afdragene på dit billån, skal der foretages en vurdering af, hvor meget du kan afdrage uden at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til dit eller din families underhold. Ved familie forstås egne børn og ægtefælle, idet du har pligt til at forsørge dine børn og du og din ægtefælle har gensidig forsørgelsespligt.

Det fremgår af sagen, at din ægtefælle har en indkomst på over 1 mio. kr. årligt.

Vi finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at du kan afdrage i overensstemmelse med den fastsatte ordning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 3. april 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 15. april 2009

• Nævnets genvurdering

A Kommune har afvist at nedsætte størrelsen af dine afdrag.

Nævnet har tiltrådt kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at din ægtefælle har en indkomst på over 1 mio. om året.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at lånet kun vedrører dig, og at det derfor kun er dine forhold der skal indgå i beregningen.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om en ægtefælles indkomst skal indgå i vurdering af nedsættelse af det månedlige afdrag på et bevilliget billån til en invalidebil