Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 71-10 om merudgifter - børneulykkesforsikring

Resume:

Udgifterne til en børneulykkesforsikring kunne ikke medtages som en merudgift ved forsørgelsen, da denne udgift ikke kunne betragtes som nødvendig.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der i det offentlige system ville blive ydet gratis hjælp, hvis en person kom til skade. Det fandtes derfor ikke nødvendigt, at der blev tegnet en ulykkesforsikring. En ulykkesforsikring fandtes at være en frivillig forsikring, som alene ville kunne yde en ekstra økonomisk kompensation som følge af en skade.

Der blev desuden lagt vægt på, at der kunne tegnes børneulykkesforsikring også for børn med nedsat funktionsevne hos flere forsikringsselskaber uden merpris.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 41

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om der kan ydes merudgifter til en børneulykkesforsikring.

Resultatet er:

• Udgifterne til børneulykkesforsikring kan ikke medtages som en merudgift.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for afgørelsen er, at udgifterne til en børneulykkesforsikring ikke kan betragtes som en nødvendig merudgift.

Efter servicelovens § 41 skal kommunalbestyrelsen yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du har tegnet en særlig børneulykkesforsikring til din søn hos forsikringsselskabet X.

Vi har lagt vægt på der ikke er tale om en nødvendig merudgift ved forsørgelsen afdin søn i hjemmet.

Vi har herunder lagt vægt på, at der ydes gratis hjælp i det offentlige system for eventuelle skader. En ulykkesforsikring er en frivillig forsikring, som alene yder en ekstra økonomisk kompensation, som følge af en skade.

Vi har desuden lagt vægt på, at der kan tegnes børneulykkesforsikring også for handicappede børn hos flere forsikringsselskaber uden merpris.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 18. marts 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 18. april 2009

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

Kommunen traf afgørelse den 1. december 2008, hvor den gav afslag på merudgifter til en børneulykkesforsikring med den begrundelse, at en børneulykkesforsikring ikke er en nødvendig merudgift ved forsørgelsen afdin søn i hjemmet. En børneulykkesforsikring er en frivillig forsikring og at der er mange familier som ikke har en sådan forsikring på deres børn.

Nævnet stadfæstede den 18. marts 2009 kommunens afgørelse om at en børneulykkesforsikring ikke er en nødvendig merudgift ved forsørgelsen afdin søni hjemmet. Nævnet lagde vægt på, at der ikke er noget lovkrav om at et barn skal være ulykkesforsikret, og at det således er op til forældrene om, de ønsker, at barnet skal ulykkesforsikret.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du finder det nødvendigt at forsikre barnet mod tandskader og deslige fordi det findes alment fornuftigt selvom det ikke er et lovkrav. Du anfører endvidere atdin søn ikke kan forsikres med en almindelig ulykkesforsikring, da han er handicappet.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om udgifter til en børneulykkesforsikring kan medtages som nødvendige merudgifter.