Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 74-10 om ledsageordning - personkreds - kommunikationshandicap

Resume:

En mand med afasi og tilstødende epilepsi efter apopleksi var omfattet af personkredsen for ledsageordning efter serviceloven.

Han kunne ikke tale, skrive eller på anden måde gøre sig forståelig eller indgå i et samspil, der involverede kommunikation med andre end personer, der kendte ham godt. Ansøger var således reelt afskåret fra at kommunikere med personer, der ikke havde et nært kendskab til ham.

Ankestyrelsen vurderede, at selvom ansøgeren kunne bevæge sig rundt i et større lokalområde ved egen hjælp, måtte besøg hos fx tandlæge, frisør, på bibliotek og i forretninger betragtes som væsentligt besværliggjort af hans manglende evne til at kommunikere. En ledsageordning vil i vidt omfang kunne afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne i relation til at færdes alene uden for hjemmet.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 97

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om bevilling af en ledsageordning

Resultatet er:

• Du har ret til ledsagelse 15 timer månedligt

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Din kommune vil kontakte dig.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at selvom du kan bevæge dig rundt i et større lokalområde ved egen hjælp, må besøg hos fx tandlæge, frisør, på bibliotek og i forretninger betragtes som væsentligt besværliggjort af din manglende evne til at kommunikere. En ledsageordning vil i vidt omfang kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne i relation til at færdes alene uden for hjemmet.

Vi har herved lagt vægt på oplysningerne om, at du lider af afasi og tilstødende epilepsi efter apopleksi, og at følgerne heraf er ekspressivt næsten 100 % invaliderende. Du kan således hverken tale, skrive eller på anden måde gøre dig forståelig eller indgå i et samspil, der involverer kommunikation, med andre end personer, der kender dig godt. Du er således reelt afskåret fra at kommunikere med personer, der ikke har et nært kendskab til dig.

Du kan således bevæge dig rundt i et større lokalområde, men besøg hos tandlæge, frisør, bibliotek og forretninger må betragtes som væsentligt besværliggjort af de manglende kommunikationsevner. En ledsager, der kan hjælpe dig med at gøre dig forståelig over for fremmede vil være af stor betydning for din mulighed for at gennemføre og få udbytte af aktiviteter uden for hjemmet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 15. maj 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 5. juni 2009

• Nævnets genvurdering

A Kommune har truffet afgørelse om frakendelse af ledsageordning fra 1. marts 2009.

Nævnet har stadfæstet kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at du kan færdes på egen hånd i et større lokalområde, jf. C-4-02.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du ikke kan færdes på egen hånd, når du skal kommunikere med andre, kan ikke tale, læse eller skrive.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om en person med afasi er omfattet af den personkreds, der kan bevilges ledsageordning efter servicelovens § 97.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.