Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 78-10 om boligindretning - bedre egnet som opholdssted - badeværelse - tilbygning

Resume:

Ansøgerenhavde ikke ret til boligændring i form af en tilbygning, da denne boligindretning ikke var nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for ansøgeren.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det hus, hvor ansøgeren boede sammen med sin ægtefælle, var på 130 m2 +15 m2 udestue.

Endvidere lagde Ankestyrelsen vægt på, at indretning af badeværelse i eksisterende værelse måtte antages at opfylde behovet for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for hende. Såfremt hun valgte at lave en tilbygning til sit soveværelse, ville hun alene kunne få dækket omkostninger, der svarede til omkostningerne ved indretning af badeværelse i eksisterende værelse.

Det varikke tilstrækkeligt, at det var hensigtsmæssigt at have et ekstra badeværelse i tilknytning til det nuværende soveværelse. Betingelsen for at yde boligindretning var, at det var nødvendigt for at kunne afhjælpe eller i betydelig grad mindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 116

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i Deres sag om støtte til etablering af badeværelse.

Resultatet er:

• De har ikke ret til boligindretning i form af en tilbygning, da denne boligindretning ikke er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for Dem.

• De har ret til støtte til boligindretning svarende til etablering af badeværelse i eksisterende værelse.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Begrundelsen for afgørelsen er, at boligindretning i form af tilbygning ikke er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet til ophold.

Efter serviceloven skal kommunalbestyrelsen yde hjælp til indretning af bolig til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Ankestyrelsen har lagt til grund, at det eksisterende badeværelse er for lille, når De får behov for personlig hjælp.

Vi har endvidere lagt til grund, at dette badeværelse på grund af tagkonstruktionen ikke kan udvides med tilstrækkelig loftshøjde.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at Deres hus, hvor De bor sammen med Deres ægtefælle, er på 130 m2 +15 m2 udestue.

Endvidere har vi lagt vægt på, at indretning af badeværelse i eksisterende værelse må antages at opfylde behovet for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for Dem. Såfremt De vælger at lave en tilbygning til Deres soveværelse vil De alene kunne få dækket omkostninger, der svarer til omkostningerne ved indretning af badeværelse i eksisterende værelse.

Ankestyrelsen finder således, at det ikke kan anses som nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted, at De får en tilbygning. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke er tilstrækkeligt, at det er hensigtsmæssigt at have et ekstra badeværelse i tilknytning til det nuværende soveværelse. Betingelsen for at yde boligindretning er, at det er nødvendigt for at kunne afhjælpe eller i betydelig grad mindske de boligmæssige ulemper ved ophold i eget hjem.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 4. juni 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 1. juli 2009

• Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling

De har søgt om etablering af badeværelse som en tilbygning.

De fik i 2007 stillet diagnosen amyotrofisk lateral sklerose. Det eksisterende badeværelse i Deres hus er for lille, når De får behov for personlig hjælp.

Kommunen meddelte afslag på hjælp til etablering af nyt badeværelse i forbindelse med soveværelset og til indretning af badeværelse i eksisterende værelse i henhold til servicelovens § 116, stk. 1.

Kommunen vurderede, at der var tale om en omfattende og bekostelig ændring.

Kommunen henviste Dem til i stedet at søge en af kommunens handicapegnede boliger.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse.

Efter nævnets afgørelse var De berettiget til støtte til etablering af et badeværelse i et af husets eksisterende værelser.

Nævnet havde lagt afgørende vægt på, at etablering af et badeværelse i form af en tilbygning er en så omfattende og bekostelig ændring, at der skal tages hensyn til den forventede fremtidige udvikling og de brugsmæssige fordele. Nævnet fandt, at udgiften til en tilbygning ikke kunne anses for rimelig i forhold til de fremtidige brugsmæssige fordele.

Nævnet havde dog også lagt afgørende vægt på, at De og Deres ægtefælle havde boet i huset en lang årrække og at de ønskede at blive boende. Ligeledes havde nævnet lagt afgørende vægt på, at huset var i et plan og i øvrigt var istandsat på en sådan måde, at huset fremstod handicapvenligt. Endelig havde nævnet også lagt vægt på, at såfremt der etableredes badeværelse i det eksisterende værelse ville De kunne blive boende i huset under sin sygdom uden behov for yderligere ændringer.

Deres ægtefælle har for Dem klaget over denne afgørelse.

I klagen er det anført, at, De ikke forstår, at man tilbyder indretning af et badeværelse i et eksisterende værelse, som hvis det bliver aktuelt helt vil fjerne grundlaget for bl.a., at deres udviklingshæmmede datter vil kunne være så meget hjemme og overnatte og ikke mindst datteren og børnebørnene fra sjælland, som ofte kommer hjem for at se til Dem.

De havde aldrig søgt om indretning af et badeværelse i et eksisterende værelse. Det vil dels ødelægge huset, og afstanden fra soveværelse og til badeværelse vil stadig være den samme, ca 14 m. Forskellen er kun, om man skal benytte døren til højre eller den til venstre.

De forstod heller ikke, hvorfor kommunen havde været så tilbageholdende med at være behjælpelig med ændring af eksisterende badeværelse, som fungerede på klagetidspunktet efter egen indsats.

Nævnet har bl.a. anført, at det forslag, som kommunen har forholdt sig til i afgørelsen havde nævnet fundet opfyldte behovet for, at boligen bliver egnet som opholdssted.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at belyse Ankestyrelsens praksis for hjælp til boligændring, herunder hvilken betydning, der kan tillægges den forventede fremtidige udvikling samt overvejelser om mere hensigtsmæssige løsninger til afhjælpning af boligforholdene.