Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 81-10 om merudgifter - handicaprettede kurser

Resume:

Kommunen var berettiget til at afslå dækning af udgifter i forbindelse med et handicaprettet kursus efter bestemmelsen i serviceloven om hjælp, støtte og omsorg. Kurset var for svagtseende og deres pårørende med henblik på håndtering af dagligdagen for den svagtseende.

Begrundelsen var, at udgifter til og i forbindelse med handicaprettede kurser, som det ansøgte, dækkes efter reglerne om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 85 og § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om dækning af udgifter til transport og undervisning i forbindelse med et kursus om retinitis pigmentosa arrangeret af Dansk Blindesamfund

Resultatet er:

• Vi tiltræder nævnets afgørelse

Det betyder, at du ikke har ret til dækning af udgifterne.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Udgifter til og i forbindelse med handicaprettede kurser, som det du har ansøgt om, dækkes efter reglerne om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Ankestyrelsen har herved lagt til grund, at kurser tilrettelagt uden for den kommunale forvaltning som udgangspunkt ikke dækkes efter § 85.

Ankestyrelsen har herved lagt vægt på bemærkningerne i forarbejderne til serviceloven. Det fremgår således af bemærkningerne til lovens § 100 (lovforslagets § 82), at de merudgifter, der dækkes, er ifølge hidtidig praksis f.eks. dokumenterede ekstraudgifter til vask og hygiejne, kurser, særligt tøj, kost, befordring og medicin.

Personer, der – som dig – modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, er ikke berettiget til dækning af merudgifter efter serviceloven, medmindre de tillige er bevilget borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Bemærkninger til klagen

Dansk Blindesamfund har oplyst, at der er efter rådgivning i hjemmet ikke er iværksat foranstaltninger, at det kursus du er blevet tilbudt omhandlede ikke den sygdom du har, og at du intet udbytte fik af kurset samt at det ansøgte kursus er målrettet din brugergruppe og tilrettelagt så principperne i § 85 er opfyldt.

Vi bemærker, at det oplyste ikke har betydning for vores vurdering af om du er berettiget til dækning af de ansøgte udgifter.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 7. juli 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 4. august 2009

• Nævnets genvurdering

• Mail fra dig af 23. oktober 2009 med bilag

A Kommune har givet afslag på dækning af kursusudgifter efter servicelovens § 85 og § 100 samt oplyst, at man vil være behjælpelig med at søge om pensionstillæg. Efterfølgende er givet afslag på personligt tillæg grundet for højt rådighedsbeløb.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at bestemmelsen ikke omfatter egentlig undervisning, materialer og lignende.

Dansk Blindesamfund har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at der er efter rådgivning i hjemmet ikke iværksat foranstaltninger, at det kursus du er blevet tilbudt omhandlede ikke den sygdom du har, og at du intet udbytte fik af kurset samt at det ansøgte kursus er målrettet din brugergruppe og tilrettelagt så principperne i § 85 er opfyldt.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare hjemlen til dækning af kursusudgifter, materialer og ledsagelse ved deltagelse i kursus for svagtseende og deres pårørende med henblik på håndtering af dagligdagen for den svagtseende.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2018, da den ikke længere har vejledningsværdi.