Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 87-10 om kontanthjælp - tilbagebetaling - oplysningspligt - mod bedre vidende - påbegyndelse af uddannelse - SU

Resume:

Ansøger, der modtog kontanthjælp, havde ikke opfyldt sin oplysningspligt i forhold til at underrette kommunen om, athun varpåbegyndt uddannelse, der var SU-berettiget. Ansøger havde underskrevet flere erklæringer fra kommunen, hvoraf fremgik, at hun havde pligt til at give kommunen oplysninger om ændringer i forholdene.

Da kontanthjælpen var modtaget uberettiget og mod bedre vidende, skulle ansøger tilbagebetale kontanthjælp fra det tidspunkt, hvor hjælpen kunne være standset, såfremt oplysningspligten var opfyldt.

Da ansøger ikke var omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde, kunne der ikke ydes kontanthjælp under uddannelsesforløbet.

Love:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009 - § 11, stk. 2

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 91 og § 12

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 37 og § 38

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1282 af 14. december 2004 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp og starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde - § 1 og § 2

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt oplysningspligten er tilsidesat, og om der på baggrund heraf skal ske tilbagebetaling.

Resultatet er

• Du har tilsidesat din oplysningspligt

Det betyder, at du skal tilbagebetale den kontanthjælp, som du har modtaget for januar 2009.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Du skal tilbagebetale den del af kontanthjælpen, som du fik udbetalt den 30. december 2008, og som var beregnet til at dække forsørgelsen i januar 2009, idet hjælpen på dette tidspunkt ville være blevet standset, såfremt du havde opfyldt din oplysningspligt.

Vi har lagt vægt på, at man som kontanthjælpsmodtager har oplysningspligt, såfremt der sker ændringer i ens forhold. Dette følger af § 11, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Du har den 27. oktober 2005, den 5. december 2005, den 10. december 2007 og den 14. september 2008 underskrevet erklæringer om, at du har pligt til at give oplysninger til kommunen om ændringer i forhold, der kan have betydning for hjælpen, og at undladelse af at afgive oplysninger kan medføre krav om tilbagebetaling og politianmeldelse.

På trods af ovenstående har du ikke oplyst kommunen om, at du startede uddannelse i januar 2009.

Du burde således have indset, at hjælpen blev ydet med urette.

Ifølge aktivlovens § 12, så kan der ikke ydes hjælp til personer under uddannelse.

Endvidere fremgår det af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 37 og § 38 blandt andet, at personer under 30 år, der modtager kontanthjælp alene på grund af ledighed ikke kan modtage tilbud til en SU berettigende uddannelse.

Du modtager kontanthjælp på grund af ledighed, og du vil derfor ej heller jf. ovenstående bestemmelser være berettiget til kontanthjælp under uddannelsen.

Endelig fremgår det af bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp mv., at der kan ydes hjælp til uddannelsessøgende, såfremt bekendtgørelsens betingelser er opfyldte.

Du opfylder ikke disse betingelser, og du er derfor ikke berettiget til kontanthjælp efter denne bekendtgørelse.

Du er således ikke omfattet af reglerne, der gør det muligt at modtage kontanthjælp under uddannelse, og Beskæftigelsesudvalget finder, at du skal tilbagebetale hele den udbetalte kontanthjælp, idet tilbagebetalingspligten allerede opstår, da du påbegyndte uddannelsen og ikke oplyste kommunen herom.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 19. august 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 15. september 2009

• Nævnets genvurdering

• Beskæftigelsesankenævnets brev af 15. oktober 2009, notat af 20. oktober 2009 og Beskæftigelsesankenævnets brev af 27. oktober 2009

Det fremgår af sagen, at du den 5. januar 2009 startede på en SU berettigende uddannelse. Du fik den 8. januar 2009 meddelelse om, at du var SU berettiget, og SU blev udbetalt den 15. januar 2009. Du fik i samme periode udbetalt kontanthjælp.

Kommunen traf den 2. februar 2009 afgørelse om, at du uretmæssigt havde modtaget kontanthjælp i perioden 1.-31. januar 2009, idet du var påbegyndt uddannelse og havde modtaget SU.

Kommunen vurderede, at du mod bedre vidende havde modtaget kontanthjælp, og at du ikke havde overholdt oplysningspligten.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse den 19. august 2009, idet nævnet fandt, at du alene skulle tilbagebetale den del af kontanthjælpen, som var beregnet til at dække din forsørgelse i perioden den 15. til 31. januar 2009.

Kommunen har den 15. september 2009 klaget over nævnets afgørelse, og kommunen gør gældende, at du for hele januar måned har oppebåret dobbelt forsørgelsesgrundlag.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, hvorvidt oplysningspligten er tilsidesat, om der er modtaget kontanthjælp mod bedre vidende samtidig med SU, og hvis dette er tilfældet, hvorvidt der er tilbagebetalingspligt.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 21-19.