Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998 med de ændringer, der følger af § 8 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, § 30 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, §§ 2 og 5 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, § 28 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 2 i lov nr. 1299 af 20. december 2000 og lov nr. 392 af 6. juni 2002.

I. Afgiftspligtige virksomheder

§ 1. Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser.

    Stk. 2.8)  Afgiftspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke virksomhedens aktiviteter vedrørende:

1) folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, daghøjskoleundervisning og folkeuniversitetsvirksomhed, jf. afsnittene I, II a og III i folkeoplysningsloven, samt amatørsport i øvrigt,

2) undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud,

3) undervisning i børnehaveklasse og 1.-10. klasse, når der hertil modtages statslige tilskud,

4) udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

5) persontransport, når transporten sker direkte til eller fra udlandet.

§ 2. Virksomheder, der er afgiftspligtige, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteregionen, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Virksomheden skal kun registreres, såfremt afgiftsgrundlaget efter § 4 overstiger 80.000 kr. årligt.

    Stk. 3. Offentlige virksomheder er undtaget fra registreringspligten.

    Stk. 4. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, 1. pkt., der opgør afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2, skal kun anmeldes til registrering, hvis de beskæftiger lønnet arbejdskraft.

§ 2 a. Skatteministeren kan bestemme, at følgende virksomheder omfattet af registreringspligten kan fritages for at betale afgift:

1) Religiøse samfund.

2) Virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler.

§ 3. Told- og skatteregionen udsteder et bevis til virksomheder, der er registreret efter § 2.

    Stk. 2. Anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage før, virksomheden påbegyndes. Ændringer i registreringsforholdene skal anmeldes senest 8 dage efter, at ændringen er sket.

    Stk. 3. Såfremt en virksomhed ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

    Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fællesregistrering af flere virksomheder og om delregistrering af virksomheder, der har samme ejer.

II. Afgiftsgrundlag og afgiftssats

§ 4. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5. Virksomhedens overskud eller underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. pkt. tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. og 3. pkt. medregnes ikke overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet.

    Stk. 2. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af 90 pct. for følgende virksomheder:

1) Virksomheder inden for den finansielle sektor, der omfatter virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta.

2) Lotterier, Tipstjenesten og lign. Til disse virksomheders afgiftsgrundlag medregnes også lotterikollektioner og indleveringssteder for tips m.v., for så vidt angår virksomheden med lodsedler, tips m.v.

3) Turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed.

4) Organisationer, fonde, foreninger, herunder almennyttige boligselskaber, loger m.v.

    Stk. 3. Ved opgørelsen af lønsummen skal aflønning i naturalier medregnes til lønsummen i det omfang, de berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.

    Stk. 4. Virksomheder, der både udøver aktiviteter efter § 1, stk. 1, 1. pkt., og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling af virksomheden foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og overskud eller underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af virksomheden henholdsvis den øvrige del af virksomheden. For virksomheder, der både skal opgøre afgiftsgrundlaget efter stk. 1 og stk. 2, skal der foretages en tilsvarende fordeling. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af afgiftsgrundlaget efter 1. og 2. pkt.

    Stk. 5. For virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, er afgiftsgrundlaget værdien af virksomhedens salg af aviser.

§ 5. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 1, er afgiften 3,08 pct. af afgiftsgrundlaget.

    Stk. 2. For virksomheder, omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften 5,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen.

    Stk. 3. For virksomheder omfattet af § 4, stk.2, nr. 2, 3 eller 4, er afgiften 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen.

    Stk. 4. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 5, er afgiften 2,50 pct. af afgiftsgrundlaget.

III. Opgørelse og indbetaling af afgiften

§ 6. Opgørelsesperioden er kvartalet, jf. dog §§ 6 a og 6 b.

    Stk. 2.7)  § 2, stk. 1, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1.

    Stk. 3.3)  7) Virksomheder skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse.

§ 6 a. For virksomheder, der opgør afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 1, skal der foretages en foreløbig opgørelse og indbetaling af afgiften alene på grundlag af virksomhedens lønsum. Opgørelsesperioden for den foreløbige opgørelse er kvartalet. Den endelige opgørelse og indbetaling af afgiften på grundlag af virksomhedens samlede afgiftsgrundlag skal foretages efter reglerne i § 6 b.

    Stk. 2.3) Virksomhederne skal efter udløbet af hver opgørelsesperiode angive virksomhedens lønsum og afgiftens størrelse.

§ 6 b.3) Den foreløbige opgørelse og indbetaling af afgift efter § 6 a skal reguleres i forhold til virksomhedens samlede afgiftsgrundlag efter § 4, stk. 1. Reguleringen skal foretages efter udløbet af virksomhedens indkomstår. Ved den endelige opgørelse og indbetaling af afgiften er opgørelsesperioden virksomhedens indkomstår.

    Stk. 2. Personligt ejede virksomheder skal senest den 15. august, der følger mindst 5 måneder efter indkomstårets udløb, til told- og skatteregionen angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 3. Andre virksomheder end personligt ejede skal senest den 15. i den ottende måned efter udløbet af den måned, hvori indkomståret udløber, angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

    Stk. 4.3) Virksomheder skal ved indbetaling af afgift efter denne bestemmelse fratrække tidligere indbetalt afgift efter § 6 a vedrørende virksomhedens indkomstår. Såfremt virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endeligt opgjorte afgift, finder § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.

    Stk. 5.3) Dør indehaveren af en registreret virksomhed, skal der ikke foretages en endelig opgørelse og indbetaling af afgift efter stk. 1. Virksomhedens foreløbige angivelser og indbetalinger af afgift efter § 6 a, stk. 1, der vedrører perioden fra afslutning af virksomhedens seneste indkomstår og indtil dødsfaldet, er endelige. Arvingerne eller bobestyreren kan dog vælge at foretage en endelig opgørelse og angive virksomhedens afgiftsgrundlag og afgift for denne periode, når virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endelige afgift. Tilbagebetaling af afgift sker efter reglerne i stk. 4.

    Stk. 6.3) Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af stk. 2 og 3.

§ 6 c. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 4, 2. pkt., gælder reglerne i § 6 a og § 6 b for afgift, der beregnes efter § 4, stk. 1. Reglerne i § 6 gælder for afgift, der beregnes efter § 4, stk. 2.

§ 7.3) (Ophævet)

§ 8.3) (Ophævet)

§ 9. For virksomheder, der kun drives i kort tid, kan told- og skatteregionen fastsætte, at opgørelsesperioden er det tidsrum, i hvilket virksomheden drives. Regionen kan endvidere for sådanne virksomheder forkorte fristerne for indsendelse af angivelse og indbetaling af afgift.

§ 10. Såfremt en virksomhed gentagne gange ikke har indbetalt afgiften rettidigt, kan told- og skatteregionen forkorte opgørelsesperioden samt fristen for angivelse og indbetaling af afgiften. Det samme gælder:

1) Såfremt virksomheden eller dens indehaver:

a) ved udlæg er fundet ude af stand til at betale sin gæld,

b) har standset sine betalinger,

c) er under frivillig akkord eller likvidation eller

d) er under konkursbehandling eller der er åbnet forhandling om tvangsakkord.

    Stk. 2. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, skal arvingerne eller bobestyreren senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama foretage angivelse efter § 6, stk. 2, eller § 6 a, stk. 2, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen.

    Stk. 3. Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, omfattes indbetaling af afgift efter § 6 b for et tidligere afsluttet indkomstår, for hvilket angivelsesfristen efter § 6 b, stk. 2, ikke er udløbet, og angivelse ikke er sket ved dødsfaldet, ikke af proklamaet, jf. § 83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.

§ 10 a.4)  5)  Ved anmeldelse til registrering af en virksomhed gælder § 11 A, stk. 1, 2, 4 og 5, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 11.3) (Ophævet)

§ 12. For betaling af afgift efter denne lov hæfter den, der som ejer, forpagter eller lignende driver virksomheden for egen regning. Er flere virksomheder, der ikke har samme ejer, fællesregistreret, jf. § 3, stk. 4, hæfter de pågældende solidarisk for betaling af afgift vedrørende de virksomheder, der er omfattet af den fælles registrering. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herværende repræsentant efter § 3, stk. 3, hæfter denne og virksomheden solidarisk for betaling af afgiften.

§ 13.3) (Ophævet)

§ 13 a.3) (Ophævet)

§ 13 b.3) (Ophævet)

IV. Kontrolbestemmelser

§ 14.2)  De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

    Stk. 2.2) Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede skal yde de statslige told- og skattemyndigheder fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

    Stk. 3. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteregionen.

§ 15.2) Politiet yder de statslige told- og skattemyndigheder bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 14. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

    Stk. 2. De kommunale skattemyndigheder skal give told- og skatteregionen oplysning om forhold af betydning for kontrollen med opkrævning af afgift, som de under den skattemæssige kontrol bliver opmærksom på.

    Stk. 3. Skatteministeren kan pålægge de kommunale skattemyndigheder i forbindelse med den skattemæssige kontrol at indhente oplysninger af betydning for kontrollen med opkrævede afgiftsbeløb. Virksomhederne skal efter anmodning give skattemyndighederne sådanne oplysninger.

V. Klagebestemmelser

§ 16. Skatteministeren kan bemyndige de statslige told- og skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 17. Landsskatteretten påkender klager over de statslige told- og skattemyndigheders afgørelser i 1. instans af:

1) Spørgsmål om afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder efter § 1, § 2, stk. 3, og § 2 a.

2) Spørgsmål om afgiftsgrundlaget efter § 4.

3)3) (Ophævet)

    Stk. 2. Reglerne i skattestyrelseslovens kapitler 3 og 3 A finder anvendelse ved klage til Landsskatteretten efter stk. 1.

§ 17 a. (Ophævet)

VI. Straffebestemmelser

§ 18. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1)3) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med opkrævet afgift.

2)3) Overtræder § 2, stk. 1, § 3, stk. 2 eller 3, § 6, stk. 2, § 6 a, stk. 2, § 6 b, stk. 2 eller 3, § 10, stk. 2, § 14, stk. 2 eller 3, § 15, stk. 3, 2. pkt., eller § 21, stk. 2.

3)4) 5) (Ophævet)

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3.6)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

    Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

    Stk. 5.3) §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

§ 19.3) (Ophævet)

VII. Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 20.1)  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af loven, herunder regnskabsbestemmelser, og foreskrive kontrolforanstaltninger. Regnskabet kan føres i fremmed valuta efter reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven. Skatteministeren kan fastsætte særlige regler for omregning mellem et regnskab i fremmed valuta og angivelse af afgiftstilsvaret i dansk mønt.

§ 21. Loven træder i kraft den 1. juli 1990.

    Stk. 2. Registreringspligtige virksomheder skal anmeldes til registrering hos told- og skatteregionen senest den 1. juni 1990.

§ 22. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 3. september 2002
Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

1) Indsættelse af § 20, 2. pkt., er sket ved § 8 i lov nr. 1056 af 23. december 1998, der trådte i kraft den 1. januar 1999, jf. lovens § 16.

2) Nyaffattelse af § 14, stk. 1 og 2, og § 15, stk. 1, er sket ved § 30 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, der trådte i kraft den 4. juni 1999, jf. lovens § 33, stk. 1.

3) Nyaffattelse af § 6, stk. 2 (ændret ved note 7 og bliver herefter stk. 3), ophævelse af § 6, stk. 3 og 4, nyaffattelse af § 6 a, stk. 2, ophævelse af § 6 b, stk. 4 og 6-9, (stk. 5 bliver herefter stk. 4, og stk. 10 og 11 bliver stk. 5 og 6), nyaffattelse af § 6 b, stk. 5, (der bliver stk. 4), ændring af § 6 b, stk. 10, (der bliver stk. 5), ophævelse af § 7, § 8, § 11, §§ 13-13b og § 17, stk. 1, nr. 3, og § 19, ændring af § 18, stk. 1, nr. 1 og 2, indsættelse af § 18, stk. 5, er sket ved § 1 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. lovens § 47, stk. 1.

4) Indsættelse af § 10 a og § 18, stk. 1, nr. 3 (ændret ved note 5), er sket ved § 2 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 3. juni 2000, jf. lovens § 7, stk. 1.

5) Nyaffattelse af § 10 a og ophævelse af § 18, stk. 1, nr. 3, er sket ved § 5 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001, jf. lovens § 7, stk. 1, 2. pkt.

6) § 18, stk. 3, er ændret ved § 28 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, der trådte i kraft den 1. juli 2001, jf. lovens § 58. Hvis der den 1. juli 2001 eller senere skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse, for hvilken straf af hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som tidligere hæfte, jf. lovens § 59.

7) Indsættelse af § 6, stk. 2, (stk. 2 bliver herefter stk. 3) er sket ved § 2 i lov nr. 1299 af 20. december 2000, der trådte i kraft den 1. januar 2001 og har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere, jf. lovens § 5, stk. 1 og 3.

8) Nyaffattelse af § 1, stk. 2, er sket ved lov nr. 392 af 6. juni 2002, der trådte i kraft den 1. juli 2002, jf. lovens § 2.