Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 98-10 om bilstøtte - kørselsbehov - gangdistance - benamputation - andre kørselsordninger

Resume:

Der var ikke grundlag for bilstøtte til en benamputeret og fysisk og psykisk traumatiseret flygtning.

Ansøger var amputeret på højre underben og brugte benprotese. Han havde endvidere post traumatisk stress syndrom. Ansøger kunne gå ca. 200 meter ved hjælp af albuestokke og med indlagte pauser. Gangdistancenvar ikkebetydeligt nedsat. Kuldefølsomhed og fantomsmerter ved ansøgers benstump udgjorde ikke et særligt skånebehov.

Der var oplyst et betydeligt kørselsbehov til daglige indkøb, lægebesøg og genoptræning, besøg hos venner rundt om i landet, samt ferieture og ture i naturen. Det blev vurderet, at kørselsbehovet mere hensigtsmæssigt kunne tilgodeses ved andre ordninger, herunder ved brug af el-scooter til kørsel i nærområdet og handicapbefordring og befordring med DSB’s handicapbefordring over længere afstande.

Ved vurderingen af handicapbefordringen blev der lagt vægt på det antal ture, der årligt kunne opnås henholdsvis indenfor og udenfor kommunens grænser, og at der efter aftale kunne opnås spontane ture mod betaling af et ekstra gebyr. Der blev også lagt vægt på, at der ved benyttelse af handicapbefordring og DSB var mulighed for at medtage såvel en rollator som en el-scooter.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 114

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 - § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, nr. 3, § 3, stk. 3, § 7 og § 11

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i kommunens sag om støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og tilskud til erhvervelse af kørekort for NN

Resultatet er:

• NN har ikke ret til støtte til køb af bil

• NN har heller ikke ret til afgiftsfritagelse eller tilskud til erhvervelse af kørekort

Det betyder, at det bevilgede billån skal afvikles og at den bevilgede bil skal tilbageleveres indenfor en rimelig frist.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Begrundelsen for afgørelsen

Det er en betingelse for at opnå støtte til køb af bil, at der er behov for kørsel, der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgers funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Afgørelsen af, om der kan bevilges støtte til køb af bil vil bero på en samlet vurdering, der omfatter alle væsentlige forhold af betydning for sagen.

Der skal herunder blandt andet ses på ansøgerens sociale og helbredsmæssige forhold. Det samlede kørselsbehov skal sammenholdes med ansøgers alder, almenstilstand og forholdene i øvrigt, og det skal samtidig vurderes, om kørselsbehovet i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger.

Begrundelsen for vores afgørelse er, at vi efter en konkret, individuel og samlet vurdering af ansøgers forhold, hans evne til gå og muligheder for at blive kørt ved individuelle kørselsordninger finder, at hans evne til at færdes uden brug af bil ikke er væsentlig forringet.

Ved en gangtest foretaget af kommunen er det konstateret, at ansøger kan gå ca. 200 m ved hjælp af albuestokke og med indlagte pauser. Vi har lagt til grund, at ansøger har en højresidig underbensamputation, i hvilken forbindelse han har en benprotese. Ansøger har som følge af torturering udviklet PTSD og kroniske smerter. Han har derudover fået konstateret hepatitis B og C.

Vi finder, at ansøgers gangdistance ikke er betydeligt nedsat.

Vi finder ikke, at ansøgers fantomsmerter og kuldefølsomhed ved benstumpen medfører, at der foreligger et udtalt skånebehov overfor benstumpen.

Der er oplyst et kørselsbehov i forbindelse med daglige indkøb, lægebesøg og genoptræning, indkøb i Tyskland, besøg hos venner i henholdsvis X, X,X og X, samt ferieture og ture i naturen.

Vi finder, at ansøgers kørselsbehov – ud fra en samlet, konkret vurdering, mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger.

Vi har herunder lagt vægt på, at kommunen har bevilget ansøger en el-scooter, som kan dække hans behov for kørsel i nærområdet. Vi har dernæst lagt vægt på, at ansøger kan anvende handicapbefordring med X trafik, som kan udfylde hans behov for transport over længere afstande.

Vi har i forbindelse med vurderingen af handicapbefordringen lagt vægt på det antal ture, der årligt kan opnås henholdsvis indenfor og udenfor kommunens grænser, og at der efter aftale kan opnås spontane ture mod betaling af et ekstra gebyr. Vi har endvidere lagt vægt på, at der ved benyttelse af handicapbefordring vil være mulighed for at medtage såvel en rollator som en el-scooter.

Vi har også i vores vurdering inddraget DSB’s handicapbefordring, som giver mulighed for at tage kørestole og el-scootere med i toget, og brugere af kørestole og el-scootere kan ved forudgående bestilling få hjælp til på- og afstigning af toget. Togtrafik vil derfor også kunne benyttes over længere strækninger.

Vi er opmærksomme på, at ansøger har angivet et betydeligt kørselsbehov. Men vi finder på baggrund af en vurdering af ansøgers alder, almentilstand og forholdene i øvrigt, at ansøgers samlede kørselsbehov under hensyn til hans funktionsevne kan tilgodeses ved brug af el-scooter og de transportordninger, som vi har beskrevet ovenfor.

Bemærkninger til klagen

Ansøger har oplyst, at hans hustru har problemer med bl.a. blodmangel, lavt blodtryk og ondt i ryggen. Hustruen er for tiden på barselsorlov, og der ikke taget stilling til, om hun skal i aktivering eller på sprogskole når barselsperioden ophører. Det er svært for ansøger at klare daglige indkøb og transport af børnene til og fra børnehaven på sin el-scooter. Ansøger kan ikke benytte offentlige transportmidler. Det er vanskeligt for ansøger at transportere børnene, hvis de skal indbringes akut til læge eller sygehus eller når de skal til idræt eller andre fritidsaktiviteter. Ansøger kan kun dyrke svømning, der gavner hans muskelspændinger. Ansøger får smerter i benstumpen ved kuldepåvirkning og dermed et øget smerteniveau med afledt søvnbesvær. El-scooteren punkterer ofte, hvilket påfører ham ekstra udgifter. El-scooter og handicapkørsel er ikke egnede alternativer til brug af egen bil.

Vi bemærker, at vi ikke finder, at ansøgers oplysninger giver grund for bevilling af støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse eller tilskud til erhvervelse af kørekort. Vi henviser til begrundelsen for vores afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 15. oktober 2008

• Kommunens klage af 3. november 2008 til Ankestyrelsen

• Nævnets genvurdering af afgørelsen

• De oplysninger, der er fremkommet i sagen ved vores henvendelser til ansøger og kommunen, og som ansøger og kommunen har kommenteret

Sagsfremstilling

Der er tale om en 35-årig mand, krigsskadet, traumatiseret flygtning fra X. Manden er indrejst i DK i X. Er gift med 33-årig kvinde. De har 3 fælles børn på hhv. 10 måneder, 3 år og 5 år.

Manden blev ramt af granat for 17 år siden og fik i den forbindelse bl.a. en højresidig underbensamputation. Han har en benprotese, som han bruger.

Kommunen gav afslag på ansøgning om støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og tilskud til erhvervelse af kørekort.

Begrundelsen for afgørelsen var, at det blev vurderet, at ansøgers regelmæssige daglige kørselsbehov ikke havde et sådant omfang, at bevilling af bil ville kunne lette den daglige tilværelse i væsentlig grad. Det blev endvidere vurderet, at ansøgers kørselsbehov ville kunne tilgodeses ved benyttelse af klagers el-scooter og ved benyttelse af andre kørselsordninger, f.eks. handicapbefordring.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse, således at ansøger var berettiget til støtte til bil, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ikke var tale om et meget lille kørselsbehov, der mere hensigtsmæssigt kunne løses på anden vis. Der blev endelig lagt vægt på, at ansøger ikke ville være i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Kommunen har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at Kommunen finder, at nævnet har truffet afgørelse på grundlag af et kørselsbehov, som kommunen har vurderet som begrænset og muligt at dække på anden vis.

Nævnet har ved sin genvurdering af klagen, anført, at ansøger er berettiget til støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse samt tilskud til kørekort, idet han anses som omfattet af personkredsen for servicelovens § 114 samt, at hans kørselsbehov ikke kan dækkes af offentlige transportmidler, handicap-kørselsordning eller lignende.

Nævnet finder endvidere, at et el-køretøj ikke kan dække ansøgers daglige transportbehov i forbindelse med at bringe og hente børn i daginstitution, besøge familie og venner, tage på ture/ferier og i øvrigt klare daglige gøremål.

Nævnet fremhæver endelig, at det fremgår af sagens oplysninger, at ansøgers hustru har helbredsmæssige problemer.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, hvilken betydning el-køretøjer og kørselsordninger for handicappede, samt andre familiemedlemmers hjælp til daglige forpligtelser har for berettigelsen til støtte til køb af bil, jf. servicelovens § 114

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.