Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 100-10 om merudgifter - sandsynliggjorte udgifter - transport - behandling - kontrolundersøgelse - diabetiker

Resume:

Transportudgiften til kontrolbesøg for diabetes på hospital skulle medtages med det fulde beløb ved beregningen af merudgifter.

Kommunen var ikke berettiget til at reducere transportudgiften til kontrolbesøgene med den begrundelse, at kontrolbesøgene kunne kombineres med andre ærinder i byen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om merudgifter til kontrolbesøg på hospital.

Resultatet er:

• Transportudgiften til kontrolbesøg for diabetes på hospital skal medtages med det fulde beløb ved beregningen af merudgiftsydelse.

Det betyder, at A Kommunes afgørelse hjemvises til fornyet beregning og afgørelse om din merudgiftsydelse.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY.

Vi har ikke taget stilling til spørgsmålet om beregning af udgifterne til juice, da dette spørgsmål er blevet hjemvist til A Kommune ved Det sociale Nævns afgørelse af 8. oktober 2009.

Begrundelsen for afgørelsen

Udmåling af tilskuddet til nødvendige merudgifter sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte.

Begrundelsen for afgørelsen er, at de årlige udgifter til transport til kontrolbesøg på hospital er blevet sandsynliggjort af dig.

Der er ikke hjemmel til at lade transportudgiften til nødvendig behandling og kontrolbesøg indgå med et lavere beløb end det dokumenterede. A Kommune har således ikke været berettiget til at reducere transportudgiften til kontrolbesøg på hospital med den begrundelse, at kontrolbesøgene kunne kombineres med andre ærinder i byen.

Vi har lagt til grund, at du har sandsynliggjort, at du har årlige transportudgifter til kontrolbesøg på hospital to gange månedlig på ca. 440 kr.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 27. april 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 25. maj 2009

• Nævnets genvurdering af 8. oktober 2009

Sagsfremstilling

Du er diabetiker og har tidligere fået dækning af nødvendige merudgifter i forbindelse med din lidelse.

A Kommune traf i 2008 afgørelse om, at du ikke længere var berettiget til nødvendige merudgifter, da dine merudgifter udgjorde under 6.000 kr. årligt.

Kommunen anførte, at den havde ret til at skønne over de nødvendige merudgifter til transport, og at kørsel til kontrolbesøg på hospital kunne kombineres med ærinder i byen, hvorfor der kun var medtaget en transportudgift på 200 kr. årligt.

Det Sociale Nævn tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet vurderede, at der var godkendte udgifter til medicin på 3270 kr. og udgifter til diabeteskost på 1838 kr. årligt, det vil sige i alt 5208 kr. årligt. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at udgiften til juice er indeholdt i udgiften til diætkost.

Nævnet fandt videre ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at dine årlige merudgifter til kørsel var 200 kr.

Ved genvurdering i oktober 2009 besluttede nævnet, at kommunens afgørelse skulle hjemvises til fornyet afgørelse efter forinden at have sikret spørgsmålet om din berettigelse til merudgiftsydelse til juice yderligere belyst.

A Kommune vil træffe afgørelse, når kommunen har fået meddelelse om resultatet af klagesagen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 21.09.17, da den er erstattet af principafgørelse 70-17.