Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 102-10 om merudgifter - diabetes - druesukker - juice - lavt blodsukker

Resume:

Udgifter til druesukker eller juice til regulering af lavt blodsukker skulle efter en konkret vurdering indgå ved beregning af nødvendige merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes.

Afgørelsen om størrelsen af merudgifter til druesukker eller juice skulle træffes efter at have indhentet lægelige oplysninger og blodsukkermålinger om hyppigheden af de tilfælde, hvor ansøger havde lavt blodsukker.

Der blev lagt vægt på, at juice og druesukker kan være relevant for personer med insulinkrævende diabetes til regulering af tilfælde med lavt blodsukker.

Der blev endvidere lagt vægt på, at det af Servicestyrelsens rapport fra 2007-2008 om diabeteskost fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er indregnet udgifter til sukkerpræparater.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Bekendtgørelser:

Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 5 og § 6

Note:

Denne afgørelse afløser Principafgørelserne C-27-05 og C-28-05.

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om merudgifter til druesukker eller juice

Resultatet er

• Dine udgifter til druesukker eller juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde skal indgå ved beregningen af dine merudgifter.

• A kommune skal træffe afgørelse om dine merudgifter efter at have indhentet lægelige oplysninger og blodsukkermålinger fra dig selv om hyppigheden af de situationer, hvor du har lavt blodsukker/følingstilfælde.

Vi er således kommet til et andet resultat end Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen YY vedrørende merudgifter til druesukker og juice.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens begrundelse for afgørelsen er, at det efter en konkret og individuel vurdering findes godtgjort, at du har nødvendige, særskilte merudgifter til druesukker eller juice.

Vi har lagt vægt på oplysningerne i sagen sammenholdt med dine oplysninger om, at du jævnligt har tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har behov for at regulere dit blodsukker med sukkerpræparater.

Vi har dernæst lagt vægt på Servicestyrelsens undersøgelse/rapport fra 2007-2008 om diabeteskost. Af rapporten fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er taget højde for/indregnet udgifter til sukkerpræparater.

Der er heller ikke skelnet mellem type 1 og type 2 diabetikere, og der er ikke taget hensyn til udgifter, som specielt type 1 diabetikere har i form af udgifter til druesukker, juice eller andre produkter, som anbefales.

Det fastslås i rapporten, at juice og druesukker kan være relevant særligt for type 1 diabetikere til behandling af tilfælde af lavt blodsukker.

På baggrund af rapportens indhold, de lægelige udtalelser i sagen og dine egne oplysninger finder vi det sandsynliggjort, at det er nødvendigt for dig at regulere dit blodsukker ved hjælp af druesukker eller juice i et omfang, der ligger ud over, hvad andre ikke-handicappedes almindelige forbrug til sukkerpræparater er.

Vi har lagt til grund, at sukkerpræparater i tilfælde af lavt blodsukker normalt ikke ydes som en del af behandlingsindsatsen overfor diabetikere.

Du har derfor særskilte merudgifter hertil.

Vi finder, at der er behov for at indhente lægelige oplysninger og blodsukkermålinger med henblik på en konkret vurdering af omfanget af de tilfælde, hvor du har lavt blodsukker/følingstilfælde, som du indtager druesukker eller juice til regulering af.

Sagsfremstilling

Du har en insulinkrævende diabeteslidelse af type 1, som du har søgt om dækning af merudgifter til. Du har i den forbindelse anført, at du har udgifter til juice på 720 kr. årligt og udgifter til druesukker på 702 kr. årligt.

A Kommune traf i december 2008 afgørelse om, at du ikke var berettiget til et tilskud til dækning af dine sandsynliggjorte merudgifter.

Det sociale nævn stadfæstede A Kommunes afgørelse.

Begrundelsen var, at de skønnede merudgifter blev opgjort til 5.641,00 kr. og dermed ikke udgjorde mindst 6.000,00 kr. på årsbasis.

Der ville efter nævnets opfattelse kun være få tilfælde, hvor indtagelse af druesukker og juice ville være påkrævet. Det var nævnets generelle vurdering, at lavt blodsukker/insulinføling mere end 2 gange ugentlig var tegn på, at sygdommen ikke var korrekt reguleret samt at der var behov for sådan regulering. På denne baggrund fandt nævnet i lighed med kommunen, at der ikke var nødvendige merudgifter forbundet med dit forbrug af druesukker og juice.

Du ankede nævnets afgørelse og fremsendte skrivelse fra diabeteslæge F, som bekræftede behovet for brug af juice og druesukker, til akutbehandling i forbindelse med lavt blodsukker. Ydermere fremsendtes også en skrivelse fra Social og Sundhed, Diabetesforeningen.

Nævnet genvurderede i november 2009 sin afgørelse og fastholdt denne.

Nævnet vurderede, at der ikke forelå oplysning om behov for akutbehandling, der oversteg 2 ugentlige akutbehandlinger. Udgift til behandling i et sådant omfang ville på baggrund af diabetesforeningens takst for behandling med druesukker maksimalt udgøre kr. 234,- årligt (gns. kr.2,25 pr. behandling. )

Nævnet lagde vægt på, at din diabetes var velreguleret, at du havde oplyst, at du drak juice om natten, hvis blodsukkeret var lavt, når du kørte bil for at stabilisere blodsukkeret, når du dyrkede sport og havde behov for hurtige kulhydrater, samt at du i øvrigt ikke havde oplyst om hyppige behov for akutbehandling.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 8. juli 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 26. oktober 2009

• Nævnets genvurdering af 5. november 2009

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 22. december 2015, da den er erstattet af principafgørelse 111-15.