Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 103-10 om merudgifter - diabetiker - juice - druesukker - lavt blodsukker - ulykkesforsikring

Resume:

Udgifter til druesukker og juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde skulle efter en konkret vurdering medtages ved beregningen af merudgifter til en person med insulinkrævende diabetes. Udgift til tegning af ulykkesforsikring kunnederimod ikke medregnes, da den ikkekunne anses for en nødvendig merudgift.

Kommunen skulle lave en ny beregning af merudgifternepå grundlag afansøgers egne blodsukkermålinger og oplysninger om antal tilfælde af lavt blodsukker, samt oplysninger fra behandlende læge.

Der blev lagt vægt på, at ansøger jævnligt havde tilfælde af insulinføling, hvor hun havde behov for at regulere sit blodsukker med sukkerpræparater.

Der blev endvidere lagt vægt på, at det af Servicestyrelsens rapport fra 2007-2008 om diabeteskost fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er indregnet udgifter til sukkerpræparater.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 100

Bekendtgørelser:

Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 1124 af 25. november 2008 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse - § 1, § 5 og § 6

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om merudgifter til druesukker og juice og tegning af ulykkesforsikring

Resultatet er

• Du er ikke berettiget til dækning af merudgifter til tegning af ulykkesforsikring

• Du er berettiget til at få dine merudgifter til druesukker og juice i forbindelse med lavt blodsukker/følingstilfælde medtaget ved beregningen af dine merudgifter

• A Kommune skal lave en ny beregning af dine merudgifter på grundlag af dine blodsukkermålinger og dine oplysninger om antal tilfælde af lavt blodsukker, samt oplysninger fra behandlende læge

Det betyder, at vi tiltræder Det Sociale Nævn i StatsforvaltningenYY afgørelse vedrørende merudgifter til tegning af ulykkesforsikring, og at vi ændrer nævnets afgørelse vedrørende merudgifter til druesukker og juice.

Begrundelsen for afgørelsen vedrørende merudgifter til tegning af ulykkesforsikring

Vores begrundelse for afgørelsen er, at din merudgift i form af pristillæg ved din nuværende ulykkesforsikring i X forsikringsselskabikke en nødvendig merudgift.

Der kan ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.

Vi har lagt til grund, at du i forbindelse med din nuværende ulykkesforsikring betaler et pristillæg, fordi forsikringen dækker sukkersygefølger efter et ulykkestilfælde.

Vi har lagt vægt på, at din merudgift i form af pristillæg ved den tegnede ulykkesforsikring ikke er en nødvendig merudgift.

Vi har lagt vægt på, at der ydes gratis hjælp i sundhedssektoren til behandling af eventuelle skader. En ulykkesforsikring er en frivillig forsikring, som alene yder en ekstra økonomisk kompensation, som følge af en skade.

Vi har videre lagt vægt på, at sociallovgivningen giver mulighed for at dække eventuelle forsørgelsesmæssige behov og behov for anden hjælp i tilfælde af alvorlige skader.

Begrundelsen for afgørelsen vedrørende merudgifter til juice eller druesukker

Vores begrundelse for afgørelsen er, at det efter en konkret og individuel vurdering findes godtgjort, at du har nødvendige, særskilte merudgifter til druesukker eller juice.

Vi har lagt vægt på de lægelige oplysninger i sagen sammenholdt med dine oplysninger om, at du jævnligt har tilfælde af insulinføling, hvor du har behov for at regulere dit blodsukker med sukkerpræparater.

Vi har dernæst lagt vægt på Servicestyrelsens undersøgelse/rapport fra 2007-2008 om diabeteskost. Af rapporten fremgår, at der ved beregningen af udgifter til diætkost ikke er taget højde for/indregnet udgifter til sukkerpræparater.

Der er heller ikke skelnet mellem type 1 og type 2 diabetikere, og der er ikke taget hensyn til udgifter, som specielt type 1 diabetikere har i form af udgifter til druesukker, juice eller andre produkter, som anbefales.

Det fastslås dog i rapporten, at juice og druesukker kan være relevant særligt for type 1 diabetikere til behandling af anfald med lavt blodsukker.

På baggrund af rapportens indhold, de lægelige udtalelser i sagen og dine egne oplysninger finder vi det således sandsynliggjort, at det er nødvendigt for dig at regulere dit blodsukker ved hjælp af druesukker eller juice, og det i et omfang, der ligger ud over, hvad andre ikke-handicappedes almindelige forbrug af sukkerpræparater er.

Vi har lagt til grund, at sukkerpræparater i tilfælde af lavt blodsukker normalt ikke ydes som en del af behandlingsindsatsen overfor diabetikere.

Du har derfor særskilte merudgifter hertil.

Bemærkninger til klagen

Du mener, at Ankestyrelsens Principafgørelse nr. C-28-05 har baggrund i en tidligere rapport vedrørende diabeteskost, hvor udgifter til juice og druesukker var indregnet i kosten. Dette er ikke tilfældet i den nye rapport fra 2007-2008, hvilket fremgår af rapporten, side 49. Du henviser til et brev fra din egen læge om at det er nødvendigt for dig at have juice eller druesukker på sig for at forebygge hypoglykæmi.

Du har oplyst, at du vil miste den samlerabat, du har ved at have alle dine forsikringer i et forsikringsselskab.

Vi henviser til begrundelserne for vores afgørelse.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 2. oktober 2009

• Klagen til Ankestyrelsen af 26. oktober 2009

• Nævnets genvurdering

• Diabetesforeningens brev af 20. oktober 2009

Sagsfremstilling

A Kommune gav afslag på fortsat bevilling af merudgifter efter servicelovens § 100. Begrundelsen var, at dine årlige godkendte merudgifter ikke oversteg bagatelgrænsen på 6.000 kr. årligt. Det blev i afgørelsen præciseret, at den ansøgte merudgift til dækning af ulykkesforsikring ikke var en nødvendig merudgift, da du kunne tegne en sådan forsikring gennem K Gruppeforsikring, hvor den ikke kostede mere end almindelige ulykkesforsikringer. Dine merudgifter til juice og druesukker kunne heller ikke godkendes, da du ikke i væsentlig grad adskilte dig fra andre diabetikere med hensyn til regulering og behandling. Udgiften til juice og druesukker ansås som værende inkluderet i beløbet, som ydes til kost med specialvarer. Kommunen henviste til Ankestyrelsens Principafgørelse nr. C-28-05, samt til Servicestyrelsens undersøgelse af merudgifter til diabeteskost 2007-2008.

Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet fandt det efter en konkret og individuel vurdering ikke godtgjort, at du havde nødvendige merudgifter til druesukker eller juice. Det var således ikke sandsynliggjort, at det var nødvendigt for dig at regulere dit blodsukker ved hjælp af druesukker. Nævnet fandt det heller ikke sandsynliggjort, at du havde merudgifter til ulykkesforsikring i forhold til andre på samme alder. Det kunne i den forbindelse ikke tillægges vægt, at dine andre forsikringsudgifter ville blive højere, hvis du skiftede forsikringsselskab.

Du har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du har nødvendige merudgifter til tegning af ulykkesforsikring og til druesukker og juice. Du henviser til et brev fra din egen læge om at det er nødvendigt for dig at have juice eller druesukker på dig for at forebygge hypoglykæmi. Du har oplyst, at du ikke kan tegne af hundeforsikring og sundhedsforsikring til hunde gennem K Gruppeforsikring, at K Gruppeforsikring ikke er konkurrencedygtige vedrørende indboforsikring, og at du vil miste den samlerabat, du har ved at have alle dine forsikringer hos X forsikringsselskab.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at der ikke ved klagen var fremkommet nye oplysninger, der kunne give grundlag for at ændre afgørelsen.

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.