Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 111-10 om revalidering - jobplan - ændring - ledighed

Resume:

Svingende ledighedstal vil normalt ikke i sig selv være en sådan væsentlig ændring, som kan begrunde revision af en jobplan, men indgår som et moment i en samlet vurdering af, om der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for jobplanen.

Det svingende ledighedstal for HA-uddannede var efter en konkret vurdering ikke en sådan væsentlig ændring i forudsætningerne for en revalidends jobplan, at der på denne baggrund skulle ske en ændring og forlængelse af jobplanen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på princippet om, at en revalidering skal tilrettelægges, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt.

Derudover lagde udvalget vægt på, at HA-uddannelsen giver en række kompetencer, der kan anvendes bredt på arbejdsmarkedet.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2009 - § 27, stk. 6

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 49, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt ændringer i ledighedstallene er en væsentlig ændret forudsætning på arbejdsmarkedet, som betyder, at der skal ske revision af jobplanen i forbindelse med revalidering.

Resultatet er

• Du har ikke ret til yderligere revalidering udover HA-uddannelsen.

Vi tiltræder således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på, at jobplanen må revideres, når der sker væsentlige ændringer i revalidendens personlige forhold eller i forholdene på arbejdsmarkedet. Svingende ledighedstal vil normalt ikke i sig selv være en sådan væsentlig ændring, som kan begrunde revision af jobplanen, men indgår som et moment i en samlet vurdering af, om der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for jobplanen.

Ud fra en konkret vurdering finder Beskæftigelsesudvalget ikke, at det svingende ledighedstal for HA-uddannede er en sådan væsentlig ændring i forudsætningerne for din jobplan, at der på denne baggrund skal ske en ændring og forlængelse af jobplanen.

Udvalget har herved lagt vægt på princippet om, at en revalidering skal tilrettelægges, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt.

Udvalget har også lagt vægt på, at HA-uddannelsen giver en række kompetencer, der kan anvendes bredt på arbejdsmarkedet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 22. september 2009

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 23. september 2009

• Nævnets genvurdering

• Dine supplerende oplysninger af 4. januar 2010, 8. marts 2010, 12. marts 2010 og 29. marts 2010

A Kommune meddeler den 7. april 2009 afslag på udvidelse af din eksisterende bevilling på revalidering fra almen HA til cand.merc.aud.

Nævnet stadfæster kommunens afgørelse.

Nævnet finder, at du ikke er berettiget til revalidering udover den 3 årige HA-uddannelse, idet uddannelsen tilgodeser dine behov for støtte.

I klagen til Ankestyrelsen har du anført, at ifølge X A-kasse er der 44 % arbejdsløshed blandt HA’ere uddannet i 2008.

Det er derfor din opfattelse, at kommunens afgørelse er i strid med Principafgørelse A-27-05, om at der ved afgivelse af tilbud skal tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Og at der skal anvendes det redskab, der forudsættes at være det mest effektfulde i forhold til en hurtig indslusning på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Ved genvurdering fastholder nævnet afgørelsen, og oplyser, at der ved afgørelsen er lagt vægt på de ledighedstal, der var til rådighed ved udarbejdelsen af den oprindelige jobplan.

Det er nævnets vurdering, at svingende ledighedstal i en igangværende revalideringsperiode ikke er en væsentlig ændret forudsætning på arbejdsmarkedet. Nævnet har derfor ikke lagt vægt på de indhentede oplysninger fra X A-kasse.