Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 112-10 om kontanthjælp - starthjælp - EU regler - arbejdstager - selvstændig

Resume:

En borger, som efter sin tilbagekomst fra et andet EU-land ikke havde været i beskæftigelse i Danmark, opfyldte alene betingelserne for at få starthjælp.

Borgeren opfyldte ikke betingelserne for at modtage kontanthjælp, fordi han på ansøgningstidspunktet ikke havde haft ophold i Danmark i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.

Borgeren var heller ikke omfattet af den persongruppe af EU/EØS- borgere, som efter EU-retten var berettiget til hjælpen. Hans ophold i udlandet kunne derfor ikke sidestilles med bopæl i Danmark.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at borgeren ikke havde været i beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, efter han fik bopæl i Danmark. Borgeren kunne derfor ikke anses for at have opnået arbejdstagerstatus eller EU-retlig beskyttelse som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 11, stk. 1, § 11, stk. 3 og § 11, stk. 4

Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet - artikel 7 -

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om kontanthjælp eller starthjælp

Resultatet er:

• Du er alene berettiget til at modtage starthjælp

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Du opfylder ikke betingelserne for at modtage kontanthjælp, fordi du på ansøgningstidspunktet ikke haft ophold i Danmark i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år.

Du er heller ikke omfattet af den persongruppe af EU/EØS- borgere, som efter EU-retten er berettigede til hjælpen. Dit ophold i udlandet kan derfor ikke sidestilles med bopæl i Danmark.

I den forbindelse har vi lagt vægt på, at du ikke har været i beskæftigelse på det danske arbejdsmarked efter du fik bopæl i Danmark. Du kan derfor ikke anses for at have opnået arbejdstagerstatus eller EU-retlig beskyttelse som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.

Det forhold, at den daværende hvervgiver kunne have tilbudt dig fast beskæftigelse i resten af 2007, kan ikke medføre en ændret vurdering af sagen, idet du efter flytningen til Danmark ikke har præsteret en ydelse mod vederlag for en anden og ikke har været undergivet dennes anvisninger eller udført arbejdet som selvstændig.

Vi har lagt vægt på Principafgørelserne A-1-06 og 180-09, om at det er en betingelse for, at opholdstiden i et andet EU/EØS-land skal kunne sidestilles med ophold i Danmark, at ansøger efter sin tilbagekomst fra et andet EU/EØS-land havde opnået status som arbejdstager i Danmark.

Vi har endelig lagt vægt på, at selv om du er EU-borger, er du omfattet af kravet om ophold her i riget i sammenlagt 7 ud ad de sidste 8 år forud for ansøgningen om kontanthjælp, idet du ikke kan anses for arbejdstager eller selvstændig, der efter Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, ligestilles med en medlemsstats borger.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

Nævnets afgørelse af 27. august 2008

Klagen til Ankestyrelsen

Nævnets genvurdering

Arbejdsmarkedsstyrelsens udtalelse af 26. januar 2010

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at du siden 2001 har boet i udlandet og siden 1998 arbejdet som selvstændig i dit enmandsfirma. Da ulykken skete arbejdede du på kontrakt for et dansk firma. Du skulle flytte og skifte adresse den 23. juli 2007, men dagen før blev du udsat for en alvorlig trafikulykke. Den 1. september 2007 tilmeldes du folkeregisteret i Danmark.

Du har arbejdet for en dansk virksomhed indtil du kørte galt. Du ville have haft fast arbejde resten af 2007, idet virksomheden skulle have brugt din arbejdskraft. Virksomheden har lejet dig og betalt for din arbejdskraft.

Kommunen traf afgørelse om, at du alene er berettiget til starthjælp.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at dit ophold i udlandet ikke kan sidestilles med bopæl i Danmark, idet du ikke har været i beskæftigelse i Danmark, efter det tidspunkt hvor du fik bopæl i Danmark.

Nævnet fandt, at din beskæftigelse i Danmark i tiden inden du fik bopæl i Danmark ikke kan tillægges betydning i relation til vurderingen af din arbejdstagerstatus efter det tidspunkt, hvor du fik bopæl i Danmark.

Du klagede over nævnets afgørelse. Du oplyste, at du havde opgivet din bolig i udlandet (var flyttet til Danmark) på det tidspunkt, hvor du kom ud for færdselsulykken. Ulykken - der skete om søndagen – skete umiddelbart før, at du havde påtænkt at melde tilflytning til Danmark i folkeregisteret.

Formålet med behandlingen af sagen

Vi har behandlet sagen til belysning af EU-regler i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.