Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 121-10 om hjælpemiddel - forbrugsgode - el-scooter

Resume:

En 55 årig kvinde med fremadskridende dissemineret sclerose havde ret til en 3-hjulet el-scooter som et forbrugsgode, der udelukkende fungerede som et hjælpemiddel. Kvinden kunne ikke længere køre på en 3-hjulet el-dreven cykel, gangdistancen var nedsat, der var kraftnedsættelse i højre arm og ben og udtrætning.

Kvinden havde brug for en el-scooter for at kunne færdes i nærområdet omkring sin bolig og omkring sommerhuset og for at kunne handle ind og besøge venner og familie. Gangdistancen var 100 meter i betydeligt nedsat tempo.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at kvinden ikke var i stand til at færdes uden for hjemmet uden en el-scooter. El-scootere havde dermed ingen værdi for kvinden, svarende til forbrugsgodeværdi af el-scooteren hos en ikke-handicappet person.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 - § 112, stk. 1 og § 113, stk. 5

Bekendtgørelser:

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. august 2007 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - § 1, § 16 og § 19

Afgørelse:

Afgørelse i din sag om bevilling af en 3-hjulet el-scooter som forbrugsgode med 50 % egenbetaling.

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om praksis for tilkendelse af el-scooter.

Resultatet er

• du har ret til en 3-hjulet el-scooter som et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel

Det betyder, at der ikke er nogen egenbetaling på scooteren.

El-scooteren kan evt. leveres af kommunen som udlån.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen V.

Din kommune vil kontakte dig.

På de næste sider kan du læse om begrundelse med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at el-scooteren for dig er et forbrugsgode, der udelukkende fungerer som et hjælpemiddel.

Vi har lagt til grund, at du er omfattet af den personkreds, der har ret til støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Vi har lagt vægt på, at du har fremadskridende dissemineret sclerose.

Du har svær kraftnedsætttelse i højre arm og ben og let nedsat kraft i venstre ben. Du har balancebesvær og udtrætning. Din gang er præget af dropfod og lammelse. Du kan ikke længere cykle på en 3-hjulet el-dreven cykel, og du kan ikke anvende offentlige transportmidler. Du har brug for at kunne færdes i nærområdet omkring din bolig og omkring jeres sommerhus, og du har brug for at kunne handle ind og besøge venner og familie. Din gangdistance udendørs er 100 meter i betydeligt nedsat tempo.

Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Produkterne er ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med nedsat funktionsevne har brug for.

Et forbrugsgode kan have en så specifik funktion til at kompensere for en nedsat funktionsevne, at forbrugsgodet ikke har anden funktion end at fungere som hjælpemiddel. I disse tilfælde er det et hjælpemiddel, hvor støtten omfatter den fulde anskaffelsespris på det bedst egnede og billigste produkt. Der er i disse tilfælde ikke nogen egenbetaling, idet forbrugsgodet betales fuldt ud af kommunen.

Hjælpen kan også ydes som udlån.

En el-scooter anses som udgangspunkt for et forbrugsgode, og ikke et hjælpemiddel. En el-scooter fremstilles og forhandles i dag bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkningen.

Ved vurderingen af, om el-scooteren for dig udelukkende vil fungere som et hjælpemiddel har Ankestyrelsen taget udgangspunkt i kompensationsprincippet, hvorefter personer med nedsat funktionsevne i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af deres nedsatte funktionsevne.

Det er således afgørende, om forbrugsgodet alene kompenserer for den nedsatte funktionsevne, eller om den handicappede vil blive overkompenseret ved en bevilling som hjælpemiddel.

Vi vurderer, at en el-scooter udelukkende vil fungere som et hjælpemiddel for dig, og at el-køretøjet erstatter den 3-hjulede el-drevne cykel eller en kørestol.

Vi har lagt vægt på, at du ikke er i stand til at færdes uden for hjemmet uden en el-scooter. El-scooteren har ingen forbrugsgodeværdi for dig, svarende til en forbrugsgodeværdi af el-scooteren hos en ikke-handicappet person. El-scooteren erstatter ikke en bil eller en knallert eller en cykel med hjælpemotor, idet du ikke kan vælge at benytte disse i stedet for en el-scooter. Det er uden betydning for vurderingen af, om der er en forbrugsgodeværdi, at el-scooteren også kan anvendes til fritidsbetonede aktiviteter.

Vi gør kommunen opmærksom på, at det af de aktuelle oplysninger fremgår, at synet er blevet forringet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 22. januar 2010

• Klagen til Ankestyrelsen af 11. februar 2010

• Nævnets genvurdering

Kommunen bevilgede dig den 9.oktober 2009 en el-scooter med 50 % egenbetaling.

A Kommune vurderede, at du kunne anvende forbrugsgodeværdien på en el-scooter, idet du skulle bruge el-scooteren til at komme ud og besøge venner og familie med, gøre indkøb samt komme omkring med, når du var i sommerhus.

Nævnet traf den 22. januar 2010 afgørelse om, at du ikke havde ret til anskaffelse af forbrugsgode i form af en 3-hjulet el-scooter med den fulde anskaffelsesudgift.

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn og afgørelse. En el-scooter set i lyset af dine faktiske forhold fandtes ud fra en konkret vurdering ud over at være handicapkompenserende også at have en forbrugsgodeværdi for dig.

Nævnet har ved sagens behandling lagt til grund, at du var 55 år og førtidspensionist, boede sammen med en udearbejdende ægtefælle og det yngste barn i hus i 2 plan. Ud over at opholde sig i hjemmet, tilbragte du en del tid i familiens sommerhus, også uden resten af familien.

Du led at progressiv dissemineret sclerose, diagnosticeret i 2006. Sygdommen var fremadskridende og en vanskelig behandlelig type. Du kunne ikke længere anvende offentlige transportmidler på grund af kraftnedsættelse, balancebesvær og udtrætning. Du kunne ikke længere cykle på en 3-hjulet eldreven cykel. Du havde dropfod på højre fod og anvendte skinne. Gangdistancen var nedsat til 100 meter i betydeligt nedsat tempo. Der var tiltagende nedsat kraft i højre arm.

Du følte dig bundet til boligen og meget isoleret. Du fandt, at du havde behov for et el-køretøj med henblik på at kunne færdes selvstændigt i nærområdet i forhold til både hjem og sommerhus, handle ind/ordne ærinder, komme til fysioterapi og til zoneterapeut, aflægge besøg hos venner/familiemedlemmer og komme ud i det fri.

Nævnet lagde servicelovens bestemmelser om hjælpemidler og forbrugsgoder til grund. Når betingelserne for tildeling af hjælpemidler i øvrigt er opfyldte, bliver der ydet hjælp med 50 % af prisen på et forbrugsgode af karakter af almindeligt standardprodukt. Der kan dog ydes hjælp med den fulde anskaffelsesudgift i situationer, hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel til afhjælpning af den nedsatte funktionsevne.

Nævnet har tillige lagt til grund, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at en 3-hjulet el-scooter henhører under kategorien forbrugsgoder.

Nævnet har i sin afgørelse om din ret til den halve anskaffelsesudgift lagt vægt på oplysningerne om helbredsforhold, helbredsforholdenes betydning for gangfunktionen samt andre forhold vedrørende din tilværelse.

Nævnet fandt, at en 3-hjulet el-scooter – ud over ved sin hjælpemiddelfunktion at afhjælpe dine problemer med diverse blandet almen færden og varetransport i det umiddelbare nærområde – også havde en forbrugsgodeværdi for dig.

Betragtningen om en forbrugsgodeværdi skulle ses i forhold til:

-dels at der var en vist restgangfunktion

-dels at du efter en konkret vurdering fandtes at ville kunne benytte el-køretøjet i en videre udstrækning end over de distancer i nærområdet, hvor den almindelige ikke funktionshæmmede del af befolkningen i almindelighed ville kunne færdes til fods.

Efter nævnets opfattelse ville et 3-hjulet el-køretøj for dig ikke udelukkende have en hjælpemiddelfunktion og udgøre et alternativ til hjælpemidler som eksempelvis kørestol eller rollator, men ville også kunne tilgodese dig i videre omfang ved i en vis udstrækning at kunne erstatte transport med eksempelvis cykel, knallert, offentlig transport og eventuelt til en vis grad en bil.

Nævnet fandt, at bevilling af den fulde udgift til anskaffelse af en 3-hjulet el-scooter ville indebære overkompensation.

Du har klaget over nævnets afgørelse. Afgørelsen kunne ikke accepteres.

Gangdistancen var yderligere nedsat i forhold til den tidligere gangdistance på 100 meter. Du havde efterfølgende haft en virus på synsnerven i det det ene øje, som havde reduceret synet.

Livet havde ikke længere noget indhold, og du kunne ikke ved egen hjælp forlade hjemmet.

Dine sygdomspapirer var nu forældede i forhold til sygdommens udvikling.

Det var generelt under al kritik, at mennesker som blev ramt af uhelbredelig sygdom, som nedsatte funktionsevnen til et absolut minimum, skulle opleve den tort at blive foreholdt en forbrugsgodeværdi betragtning i forhold til en uhelbredelig sygdom.

Der måtte uden tvivl være tale om et teknisk hjælpemiddel, som skulle kompensere for en væsentligt reduceret funktionsevne, således at det var muligt at bevare en vis form for selvværd ud i det at kunne flytte sig selv udenfor hjemmets 4 vægge, jf. lov om social service, § 113, stk. 5.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at afgørelsen blev fastholdt.

Med hensyn til de yderligere forværrede helbredsforhold og forringet gangevne efter sagens afgørelse i kommunen, gjorde nævnet opmærksom på, at der ved nævnets efterprøvelse af den kommunale afgørelse blev taget stilling til forholdene, således som de var på tidspunktet for afgørelsen.

Hvis du ikke havde gjort brug af kommunens bevilling af 9. oktober 2009, og hvis der aktuelt forelå en væsentlig ændret situation i henseende til funktionsevnen og anvendelsesmulighederne af en el-scooter, ville du kunne indgive en ny ansøgning.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 40-19.